Informacja o wynikach naboru MCE/110/3/2020/TL

Knurów, 28 września 2020 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

 (pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: MCE/110/3/2020/TL)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Agatę Śnieżek zamieszkałą w Żernicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Śnieżek uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Agata Śnieżek uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

 

 

  Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Numery referencyjne naboru nr MCE/110/3/2020/TL

Wpłynęły 2 oferty pracy.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie w pełnym wymiarze czasu pracy:

MCE/110/3/2020/TL/1

MCE/110/3/2020/TL/2

 

25 września 2020 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (sala nr 314) odbędzie się test merytoryczny (godz. 10.00) oraz rozmowa kwalifikacyjna (godz. 11.00).

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy MCE/110/3/2020/TL

Numer naboru: MCE/110/3/2020/TL


Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw, w szczególności dotyczących:

1) realizowanych przez Miejskie Centrum Edukacji zamówień publicznych, w szczególności obejmujących zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;

2) koordynacji zadania obejmującego przeglądy techniczne w obsługiwanych przez Miejskie Centrum Edukacji jednostkach w zakresie wskazanym w Uchwale nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych (ze zm.);

3) rozpoznania, realizacji i kontroli potrzeb Miejskiego Centrum Edukacji w zakresie zaopatrzenia;

4) gromadzenia danych i przeprowadzania analiz dotyczących mediów.


Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo;

2) co najmniej rok stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich lub w gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

3) obywatelstwo polskie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

8) znajomość przepisów:

 • § ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
 • § ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.);
 • § ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – dział I, rozdział 1, 3, 4, 5;
 • § ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) – dział II, rozdział 1.


Wymagania dodatkowe:

1) studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

2) podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów oraz struktury organizacyjnej i zadań Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze (w pomieszczeniu klimatyzacja);

2) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3) obsługa urządzeń biurowych;

4) w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

5) stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);

6) praca w stresie i pod presją czasu.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).


Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 22 września 2020 r. do godz. 1530 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 25 września 2020 r.
(godz. 1000 – test merytoryczny, godz. 1100 –
rozmowa kwalifikacyjna).

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 23 września 2020 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.


Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 listopada 2020 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

dyrektor

(-) Anna Misiura


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze (pełny wymiar czasu pracy) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)

środa, 18 września 2019 09:35

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Aleksandrę Tomczak zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Tomczak uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Aleksandra Tomczak uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze (pełny wymiar czasu pracy) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Aleksandrę Tomczak zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Tomczak uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Aleksandra Tomczak uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/3/2019

poniedziałek, 16 września 2019 15:30

Numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019

Wpłynęły 4 oferty pracy.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie w pełnym wymiarze czasu pracy:

PK-A/TL/103/3/2019/1

PK-A/TL/103/3/2019/2

PK-A/TL/103/3/2019/3

PK-A/TL/103/3/2019/4

17 września 2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (sala nr 314) odbędzie się test merytoryczny (godz. 9.00) oraz rozmowa kwalifikacyjna (godz. 10.00).

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/3/2019

Numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019

Wpłynęły 4 oferty pracy.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie w pełnym wymiarze czasu pracy:

PK-A/TL/103/3/2019/1

PK-A/TL/103/3/2019/2

PK-A/TL/103/3/2019/3

PK-A/TL/103/3/2019/4

17 września 2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (sala nr 314) odbędzie się test merytoryczny (godz. 9.00) oraz rozmowa kwalifikacyjna (godz. 10.00).

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

środa, 04 września 2019 17:25

Numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Księgowo-Finansowym, w szczególności dotyczących:

1)     prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez MCE w zakresie finansowo-księgowym;

2)     obsługa finansowo-księgowa prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym wadia i depozyty;

3)     prowadzenie obsługi gospodarki mieniem jednostek obsługiwanych przez MCE;

4)     obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

5)     ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług;

6)     windykacja należności;

7)     analizy i statystyki finansowo-księgowo-płacowe;

8)     realizacja zadań wynikająca z harmonogramu pracy pionu księgowo-finansowego.

 

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie o profilu technik ekonomista, technik rachunkowości;

2)     znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości;

3)     obywatelstwo polskie;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

8)     znajomość przepisów:

 • § ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w szczególności dział 2, 3, 4, 6, 8, 11,
 • § ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w szczególności dział I,
 • § ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351)
  w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 8,
 • § ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352).

 

Wymagania dodatkowe:

1)    podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów;

2)    podstawowa wiedza na temat struktury organizacyjnej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

1)     praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze;

2)     praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

3)     obsługa urządzeń biurowych;

4)     w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

5)     stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);

6)     praca w stresie i pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 16 września 2019 r. do  godz. 1530 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2019 r.
(godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1000 – 
rozmowa kwalifikacyjna).

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz
na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 16 września 2019 r.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 października 2019 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji
  w Knurowie.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

dyrektor

(-) Anna Misiura


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

Numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Księgowo-Finansowym, w szczególności dotyczących:

1)     prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez MCE w zakresie finansowo-księgowym;

2)     obsługa finansowo-księgowa prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym wadia i depozyty;

3)     prowadzenie obsługi gospodarki mieniem jednostek obsługiwanych przez MCE;

4)     obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

5)     ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług;

6)     windykacja należności;

7)     analizy i statystyki finansowo-księgowo-płacowe;

8)     realizacja zadań wynikająca z harmonogramu pracy pionu księgowo-finansowego.

 

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie o profilu technik ekonomista, technik rachunkowości;

2)     znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości;

3)     obywatelstwo polskie;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

8)     znajomość przepisów:

 • § ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w szczególności dział 2, 3, 4, 6, 8, 11,
 • § ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w szczególności dział I,
 • § ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351)
  w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 8,
 • § ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352).

 

Wymagania dodatkowe:

1)    podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów;

2)    podstawowa wiedza na temat struktury organizacyjnej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

1)     praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze;

2)     praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

3)     obsługa urządzeń biurowych;

4)     w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

5)     stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);

6)     praca w stresie i pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 16 września 2019 r. do  godz. 1530 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2019 r.
(godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1000 – 
rozmowa kwalifikacyjna).

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz
na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 16 września 2019 r.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 października 2019 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji
  w Knurowie.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

dyrektor

(-) Anna Misiura


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze (pełny wymiar czasu pracy) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/9/2018)

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/9/2018)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Paulinę Mielczarek zamieszkałą w Knurowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Mielczarek uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura