Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Obowiązującymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knurów są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1798) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…)

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 R.

Poziom wykształcenia
Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 3424 3597 4224
2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 3329 3425 3678

 

Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród określa regulamin wynagradzania dla nauczycieli stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. (tekst jednolity stanowiący załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Knurów z dnia 14 grudnia 2022 r. – DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8708)

 

Załącznik do Uchwały nr XXXV/483/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. – Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Knurów

Załącznik do Uchwały nr XXXV/483/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. – Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Knurów