Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony co najmniej dobrą oceną pracy i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Prezydent Miasta Knurów nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r,, poz. 2200 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).


Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
 • do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku;
 • do dnia 31 grudnia danego roku (np. w przypadku zakończenia stażu po dniu 31 października i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy do dnia 31 grudnia).


Miejsce składania dokumentów:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Kancelaria, pokój nr 307

tel.: 32 235 27 00

Sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi Tomasz Lewicki – zastępca dyrektora MCE.

Pokój nr 309

tel.: 32 235 27 03


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

1)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3)   zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

4)   kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5)   kopię oceny dorobku zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

oraz w przypadku zmiany nazwiska – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, z którego wynika zmiana nazwiska.

Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w siedzibie MCE (44-196 Knurów, al. Lipowa 12, pokój nr 314), a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przez wyznaczoną datą.

Komisję egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Knurów. W skład komisji* wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.


*Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Egzamin składa się z trzech części:

 • część I – nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
 • część II – nauczyciel prezentuje swoją wiedzą i umiejętności w szczególności przez:

1)   zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

2)   wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

 • część III – nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

 

Decyzje administracyjne – akty nadania stopnia awansu zawodowego wręcza nauczycielom Prezydent Miasta Knurów podczas uroczystości, w której uczestniczą także dyrektorzy placówek zatrudniających nauczycieli oraz dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie (potwierdzając je podpisem), według następującej roty:

,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – pobierz PDF

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – pobierz DOC

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki – pobierz DOC