„Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” – wybór najkorzystniejszej oferty.

MCE/261/8/2020/DW

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

Dotyczy: zadania pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów”, dokonało ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

cena ofertowa brutto – 8 708,40 zł
termin zakończenia dostaw – 5 dni od dnia podpisania umowy.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ nr MCE/261/8/2020/DW, tj.

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

cena ofertowa brutto – 60,00 pkt
termin zakończenia dostaw – 40,00 pkt
i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Punkty przyznane
w  kryterium cena ofertowa brutto
Punkty przyznane
w kryterium
termin zakończenia dostaw
Łączna liczba punktów
1. MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

60,00 pkt

(8 708,40 zł)

40,00 pkt

(5 dni)

100,00 pkt
2. ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 28a
54-620 Wrocław
50,17 pkt
(10 415,05 zł)
40,00 pkt

(5 dni)

 

90,17 pkt

3. TH IT Solutions Sp. z o.o.
Kamieniec 102
28-230 Połaniec
49,67 pkt
(10 518,96 zł)
40,00 pkt

(5 dni)

89,67 pkt
4. F.H.U. CONTRAKT Adam Goik
ul. Karpacka 11

40-216 Katowice

44,44 pkt

(11 758,80 zł)

40,00 pkt

(5 dni)

84,44 pkt

 

 

 Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


„Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” - informacja z otwarcia ofert.

MCE/261/8/2020/DW

 

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: zadania pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” - informacja
z otwarcia ofert.

              

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 10 026,63 zł.

 

2. Nazwa firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, oraz terminem zakończenia dostaw:

 

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa brutto Termin zakończenia dostaw
1. TH IT Solutions Sp. z o.o.
Kamieniec 102
28-230 Połaniec
10 518,96 zł 5 dni
2. F.H.U. CONTRAKT Adam Goik
ul. Karpacka 1140-216 Katowice
11 758,80 zł 5 dni
3. MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 3899-300 Kutno
8 708,40 zł 5 dni
4. ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 28a
54-620 Wrocław
10 415,05 zł 5 dni

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


„Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” - informacja dotycząca  procedury otwarcia ofert

MCE/261/8/2020/DW

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: zadania pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” - informacja dotycząca  procedury otwarcia ofert.

            W nawiązaniu do rozdziału XIII ust. 11 SIWZ nr MCE/261/8/2020/DW
z 5 października 2020 r., zgodnie z którym Zamawiający dopuszczał możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-dostawy/
o planowanej transmisji, informuję, iż publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 r. o godz. 9:30   w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Osoby chcące wziąć udział otwarciu ofert zobowiązane są do:

  • zakrycia ust i nosa,
  • zdezynfekowania rąk,
  • zachowania odległości przewidzianej przepisami prawa.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


 „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 593172-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie„Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” związanego z realizacją projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12 , 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, , e-mail kancelaria@knurow.edu.pl, , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-dostawy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-dostawy

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, pocztą kurierską, osobiście
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów”
Numer referencyjny: MCE/261/8/2020/DW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech laptopów o parametrach wskazanych w ust. 2, dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. 2. Wymagane parametry: 2.1. procesor: minimum Inter Core i3, AMD Ryzen 5 (8 generacji); 2.2. pamięć RAM: minimum 8 GB; 2.3. dysk twardy: minimum SSD 240 GB; 2.4. system operacyjny: Windows 10; 2.5. rozdzielczość: Full HD, 1920x1080 p; 2.6. przekątna ekranu: 15,6 cala; 2.7. wbudowana kamera w ramkę ekranu; 2.8. karta graficzna zintegrowana; 2.9. wbudowane głośniki oraz mikrofon; 2.10. kamera wbudowana w ramę ekranu; 2.11. łączność: Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.12. klawiatura QWERTY; 2.13. wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące. 3. Sprzęt komputerowy powinien być kompletny, fabrycznie nowy, sprawny, nieużywany oraz posiadać parametry nie gorsze lub lepsze jak wskazane w ust. 2. 4. Wyżej wymieniony sprzęt komputerowy powinien zostać dostarczony do siedziby Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów (II piętro). 5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres wskazany przez zamawiającego na koszt wykonawcy. 6. Wykonawca dostarczy również listę numerów seryjnych, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim. 7. Dostarczone komputery muszą mieć pełne wsparcie techniczne producenta. 8. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z zamawiającym oraz do zachowania najwyższej staranności. 9. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych niż wynika to z wymagań określonych przez zamawiającego. Podanie typów oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. 10. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m. in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 11. Dostarczone laptopy muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 12. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na laptopy będące przedmiotem zamówienia, wynosi minimum 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego „bez uwag”.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 10
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, chyba, że wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod podanym adresem internetowym ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych i zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt. 4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 6 pkt 6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. VIII ust. 1 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 4.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 4.2. wskazane dokumenty są aktualne. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Zasady dotyczące podwykonawców: 6.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 4 pkt 4.1. SIWZ 6.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne składają: 7.1. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ (stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. SIWZ od każdego z tych wykonawców. 8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlegałaby od-rzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin zakończenia dostaw 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (pzp). 2. Na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 2.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na: 2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć, 2.1.2. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: a) katastrofalne działania przyrody, b) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, c) zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.2. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.3. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 umowy, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 3.3. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy, 3.4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-dostawy o planowanej transmisji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
06.10.2020 r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 06.10.2020 r.
3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
06.10.2020 r.
4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 06.10.2020 r.
5 Wzór umowy 06.10.2020 r.
6 Formularz ofertowy 06.10.2020 r.
8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 06.10.2020 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura

„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510119825-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539022-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727245, ul. ul. Stefana Batorego  5, 44-194  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352735, e-mail msp6@knurow.edu.pl , faks 0-32 2352735.
Adres strony internetowej (url): https://www.msp6.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/3/2020/DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli, wyposażenia, sprzętu multimedialnego, RTV i AGD, pomocy dydaktycznych, w tym zabawek oraz rolet okiennych wewnętrznych do przedszkola zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: 2.1. Zakup i dostawa mebli, 2.2. Zakup i dostawa wyposażenia, 2.3. Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, RTV, AGD, 2.4. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym zabawek, 2.5. Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5.1. do 5.5. do SIWZ. 4. Meble, wyposażenie, sprzęt, pomoce dydaktyczne, w tym zabawki będące przedmiotem zamówienia, powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego. 5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych niż wynika to z wymagań określonych przez zamawiającego. Podanie typów oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Obrazki wyposażenia zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie przykładowej wizualizacji produktu. 6. Zamawiający wymaga by elementy stanowiące przedmiot zamówienia były w kolorach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył taką ilość wyposażenia w danym kolorze i odcieniu, jaka wynika ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 7. Dostarczane urządzenia, meble i wyposażenie, w tym zabawki muszą być fabrycznie nowe. 8. Zaproponowane wyposażenie (przede wszystkim zabawki) muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia dzieci i osób trzecich podczas użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia z uwzględnieniem zachowania dzieci w wieku przedszkolnym. 9. Zaproponowane zabawki muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa wykazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816). 10. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do budynku przedszkola zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5 na koszt wykonawcy. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m. in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 11. W cenie zamówienia wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane ze złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 12. Dostarczone urządzenia i wyposażenie muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 13. Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują wymiary mebli, urządzeń, wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 10%. 14. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na poszczególne urządzenia, wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, wynosi 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39150000-8, 39500000-7, 37520000-9, 39162100-6, 37524100-8, 37400000-2, 39220000-0, 39221200-9, 39290000-1, 39700000-9, 32322000-6, 30213100-6, 48900000-7, 32000000-3, 39710000-2, 39515410-2, 22120000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zakup i dostawa mebli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 96809.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259543.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39964.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 218E
Kod pocztowy: 40-860
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37192.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37192.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 373510.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, RTV, AGD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 129081.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagnańska 27
Kod pocztowy: 25-953
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 142160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204316.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym zabawek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 80636.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 70392.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70392.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248461.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12487.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: MULTIROLETY Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 93
Kod pocztowy: 93-114
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14976.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14976.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239991.45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
ZASTĘPCA DYREKTORA MCE
(-) Tomasz Lewicki

Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola - WYPOSAŻENIE - wybór najkorzystniejszych ofert

MCE/261/3/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – wybór najkorzystniejszych ofert

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Na realizatorów zamówienia wybrano:

Część I – Zakup i dostawa mebli:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

cena ofertowa - 89 600,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa -  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części I

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

89 600,00 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

91 237,65 zł

(58,92 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

98,92 pkt

3.

P.H.P. AKMA
Zbigniew Podstawski
ul. Długa 43
33-132 Niedomice

96 205,68 zł

(55,88 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

95,88 pkt

4.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

123 864,07 zł

(43,40 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

83,40 pkt

5.

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

125 115,00 zł

(42,97 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

82,97 pkt

6.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

134 849,82 zł

(39,87 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

79,87 pkt

7.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice

136 537,38 zł

(39,37 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

79,37 pkt

8.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.1. do SIWZ.

Część II – Zakup i dostawa wyposażenia:

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

cena ofertowa – 37 192,15 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa -  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części II

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

37 192,15 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

ENCORE TECH

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

43 279,00 zł

(51,56 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

91,56 pkt

3.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

44 288,79 zł

(50,39 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

90,39 pkt

4.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

47 380,00 zł

(47,10 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

87,10 pkt

5.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

50 039,81 zł

(44,60 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

84,60 pkt

6.

Firma Handlowa „Speed”
Piotr Czub
ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn-Koźle

42 852,20 zł

(52,08 pkt)

35 dni

(30,00 pkt)

82,08 pkt

7.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

57 572,61 zł

(38,76 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

78,76 pkt

8.

VICTORES
Prawo i Zamówienia Publiczne
Kamil Kwiatosiński
Ostrówek 113
98-311 Ostrówek

58 887,45 zł

(37,89 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

77,89 pkt

9.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.2. do SIWZ.

10.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

11.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

Część III – Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, RTV, AGD:

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Zagnańska 27

25-953 Kielce

cena ofertowa – 142 160,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa -  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części III

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

ENCORE TECH

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

142 160,00 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

150 839,43 zł

(56,55 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

96,55 pkt

3.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce

156 821,18 zł

(54,39 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

94,39 pkt

4.

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

159 203,60 zł

(53,58 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

93,58 pkt

5.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

164 300,00 zł

(51,91 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

91,91 pkt

6.

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

164 794,17 zł

(51,76 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

91,76 pkt

7.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice

178 231,92 zł

(47,86 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

87,86 pkt

8.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

187 728,75 zł

(45,44 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

85,44 pkt

9,

VICTORES
Prawo i Zamówienia Publiczne
Kamil Kwiatosiński
Ostrówek 113
98-311 Ostrówek

200 028,75 zł

(42,64 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

82,64 pkt

10.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.3. do SIWZ.

Część IV – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym zabawek:

Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

cena ofertowa – 70 392,32 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa -  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części IV

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

70 392,32 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

79 350,00 zł

(53,23 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

93,23 pkt

3.

ENCORE TECH

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

87 169,00 zł

(48,45 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

88,45 pkt

4.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce

87 257,45 zł

(48,40 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

88,40 pkt

5.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

115 805,13 zł

(36,47 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

76,47 pkt

6.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.4. do SIWZ.

7.

Monesi
Sylwester Kucharski
ul. Szczecińska 5
42-202 Częstochowa
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty formularza oferty.

Część V – Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych:

MULTIROLETY

Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. J.

ul. Przędzalniana 93

93-114 Łódź

cena ofertowa – 14 976,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa -  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części V

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

MULTIROLETY
Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. J.
ul. Przędzalniana 93

93-114 Łódź

14 976,00 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

21 411,84 zł

(41,97 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

81,97 pkt

3.

Oprema Tomasz Turek
ul. F. Chopina 8a/7
42-480 Poręba

22 464,00 zł

(40,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

80,00 pkt

4.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

48 000,00 zł

(18,72 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

58,72 pkt

5.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.5. do SIWZ.

6.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

7.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE


„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja z otwarcia ofert

MCE/261/3/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 439 982,44 zł, z czego na:
  • Część 1 - Zakup i dostawa mebli 119 076,00 zł
  • Część 2 - Zakup i dostawa wyposażenia – 49 156,70 zł
  • Część 3 - Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, RTV, AGD – 158 769,96 zł
  • Część 4 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym zabawek – 97 619,93 zł
  • Część 5 - Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych – 15 359,85 zł
  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, oraz terminem zakończenia dostaw:

 

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część, na która została złożona oferta

Cena ofertowa brutto

Termin zakończenia dostaw

1.

MULTIROLETY
Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. J.
ul. Przędzalniana 93

93-114 Łódź

V

14 976,00 zł

30 dni

2.

Firma Handlowa „Speed”
Piotr Czub
ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn-Koźle

II

42 852,20 zł
(cena wynika z zał. 5.2.)

35 dni

3.

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

 

III

159 203,60 zł

30 dni

4.

Oprema Tomasz Turek
ul. F. Chopina 8a/7
42-480 Poręba

 

V

22 464,00 zł

30 dni

5.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

 

 

 

I

259 543,53 zł

50 dni

II

373 510,41 zł

50 dni

III

204 316,53 zł

50 dni

IV

248 461,23 zł

50 dni

V

239 991,45 zł

50 dni

6.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

I

91 237,65 zł

30 dni

II

44 288,79 zł

30 dni

IV

70 392,30 zł

30 dni

7.

P.H.P. AKMA
Zbigniew Podstawski
ul. Długa 43
33-132 Niedomice

I

96 205,68 zł

30 dni

8.

Zaułek Dizajnu
Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

II

37 192,15 zł

30 dni

III

164 794,17 zł

30 dni

V

21 411,84 zł

30 dni

9.

Monesi
Sylwester Kucharski
ul. Szczecińska 5
42-202 Częstochowa

BRAK FORMULARZA OFERTY

10.

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

I

125 115,00 zł

30 dni

II

43 279,00 zł

30 dni

III

142 160,00 zł

30 dni

IV

87 169,00 zł

30 dni

11.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

I

123 864,07 zł

30 dni

II

50 039,81 zł

30 dni

III

150 839,43 zł

30 dni

IV

115 805,00 zł

30 dni

V

48 000,00 zł

30 dni

12.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce

II

48 234,75 zł

30 dni

III

156 821,18 zł

30 dni

IV

87 257,45 zł

30 dni

13.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

I

134 849,82 zł

30 dni

II

57 572,61 zł

30 dni

III

187 728,75 zł

30 dni

V

32 353,92 zł

30 dni

14.

VICTORES
Prawo i Zamówienia Publiczne
Kamil Kwiatosiński
Ostrówek 113
98-311 Ostrówek

II

58 887,45 zł

30 dni

III

200 028,75 zł

30 dni

15.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

I

89 600,00 zł

30 dni

II

47 380,00 zł

30 dni

III

164 300,00 zł

30 dni

IV

79 350,00 zł

30 dni

16.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice

I

136 537,38 zł

30 dni

II

48 037,38 zł

30 dni

III

178 231,92 zł

30 dni

V

20 309,76 zł

30 dni

Zastępca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki


“Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 510087263-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie: “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
“Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” - projekt nr RPSL.11.01.03-24-021H-18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527639-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): https://www.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/2/2020/DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń do jadalni, kuchni oraz sal przedszkola, zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 2.1. Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia do kuchni i jadalni, 2.2. Zakup i dostawa wyposażenia sal. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 2.1 zawierają załączniki nr 5.1. i 5.2. do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 2.2 zawiera załącznik nr 5.3. do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT/innego równoważnego dokumentu księgowego, oddzielnie dla każdego załącznika nr 5.1., 5.2., 5.3. do SIWZ. W sumie zamawiający przewiduje 3 faktury VAT/inne równoważne dokumenty księgowe. 6. Urządzenia i wyposażenie, w tym zabawki i pomoce dla dzieci, będące przedmiotem zamówienia, powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego. 7. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych niż wynika to z wymagań określonych przez zamawiającego. Podanie typów oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Obrazki wyposażenia zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie przykładowej wizualizacji produktu. 8. Zamawiający wymaga by wyposażenie było w kolorach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył taką ilość wyposażenia w danym kolorze i odcieniu, jaka wynika ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 9. Dostarczane urządzenia i wyposażenie w tym zabawki muszą być fabrycznie nowe. 10. Zaproponowane wyposażenie (przede wszystkim zabawki) muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia dzieci i osób trzecich podczas użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia z uwzględnieniem zachowania dzieci w wieku przedszkolnym. 11. Zaproponowane zabawki muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa wykazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816). 12. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do budynku przedszkola zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5 na koszt wykonawcy. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m. in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 13. W cenie zamówienia wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane ze złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 14. Dostarczone urządzenia i wyposażenie muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 15. Jeśli w szczegółowym opisie występują wymiary urządzeń, wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 10%. 16. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na poszczególne urządzenia, wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, wynosi 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 17. Okres realizacji zamówienia planowany jest na kwiecień - maj 2020 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV: 37520000-9, 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 37524100-8, 39220000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia do kuchni i jadalni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28300.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: SAS Sp. z o.o., Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Chmielna 15
Kod pocztowy: 65-261
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31597.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31032.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44233.98
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia sal
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 108444.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97310.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97310.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139866.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja o transmisji online otwarcia ofert

MCE/261/3/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja o transmisji online otwarcia ofert.

Z uwagi na obecnie istniejące zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 11 SIWZ nr MCE/261/3/2020/DW z 14 maja 2020 r., Zamawiający zapewnia jawność otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, która będzie dostępna na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=Fn0jkRXmSVY&list=UUBcYgUqSFwDAj31x6Vn--_A

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – odpowiedź na pytanie z 20.05.2020 r.

MCE/261/3/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – odpowiedź na pytanie z 20.05.2020 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 3 SIWZ, odpowiadam na pytanie złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu
20.05.2020 r.

Pytanie 1:
Zadanie 5.2 - Zakup i dostawa wyposażenia
Pozycja 31 apteczka przenośna
Zakup apteczki z zestawem przeciwwstrząsowym, wiąże się ze złożeniem zamówienia na odpowiednim druku zapotrzebowania przez Zamawiającego z przeznaczeniem do danej jednostki z podpisem osoby upoważnionej (lekarza, pielęgniarki), która będzie podawać lekarstwa. Czy Zamawiający po dostarczeniu zapewni podpisanie takiego druku przez odpowiedzialne za podanie leków osoby? Jeśli nie proszę o wykreślenie pozycji 31 z zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapewni podpis druku zapotrzebowania na ww. zestaw przez odpowiednią osobę.

Z uwagi na fakt, iż pytanie Wykonawcy wpłynęło po terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 pzp, a udzielona odpowiedź nie wpływa na treść SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że  udzielona odpowiedź jest wiążąca  dla Wykonawców i stanowi integralną część SIWZ.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura