Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Obowiązującymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knurów są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2020 r. określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1491) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…)

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2.949 3.034 3.445 4.046
2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2.818 2.823 3.002 3.523
3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 2.800 2.818 2.841 3.079

 

Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród określa regulamin wynagradzania dla nauczycieli stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. (ze zmianami, tekst ujednolicony)

 

Uchwała nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 

Uchwała nr  XIV/187/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

Załącznik do Uchwały nr XXXV/483/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. – Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Knurów

Załącznik do Uchwały nr XXXV/483/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. – Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Knurów