Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie

Minister Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. wydłużył okres, w którym ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty – w tym szkół podstawowych i przedszkoli – na obszarze kraju. Oznacza to, że w dalszym ciągu zawieszone będzie prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie placówek oświatowych w Knurowie, z tym że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkół i przedszkoli będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor placówki, który zobowiązany jest do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka oraz w jaki sposób w tym okresie będzie weryfikowana wiedza i umiejętności uczniów.

Szczególne rozwiązania przyjęte w placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie mają jednak wypływu na ciągłość ich pracy administracyjnejW zamkniętych dla interesantów przedszkolach i szkołach podstawowych będą dostępni dyrektorzy oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy w niezbędnym zakresie realizować będą podstawowe zadania. W prowadzonej obecnie rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną dopuszczone alternatywne rozwiązania umożliwiające realizację zadań nałożonych w procesie rekrutacji na rodzica, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (link) – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki będzie można przesłać e-mailem (skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia) bądź pozostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do placówki.

Szczegółowe informacje w zakresie czasowej organizacji pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia na odległość wraz z nowymi regulacjami prawnymi mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne), a w zakresie spraw dotyczących rekrutacji – na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z 11 marca 2020 r. Prezydent Miasta Knurów zamknął do odwołania Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji