1. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej – pobierz doc
  2. Załącznik do Wniosku o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli – pobierz doc

Uchwala Nr XLVIII/636/18

Rady Miasta Knurów

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1875 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1, 91d pkt 1 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) i art. 4, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr 197, poz. 1523 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Miasta Knurów, uchwala:

§  1

Wprowadzić  szczegółowe rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/507/13 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/636/18

Rady Miasta Knurów

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

§ 1

Rodzaje świadczeń.

Świadczeniem przyznawanym ze środków pomocy zdrowotnej zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym, jest zapomoga zdrowotna udzielana w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

§  2

Dysponent Funduszu.

  1. Środkami Funduszu Zdrowotnego dysponuje Prezydent Miasta Knurów.
  2. Wysokość zapomogi zdrowotnej, o której mowa w § 1 zależy od możliwości finansowych Funduszu Zdrowotnego.
  3. Decyzję o wysokości zapomogi zdrowotnej podejmuje Prezydent Miasta Knurów.

§  3

Warunki i sposób przyznawania zapomogi zdrowotnej.

1. Środki Funduszu Zdrowotnego mogą być wydatkowane dla nauczycieli, którzy ze względu na stan zdrowia ponoszą koszty:

1)    leczenia z powodu ciężkiej lub przewlekłej choroby, w tym koszty zakupu leków, środków

opatrunkowych;

2)    leczenia specjalistycznego, w tym leczenia specjalistycznego w innej miejscowości;

3)    przeprowadzania płatnych zabiegów leczniczych i badań specjalistycznych;

4)    koszty leczenia sanatoryjnego, rehabilitacyjnego itp.;

5)    zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych.

2. Podstawą ubiegania się nauczyciela o przyznanie zapomogi zdrowotnej jest wniosek poparty aktualnym zaświadczeniem lekarskim i wszelkimi dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów z tytułu leczenia.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę wysokość poniesionych kosztów leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki).

4. Zapomogę zdrowotną nauczyciel może otrzymać raz w roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – ciężkiej, przewlekłej, nieuleczalnej choroby – więcej niż raz.

5. Z wnioskiem może wystąpić nauczyciel lub jego opiekun, jeżeli nie jest on zdolny osobiście ze względu na stan zdrowia do podejmowania czynności w tym zakresie.

6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku.

7. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją nauczyciel składa do dyrektora placówki oświatowej, w terminie do 30 kwietnia i do 31 października danego roku kalendarzowego.

8. Dyrektor placówki oświatowej, przekazuje wnioski nauczycielskie do Prezydenta Miasta Knurów, za pośrednictwem dyrektora Miejskiego  Centrum Edukacji  w terminach do 15 maja  i  do 15 listopada.

9. Wnioski złożone do 30 kwietnia rozpatrzone będą do 30 maja, a wnioski złożone do 31 października będą rozpatrzone do 30 listopada.

 

10. Wypłata zapomogi zdrowotnej następuje po zatwierdzeniu jej przez Prezydenta Miasta Knurów na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego o przyznaniu zapomogi.

 

_________________________________________________________________