Żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe w strefie czerwonej!

Funkcjonowanie placówek oświatowych w strefie czerwonej oznacza zmianę dla funkcjonowania szkół podstawowych, w których nauka w klasach 4 – 8 odbywać się będzie od dzisiaj tj. 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Edukacja przedszkolna i nauka w klasach 1 – 3 odbywa się bez nowych ograniczeń określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zachowaniem dotychczas ustalonych wymogów sanitarnych.

W dalszym ciągu istnieje możliwość zawieszenia przez dyrektora zajęć (w szczególności grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć) na czas oznaczony w danym przedszkolu lub w danej szkole podstawowej, które  wymaga zachowania określonej procedury: możliwe jest tylko  za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (dotyczy podmiotów niepublicznych). Zgoda i opinia, o których mowa powyżej, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Za organizację realizacji zadań przedszkola lub szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor placówki, który współpracuje w tym zakresie z nauczycielami. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań placówki oświatowej w okresie jej czasowego ograniczenia funkcjonowania.

Rada Ministrów wprowadziła ograniczenia w zakresie określonego sposobu przemieszania się dzieci: małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.     

ŻŁOBKI w czerwonych strefach pozostaną otwarte przy stosowaniu aktualnych wytycznych przeciwepidemicznych, o ile w danej placówce nie zostanie wykryte zakażenie koronawirusem. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, za zgodą odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 może dotyczyć całej formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 albo poszczególnych grup dzieci. O czasowym ograniczeniu funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun zawiadamia prezydenta miasta sprawującego nadzór nad tą formą opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rodziców dzieci objętych opieką.

 

Podstawa prawna:

  • 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.1389 ze zm.);
  • 1 Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)
  • 18 ust. 2a-2c i 3 Rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604 ze zm.);
  • 2b Rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 652 ze zm.);
  • 26 ust. 2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1758 ze zm.).

Zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Centrum Edukacji

W związku z obecną sytuacją dotyczącą stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju, w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników MCE, od dnia 15 października 2020 r. do odwołania zostały wprowadzone zmiany w dostępie do naszej jednostki. Ograniczone zostaje osobiste zgłaszanie się interesantów, na rzecz alternatywnych form komunikacji – preferowany jest kontakt telefoniczny, mejlowy lub korzystanie z platformy ePUAP.  Wykaz pracowników wraz z odpowiednimi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej dostępny jest na stronie https://www.knurow.edu.pl/ w zakładce Kontakt.

W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu umówienia wizyty.

Dodatkowo, przy wejściu do siedziby MCE znajduje się skrzynka na listy, w której zainteresowani mogą umieszczać kierowaną do MCE korespondencję. W godzinach pracy MCE złożone w skrzynce dokumenty są na bieżąco wyciągane, a skrzynka jest monitorowana przez pracownika kancelarii za pomocą kamer.

 

 Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


Dzień Edukacji Narodowej 2020

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Miejskie uroczystości tego święta w 2020 roku wyglądały zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. Pomimo zastosowania reżimu sanitarnego, pandemia koronawirusa wymusiła odwołanie tradycyjnych obchodów zaplanowanych na ten dzień. Spotkanie przedstawicieli środowiska oświatowego z udziałem prezydenta miasta Adama Ramsa i zastępcy prezydenta Piotra Surówki przybrało formę zdalną, co nie stanowiło przeszkody do składania życzeń i podziękowań dla wszystkich pracowników oświaty.

Zostały także przekazane informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach w 2020 r.:

 

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

uzyskanych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

 

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

uzyskanych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

 

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

uzyskanych z matematyki i j. angielskiego

 

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

uzyskanych z j. polskiego

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

uzyskanych z j. angielskiego

Za wysokie osiągnięcia w Konkursach Przedmiotowych Wyróżnienie otrzymała Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr 1.

Bony upominkowe do zrealizowania w jednym ze sklepów ze sprzętem elektronicznym otrzymały szkoły, które uzyskały wyniki wyższe od średniej krajowej ze wszystkich egzaminacyjnych przedmiotów, czyli Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 i Miejska Szkoła Podstawowa nr 9.

 

Nagrody Prezydenta Miasta w 2020 r. otrzymały:

Pani Grażyna Misztalewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

Pani Barbara Starek – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Pani Małgorzata Turowska – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Danuta Trela – były zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2

Pani Dorota Wieliczko – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 12,

Pani Ewa Krowicka – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13,

Pani Katarzyna Machnik – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Iwona Maślanka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Pani Irena Kulińska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.

 

Podziękowania dla osób, które w tym roku, po latach, zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście otrzymali:

 

Dyrektorzy:

Pani Teresa Bochenek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Pan Eugeniusz Szybiak – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6.

 

Nauczyciele:

Pani Grażyna Maliszewska – z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Pani Mirosława Wojtaszek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Beata Hołysz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Pani Dorota Kijek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Justyna Snitko – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Pani Brygida Szymoszek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Maria Gajewska – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Ilona Szewczyk – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Dorota Kowalska – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Barbara Pietrzyk – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Pan Florian Wosz – z Miejskiego Centrum Edukacji.

 

Nagrodzonym osobom i wyróżnionym placówkom serdecznie gratulujemy. Wszystkim byłym i obecnym pracownikom oświaty życzymy przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z pracy z najmłodszymi mieszkańcami Knurowa oraz samych sukcesów.

 


Oczyszczacze powietrza ufundowane przez Fundację JSW trafiły do Knurowa.

1 października 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się uroczyste przekazanie pięciu oczyszczaczy powietrza ufundowanych przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Darowiznę otrzymały następujące placówki :

- Miejski  Żłobek „Kraina Maluszka”;

- Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie;

- Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie;

- Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie;

- Miejskie Przedszkole nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Knurowie.


Komunikat w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r.

W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności badane są osoby wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych, które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.

Placówki pod względem organizacyjnym są przygotowane na przyjęcie dzieci. Uruchomienie poszczególnych placówek będzie jednak uzależnione od rozwoju sytuacji zdrowotnej w naszym mieście, w szczególności obejmującej wyniki badań, których wcześniejsze przeprowadzenie nie było możliwe ze względu na skalę prowadzonych badań pracowników branży górniczej.

Wobec powyższego, decyzję o ponownym uruchomieniu placówek w zakresie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. będą podejmować poszczególni dyrektorzy, w zależności od konkretnej sytuacji, w której znajduje się placówka. Bliższych informacji organizacyjnych udzielają dyrektorzy placówek oświatowych, a stosowne komunikaty w zakresie ponownego otwarcia będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych miejskiego żłobka oraz miejskich szkół i przedszkoli.

Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą w dalszym ciągu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie


Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 25 do 29 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w naszym rejonie oraz ze względu na skalę przeprowadzanych badań w branży górniczej i liczbę potwierdzonych zakażeń informuję, że organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r. Dyrektorzy jednostekktórzy wnioskowali do Prezydenta Miasta o przyjęcie takiego rozwiązania na kolejny tydzień, wobec dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19 na Śląsku i sytuacji, która nie pozbawia aktualności ostatnich zaleceń zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z 7 maja 2020 r. byli zgodni, że obecnie nie wskazany jest powrót dzieci do placówek oświatowych. Z zebranych przez nich informacji wynika, że obecnie bardzo niewielu rodziców jest zainteresowanych posłaniem dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły. Miejskie Centrum Edukacji jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, rozeznaje aktualne możliwości przebadania pracowników mających pracować bezpośrednio z dziećmi oraz na bieżąco monitoruje, czy nie pojawiły się przesłanki umożliwiające ponowne otwarcie placówek w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach stopniowego uruchamiania pracy szkół i placówek oświatowych.

Niezależnie od powyższego, dyrektorzy opracowali wszelkie niezbędne procedury uwzględniające aktualny stan prawny i wytyczne MEN, MRPiPS, MZ oraz GIS, umożliwiające funkcjonowanie placówek w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Od 25 maja dyrektorzy planują powrót do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowa organizacja tych zajęć będzie uzależniona od specyfiki oraz możliwości danej placówki i zidentyfikowanych przez dyrektora potrzeb, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci. Także od 25 maja 2020 r. uczniom klas VIII szkoły podstawowej zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji, w tym w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem odrębnych przepisów i wytycznych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.

Jednocześnie informuję, że 14 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 855), które prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznaje uprawnionym nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie


Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 18 do 22 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

W związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 7 maja 2020 r. wskazującym na liczne zachorowania wśród pracowników śląskich kopalni i zalecającym ostrożność w ponownym otwieraniu przedszkoli i żłobków ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 informuję, że organ prowadzący uwzględnił wniosek dyrektorów i podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest wyłącznie ochroną zdrowia i życia dzieci oraz personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym rejonie ma charakter wyjątkowo dynamiczny, a adekwatna reakcja oraz możliwość zaplanowania i wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych, w dużej mierze uzależniona jest od decyzji na szczeblu krajowym i opinii służb sanitarnych. Zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje do 24.05.2020 r.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie


Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 6 do 15 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

W związku z Rozporządzeniem MEN z 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), które wchodzi w życie 6.05.2020 r., została dopuszczona możliwość otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Nie oznacza to jednak powrotu do normalnego trybu pracy placówek z okresu sprzed pandemii. Ich funkcjonowanie uzależnione jest od oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznej dokonanej przez rodziców dzieci, ale także od analizy przeprowadzonej przez dyrektora jednostki, który tworząc wewnętrzne zasady i procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia musi dawać rękojmię zachowania restrykcyjnego reżimu sanitarnego, uwzględniającego obowiązujące normy prawa oraz wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (ostatnie wytyczne GIS są z 4.05.2020 r.).

5.05.2020 r. odbyła się kolejna narada on-line z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiego Żłobka zorganizowana przez MCE z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W wyniku analizy aktualnej sytuacji wymagającej wyjątkowego przygotowania organizacyjnego (procedury, zakupy etc.), dyrektorzy przedszkoli/szkół oraz Miejskiego Żłobka po rozeznaniu sytuacji z rodzicami dzieci ustalili, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wszystkich wytycznych dotyczących BHP i GIS wystąpią do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Jednocześnie dyrektorzy zapowiedzieli, że najpóźniej 6.05.2020 r. skierują do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach stworzone przez siebie procedury z prośbą o zaopiniowanie.

Wobec powyższego, mając na celu ochronę zdrowia i życia dzieci oraz personelu organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Oznacza to, że planowana data ponownego otwarcia tych placówek dla rodziców dzieci, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania to 18.05.2020 r. Szczegółowych informacji organizacyjnych należy szukać na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, szkół podstawowych oraz miejskiego żłobka.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone do 24.05.2020 r.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie


Komunikat w sprawie organizacji pracy miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie

Zgodnie z decyzją rządu RP z 29 kwietnia 2020 r., dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania nie wcześniej niż 6 maja 2020 r. będą mogły wrócić do żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Decyzja o otwarciu tych placówek musi jednak uwzględniać ograniczenia, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

30 kwietnia 2020 r. odbyła się kolejna narada z dyrektorami placówek oświatowych zorganizowana przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W chwili obecnej szczegółowo analizowana jest sytuacja w  miejskich placówkach oświatowych, która ma pozwolić wypracować optymalne rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dla dzieci i personelu. Ostateczna data otwarcia przedszkoli i żłobka oraz zasady dostępności placówek dla dzieci w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 maja 2020 r.

Do 24 maja 2020 r. szkoły podstawowe dla uczniów dla I – VIII prowadzą kształcenie wyłącznie na odległość.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji


Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych i przedszkolach przedłużone do 24 maja 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych
i przedszkolach.

W związku z pandemią koronawirusa MEN ustalił, że egzaminy ósmoklasisty w 2020 r. odbędą się w terminie od 16 do 18 czerwca.

W dalszym ciągu pozostają zamknięte Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” oraz kluby dziecięce działające na terenie Knurowa.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji