Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy MCE/110/1/2024/TL

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Księgowo-Finansowym, w szczególności dotyczących:

 1. prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez MCE w zakresie finansowo-księgowym;
 2. obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym wadiów i depozytów;
 3. prowadzenia obsługi gospodarki mieniem jednostek obsługiwanych przez MCE;
 4. obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług;
 6. windykacji należności;
 7. analiz i statystyk finansowo-księgowo-płacowych;
 8. realizacji zadań wynikających z harmonogramu pracy Pionu Księgowo-Finansowego.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość, rachunkowość i finanse;
 2. znajomość planu kont i zasad ujmowania na nich operacji gospodarczych;
 3. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości (np. pojęcie księgowości, klasyfikacja środków gospodarczych - aktywa, źródła pochodzenia środków gospodarczych – pasywa, elementy sprawozdania finansowego, dowód księgowy, zapis księgowy, elementy ksiąg rachunkowych);
 4. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podatku VAT (np. płatnik, podatnik, stawki VAT, podstawowa stawka VAT w Polsce, obowiązek podatkowy, elementy faktury);
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. brak kary zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego;
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 11. znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5,
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz., 361) w szczególności dział 2, 3, 4, 6, 8, 11.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów;
 2. podstawowa wiedza na temat struktury organizacyjnej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, kreatywność.

 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
  na II piętrze;
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 3. obsługa urządzeń biurowych;
 4. w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;
 5. stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
 6. praca w stresie i pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać osobiście (w godzinach urzędowania MCE) w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, albo wysłać za pomocą E-PUAP2 na adres skrzynki: /mzjos/SkrytkaESP, w terminie do 29 maja 2024 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Każdy z kandydatów, którego oferta wpłynie w terminie, otrzyma na wskazany w kwestionariuszu osobowym adres e-mail informację o nadanym numerze referencyjnym oferty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-00.

 

Planowany termin testu merytorycznego (pytania zamknięte i otwarte) i rozmowy kwalifikacyjnej – 5 czerwca 2024 r. (godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1030rozmowa kwalifikacyjna).

 

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz
na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie: www.knurow.edu.pl/zatrudnienie/) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 3 czerwca 2024 r. do godz. 13:00.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  między 1 lipca a 1 września 2024 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie: www.knurow.edu.pl/zatrudnienie/),
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

       dyrektor

(-) Anna Misiura


Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie

Zarządzenie nr MCE/54/2024

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 16 lutego 2024 r.

 

w sprawie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r., poz. 2578)

zarządzam:

 1. Ogłosić i przeprowadzić konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
  1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów;
  2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów.
 2. Ogłoszenie o konkursach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:
  1) w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;
  2) na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;
  3) w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.
 1. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursów wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.
 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.
 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.02.2024 r.

PREZYDENT MIASTA

(-) Adam Rams

     

 

Załącznik do zarządzenia nr MCE/54/2024

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 16 lutego 2024 r.

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

OGŁASZA

konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:

 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 6,
  44-193 Knurów
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7,
  44-194 Knurów

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
  (Dz.U. z 2023 r., poz. 2578), tj. łącznie spełnia następujące wymagania:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4)  uzyskał:
  a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
  b) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa 63 ust. 12 tej ustawy;
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017, poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104);
  11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w pkt 1 pkt 2-11.

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny składać się z następujących dokumentów:

1) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju zespołu;

2) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

-    dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub

-    dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

-    dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104);

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora [w tym miejscu należy wpisać właściwą nazwę zespołu] w terminie do 6 marca 2024 r. na adres:

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

(kancelaria, pokój nr 307)

 

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data doręczenia przesyłki do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Knurów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie pod nr telefonu: 32 235-27-03 lub 32 235-27-00.

 

 

PREZYDENT MIASTA

(-)  Adam Rams

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF) 


Dni otwarte!

Wprawdzie ferie jeszcze trwają, ale powoli zbliża się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie. Na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych sukcesywnie pojawiają się szczegółowe informacje o planowanych dniach otwartych.
Takie dni są doskonałą okazją dla rodziców i ich pociech do poznania oferty poszczególnej placówki, do rozmów z dyrektorem i nauczycielami oraz sprawdzenia czy konkretna placówka spełnia Państwa oczekiwania.
Poniżej przedstawiamy zestawienie dni otwartych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w 2024 r.:
Miejskie Przedszkole nr 1 (ZSP nr 3) – 27 lutego, godz. 16.00,
Miejskie Przedszkole nr 2 – 29 lutego, godz. 16.30,
Miejskie Przedszkole nr 3 (ZSP nr 2) – 28 lutego, godz. 16.00,
Miejskie Przedszkole nr 5 (ZSP nr 1) – 29 lutego, godz. 16.30,
Miejskie Przedszkole nr 7 – 29 lutego, godz. 16.00,
Miejskie Przedszkole nr 12 – 28 lutego, godz. 15.30,
Miejskie Przedszkole nr 13 – 26 lutego, godz. 16.30,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 – 28 lutego, godz. 17.00,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 – 22 lutego, godz. 16.30,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 (ZSP nr 1) – 29 lutego, godz. 16.30,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 (ZSP nr 2) – 28 lutego, godz. 16.00,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 (ZSP nr 3) - 27 lutego, godz. 16.30,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 – 26 lutego, godz. 17.00,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 (ZPO nr 1) – 29 lutego, godz. 16.00.