Uchwały Rady Miasta

Uchwała nr XXV/313/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczonym do sektora finansów publicznych

Uchwała nr XXIII/290/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

Uchwała nr XXIII/289/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2020 roku

Uchwała nr VII/93/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr XXI/273/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie poprzez zmianę jej siedziby i zmiany aktu założycielskiego tej szkoły

Uchwała nr XXI/259/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie poprzez zmianę jego siedziby i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola

Uchwała nr XIX/243/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.

Uchwała nr XVIII/226/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr XVIII/225/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie poprzez zmianę jej siedziby

Uchwała nr XVIII/224/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie poprzez zmianę jego siedziby

Uchwała nr XVIII/223/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie w Miejskie Przedszkole nr 1 w Knurowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Knurowie

Uchwała nr XVII/215/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała nr X/140/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

Uchwała nr V/58/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie

Uchwała nr XLIX/655/18 Rady Miasta Knurów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów

Uchwała nr XLIX/654/18 Rady Miasta Knurów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów

Uchwała nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów

Uchwała nr XLIII/587/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2018 przez Powiat Gliwicki.

Uchwała nr XLIII/585/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Uchwała nr XXXV/484/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej

Uchwała nr XXLIII/593/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018r.

Uchwała nr IV/42/15 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Knurów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLV/647/14 Rady Miasta Knurów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminą Knurów

Uchwała nr III/27/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Knurów, uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych na teranie gminy Knurów przez osoby prawne i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych

Uchwała nr III/26/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Knurów