Gmina Knurów po raz kolejny uhonorowana Certyfikatem Samorządowego Lidera Edukacji

5 lipca 2021 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Multimedialnej Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie, zostały wręczone certyfikaty „Samorządowego Lidera Edukacji” w jubileuszowej X edycji  Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Komisja certyfikacyjna po raz trzeci przyznała to wyróżnienie Gminie Knurów.

Certyfikat potwierdza, że działania podejmowane przez Gminę Knurów w ramach polityki oświatowej są efektywne i wielokierunkowe. Charakteryzuje je systematyczność, planowanie długofalowe i wsłuchiwanie się w głos środowiska lokalnego. Oświata zarządzana jest sprawnie, nowocześnie i perspektywicznie.

Szczególne wyróżnienie - Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości otrzymała Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Certyfikatem uhonorowano grono 20 najlepszych szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i województwach.


Dostawa energii cieplej dla ZSP3 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy
„Dostawa energii cieplnej dla ZSP3 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386529572

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 7

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-194

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-35

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zsp3@knurow.edu.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp3.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.9.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.9.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.9.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.9.4.) Miejscowość: Knurów

1.9.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.9.6.) Województwo: śląskie

1.9.7.) Kraj: Polska

1.9.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.9.9.) Numer telefonu: 32 235 27 00

1.9.10.) Numer faksu: 32 235 27 00

1.9.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.9.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

„Dostawa energii cieplnej dla ZSP3 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5b7c4fd-de39-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106638

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-07

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001085/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii cieplnej do budynku ZSP3 w Knurowie na okres 1.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: MCE/26/59/2021/DW

3.3.) Rodzaj zamówienia

Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej dla budynków:
• Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5 (MP1);
• Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 7 (MSP6).
Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektów zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów oraz przy ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów.

Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekty na potrzeby CO wynosi:

• Budynek MP1 zlokalizowany w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 5 - 0,2120 - MW, 0,00 - CWU, ogółem - 0,2120 MW;

• Budynek MSP6 zlokalizowany w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 7 - 0,2500 - MW, 0,00 - CWU, ogółem - 0,2500 MW,

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

09320000-8 - Para, gorąca woda i podobne produkty

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektów wchodzących w skład ZSP3 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

5.1.2.) Ulica: Rybnicka 6c

5.1.3.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

5.1.4.) Kod pocztowy: 44-335

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest specjalista MCE – Danuta Wieczorek oraz starszy referent MCE – Agata Śnieżek.

Dostawa energii cieplej dla MSP9 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy
„Dostawa energii cieplnej dla MSP9 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271078118

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: aleja Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-65

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: msp9@knurow.edu.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp9.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.9.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.9.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.9.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.9.4.) Miejscowość: Knurów

1.9.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.9.6.) Województwo: śląskie

1.9.7.) Kraj: Polska

1.9.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.9.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.9.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.9.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.9.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

„Dostawa energii cieplnej dla MSP9 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6dff8eb-de2e-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106625

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-07

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00053038/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP9 w Knurowie na okres 1.09.2021r. do 31.08.2023r.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: MCE/26/55/2021/DW

3.3.) Rodzaj zamówienia

Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanych przy al. Lipowej 12, 44-196 Knurów. Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekt na potrzeby CO wynosi 0,517 MW, CWU – 0,050, MW – łącznie 0,567 MW.

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

09320000-8 - Para, gorąca woda i podobne produkty

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP9 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

5.1.2.) Ulica: Rybnicka 6c

5.1.3.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

5.1.4.) Kod pocztowy: 44-335

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp
2. Na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest specjalista MCE – Danuta Wieczorek oraz starszy referent MCE – Agata Śnieżek.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2021/2022”

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000727185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235 27 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 235 27 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2021/2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c51d2bc-d28e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000284/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-uslugi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu: 1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie 3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XII ust. 5 SWZ.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania. 6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) (zwane dalej rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.” 7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej pełnomocnika Zamawiającego: 7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s, 7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje), 7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail, 7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.” 7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Centrum edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/54/2021/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr I – TRASA nr I.
1. Zamawiający przewiduje 14 dzieci przewożonych na trasie nr I.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie I musi posiadać co najmniej 17 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00.
4. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje:
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci - szkoła (godziny
ranne),
b) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny południowe),
c) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny popołudniowe).
5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły w dwóch godzinowych terminach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr II – TRASA nr II.
1. Zamawiający przewiduje 13 dzieci przewożonych na trasie nr II.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie II musi posiadać co najmniej
16 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00.
4. Zamawiający na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj.
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne),
b) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe).
5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr III – TRASA nr III.
1. Zamawiający przewiduje 9 dzieci przewożonych na trasie nr III.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać co najmniej
12 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik
nr 5.3. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00.
4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać miejsce do przewozu złożonego wózka, o parametrach określonych w załączniku nr 9 do SWZ.
5. Zamawiający na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj.
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne),
b) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe).
6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr IV – TRASA nr IV.
1. Zamawiający przewiduje 7 dzieci przewożonych na trasie IV.
2. Zamawiający na trasie IV przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach:
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach (godziny ranne),
b) przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe).
3. Wszystkie osoby przewożone na trasie IV w tym opiekun, muszą mieć zapewnione miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie IV musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa.
5. Przystanki na trasie nr IV oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.4. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA IV”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00.
6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorami szkół/placówek oświatowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr V – TRASA nr V.
1. Zamawiający przewiduje 1 dziecko przewożone na trasie V.
2. Zamawiający na trasie V przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły na miejsce odwozu dzieci po zajęciach:
a) przejazd na trasie miejsce zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie –
ZSP K-ce (godziny ranne),
b) przejazd na trasie ZSP K-ce – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe)
3. Przystanki na trasie nr V określa załączniki nr 5.5. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA V”. Godziny dowozu do szkoły i odbioru dzieci po zajęciach w poszczególnych dniach tygodnia przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/rodzicami/opiekunami prawnymi.
4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie V musi posiadać co najmniej
3 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych
w pasy bezpieczeństwa.
5. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie V nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej listy obecności ucznia potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną i dostarczonej przez Wykonawcę do MCE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr VI – TRASA nr VI.
1. Zamawiający przewiduje 2 dzieci/uczniów przewożonego na trasie VI.
2. Zamawiający na trasie VI przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach:
a) przejazd na trasie w godzinach rannych:
• z miejsca zamieszkania/odbioru jednego z dzieci w Knurowie do MSP2,
• z miejsca zamieszkania/odbioru drugiego z dzieci w Knurowie do ZSR
w Rybniku,
b) przejazd na trasie w godzinach popołudniowych:
• z ZSR w Rybniku do miejsca zamieszkania/odbioru jednego z dzieci po lekcjach w Knurowie,
• z MSP2 do miejsca zamieszkania/odbioru drugiego z dzieci po lekcjach
w Knurowie.
3. Pojazd, którym będzie przewożone dziecko na trasie VI musi być przystosowany do przewozu wózków o parametrach wynikających z załącznika nr 14 i 15 do SWZ, zabezpieczonego pasami bezpieczeństwa.
4. Opiekun na trasie nr VI musi mieć ukończony nie wcześniej niż w 2015 r.
kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
5. Przystanki na trasie nr VI oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.6. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA VI”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będzie doprecyzowane przez w Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż dziecko do MSP2 musi być dowiezione do godz. 8.00, natomiast dziecko do ZSR w Rybniku, do godz. 8.30.
6. Godziny odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, że dziecko uczęszczające do ZSR
w Rybniku musi być odebrane najpóźniej przed godz. 16.00.
7. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie nr VI nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej listy obecności uczniów potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną i dostarczonej przez Wykonawcę do MCE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr VII – TRASA nr VII.
1. Zamawiający przewiduje 5 dzieci przewożonych na trasie nr VII.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie VII musi posiadać co najmniej 7 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych
w pasy bezpieczeństwa.
3.Przystanki na trasie nr VII oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.7. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA VII”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do przedszkola do godz. 8.00.
4. Zamawiający na trasie VII przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj.:
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – przedszkole (godziny
ranne),
b) przejazd na trasie przedszkole – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po
zajęciach (godziny popołudniowe).
5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem przedszkola.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek dojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiadaniem licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.1. SWZ
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.1.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
3.1.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
3.1.3. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także ewentualnie osób na wózkach inwalidzkich, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.4. SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencja wydana na podstawie ustawy o transporcie drogowym, wystawione dla przynajmniej jednej z osób zarządzających firmą Wykonawcy.
2. wykaz co najmniej 2 usług o wartości co najmniej 20 000,00 zł (brutto) każda wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na dowozie/przewozie osób.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierowca posiadający kwalifikacje niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
b) opiekun, tj. osoba pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego przejazdu dzieci.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. wykaz pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającego aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW,
z uwzględnieniem odpowiedniej liczb miejsc siedzących wyposażonych
w pasy bezpieczeństwa na danej trasie:
a) część I – 17 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
b) część II – 16 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
c) część III – 12 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
z zastrzeżeniem rozdz. III ust. 2.3.4. SWZ,
d) część IV – 7 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
z zastrzeżeniem rozdz. III ust. 2.4.4. SWZ,
e) część V – 3 miejsca z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna
f) część VI – musi być przystosowany do przewozu wózków o parametrach
wskazanych w rozdz. III ust. 2.6.3. SWZ,
g) część VII - 7 miejsca z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1.) 3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)2.Składanie dokumentów na wezwanie:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4. SWZ.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których te zdolności są wymagane.7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub zmian istotnych tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższej okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy,
b) wydłużenia trasy, o której mowa w § 2 ust. 15 wzoru umowy,
4) zmiany pojazdów którymi realizowany jest przedmiot umowy lub zmiany osób realizujących przedmiot umowy.
Zmiana liczby przewożonych dzieci/uczniów nie powodująca wydłużenia trasy, wydłużenie trasy o której mowa w § 2 ust. 12 i 13 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci.
3. Określenie dodatkowego wynagrodzenia, za wydłużenie trasy, o którym mowa w § 2 ust. 15 wzoru umowy nastąpi zgodnie z tymi zapisami. W zakresie dodatkowego wynagrodzenia zostanie zawarty aneks do umowy.
4. Zmiana w zakresie wydłużenia trasy, o której mowa w § 2 ust. 15 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci.
5. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
1) wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
3) w przypadku zmiany pojazdów bądź osób, za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany pojazd oraz
osoby spełniają wymogi wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3),
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
7. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, formy prawnej lub numeru rachunku bankowego i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE, Agata Śnieżek – starszy referent MCE.

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 23.06.2021 r. LINK
2 SWZ 23.06.2021 r.
3 Formularz oferty - załącznik nr 1 23.06.2021 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 23.06.2021 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 23.06.2021 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 23.06.2021 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 4 23.06.2021 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 23.06.2021 r.
9 Harmonogramy dowozu dzieci/uczniów na trasach nr I do VII – załącznik nr 5.1. – 5.7. 23.06.2021 r.
10 Wykaz osób – załącznik nr 6 23.06.2021 r.
11 Wykaz usług - załącznik nr 7 23.06.2021 r.
12 Wykaz pojazdów – załącznik 7a 23.06.2021 r.
13 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 23.06.2021 r.
14 Parametry wózka przewożonego na trasie III – załącznik nr 9 23.06.2021 r.
15 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 23.06.2021 r.
16 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 23.06.2021 r.
17 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 23.06.2021 r.
18 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 13 23.06.2021 r.
19 Parametry wózka przewożonego na trasie VI – załącznik nr 14 23.06.2021 r.
20 Parametry wózka przewożonego na trasie VI – załącznik nr 15 23.06.2021 r.
21 Umowa powierzenia 23.06.2021 r.
22 Wykaz pracowników umowa o pracę 23.06.2021 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 01.07.2021 r.
2 Informacja z otwarcia ofert 02.07.2021 r.
3 Wybór oferty 13.07.2021 r.

 


Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271078118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-45

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp9@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp9.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.11.4.) Miejscowość: Knurów

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.11.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-452b22aa-cda3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00053038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w MSP9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu: 1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie lub skrzynka Zamawiającego tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, woj. śląskie, 3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XII ust. 5 SWZ.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania. 6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) (zwane dalej rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.” 7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej pełnomocnika Zamawiającego: 7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s, 7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje), 7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail, 7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.” 7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone
w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”)
jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze
( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Państwa dane osobowe udostępniamy Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działającemu jako pełnomocnik Zamawiającego.

6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/42/2021/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” obejmującego dostosowanie budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9
im. Marii Konopnickiej w Knurowie, zlokalizowanego przy al. Lipowej 12, do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1.1. przebudowę i dostosowanie oddziałów przedszkolnych,
1.2. zapewnienie prawidłowych dróg ewakuacyjnych,
1.3. wydzielenie pożarowo dwóch klatek schodowych,
1.4. częściowe oddymianie klatek schodowych (w tym montaż klap dymowych),
1.5. usunięcie elementów łatwo zapalnych na drogach pożarowych,
1.6. wyburzenia i zamurowania wewnątrz budynku,
1.7. częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
1.8. remont posadzek i schodów.
2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego całego budynku i instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji gniazd 230V, gniazd komputerowych i domofonu w oddziałach przedszkolnych oraz przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SWZ oraz ustalenia wynikające z projektowanych postanowień umownych. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie.
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w trakcie roku szkolnego w sposób niezakłócający pracy szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz.XIX w ust. 4.2.1. SWZ.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać się robotami budowlanymi, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wykonanymi nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 4.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.4.Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz 2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 5.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 500 000,00 zł,
2. Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto minimum
1 000 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub rozbudowie.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3 muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1.) 3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)2.Składanie dokumentów na wezwanie:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2 – 4.1.4. SWZ.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 złotych. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdz. XXII SWZ. 3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)gwarancjach bankowych,3)gwarancjach ubezpieczeniowych,4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”– wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na ww. konto przed upływem terminu składnia ofert.5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 Pzp.7.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.5.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5.1. 5.1.W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub zmian istotnych tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na:
1.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć,
1.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych,
1.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
1.1.6. zmiany harmonogramu realizacji,
1.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych,
1.1.8. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to,
co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
1.2. w treści lub zakresie umowy dotyczącym:
1.2.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian,
1.2.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
1.2.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 13 i 14 wzoru umowy,
1.3. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
1.3.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy,
1.3.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy,
1.3.3. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
2.1.wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
2.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę,
2.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy,
2.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE.

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.06.2021 r. Link
2 Specyfikacja Warunków Zamówienia 17.06.2021 r.
3 Formularz oferty – załącznik nr 1 17.06.2021 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 17.06.2021 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 17.06.2021 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 17.06.2021 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4, 17.06.2021 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 17.06.2021 r.
9 Wykaz osób – załącznik nr 6 17.06.2021 r.
10 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 17.06.2021 r.
11 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 17.06.2021 r.
12 Wzór gwarancji – załącznik nr 9 17.06.2021 r.
13 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 17.06.2021 r.
14 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 17.06.2021 r.
15 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 17.06.2021 r.
16 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –załącznik nr 13 17.06.2021 r.
17 Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 17.06.2021 r.
18 Dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiary robót 17.06.2021 r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Odpowiedź na pytanie z 23.06.2021 r. 24.06.2021 r.

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 01.07.2021 r.
2 Informacja z otwarcia ofert 02.07.2021 r.
3 Unieważnienie postępowania 06.07.2021 r.
4 Ogłoszenie o wynikach postępowania 13.07.2021 r. LINK

 


Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” – remont boiska

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”
– remont boiska

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384123222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 330-41-20

1.5.8.) Numer faksu: (32) 330-41-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp2@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.11.4.) Miejscowość: Knurów

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.11.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”
– remont boiska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4b9565f-c83e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000462/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Szkola bez barier - przebudowa Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu: 1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie, adres skrzynki Gov (ePUAP) – /mzjos/SkrytkaESP lub skrzynka Zamawiającego tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Kilińskiego 6, woj. Śląskie, adres skrzynki Gov (ePUAP) – /ZSP2Knurow/SkrytkaESP 3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XII ust. 5 SWZ.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania. 6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) (zwane dalej rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.” 7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej pełnomocnika Zamawiającego: 7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s, 7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje), 7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail, 7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.” 7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Szkoła bez barier – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” - remont boiska przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: zsp2@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: zsp2@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane osobowe udostępniamy Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działającemu jako pełnomocnik Zamawiającego.
6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/50/2021/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” – remont boiska, polegająca na remoncie istniejącego boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową, budową masztów oświetleniowych i wymianą istniejących nawierzchni wraz z podbudowami, podstawową infrastrukturą kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia remontowanych powierzchni. Boisko zlokalizowane jest w sąsiedztwie budynku szkoły zlokalizowanej w Knurowie przy
ul. Kilińskiego 6.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. zagospodarowanie terenu w skład którego wchodzą: boisko, bieżnia, skocznia do skoku w dal, maszty, piłkochwyty, chodnik betonowy przy elewacji, ogrodzenie zejścia do wymiennikowni PEC, furtka wejściowa przy skoczni,
2.2. roboty w zakresie instalacji WOD-KAN obejmujące m.in. odwodnienie liniowe przy: bieżni, bramie wjazdowej, oknach wzdłuż elewacji, drenaż boiska, podłączenia rur spustowych do studzienek deszczowych, gigery rur spustowych, regulację studni
i włazów itp.,
2.3. roboty w zakresie instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SWZ oraz ustalenia wynikające z projektowanych postanowień umownych. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie.
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261310-0 - Kładzenie zaprawy

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz.XIX w ust. 4.2.1. SWZ.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać się robotami budowlanymi, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wykonanymi nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 4.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.4.Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz 2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 5.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 500 000,00 zł,
2. Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto minimum
1 500 000,00 zł każda, polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie lub modernizacji boiska sportowego.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3 muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1.) 3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)2.Składanie dokumentów na wezwanie:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2 – 4.1.4. SWZ.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 złotych. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdz. XXII SWZ. 3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)gwarancjach bankowych,3)gwarancjach ubezpieczeniowych,4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Szkoła bez barier – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” remont boiska– wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na ww. konto przed upływem terminu składnia ofert.5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 Pzp.7.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.5.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5.1. 5.1.W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub zmian istotnych tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na:
1.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć,
1.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych,
1.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
1.1.6. zmiany harmonogramu realizacji,
1.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych,
1.1.8. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

1.2. w treści lub zakresie umowy dotyczącym:
1.2.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian,
1.2.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
1.2.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 13 i 14 wzoru umowy,

1.3. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
1.3.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy,
1.3.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy,
1.3.3. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
2.1.wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
2.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę,
2.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy,
2.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE.

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.06.2021 r. Link
2 Specyfikacja Warunków Zamówienia 09.06.2021 r.
3 Formularz oferty – załącznik nr 1 09.06.2021 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 09.06.2021 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 09.06.2021 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 09.06.2021 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4, 09.06.2021 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 09.06.2021 r.
9 Wykaz osób – załącznik nr 6 09.06.2021 r.
10 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 09.06.2021 r.
11 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 09.06.2021 r.
12 Wzór gwarancji – załącznik nr 9 09.06.2021 r.
13 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 09.06.2021 r.
14 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 09.06.2021 r.
15 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 09.06.2021 r.
16 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –załącznik nr 13 09.06.2021 r.
17 Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 09.06.2021 r.
18 Dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiary robót 09.06.2021 r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Odpowiedź na pytanie z 18.06.2021 22.06.2021 r.
2 Zmiana 1 SWZ 22.06.2021 r.
3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22.06.2021 r. LINK

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 23.06.2021 r.
2 Informacja z otwarcia ofert 25.06.2021 r.
3 Unieważnienie postępowania 06.07.2021 r.
4 Ogłoszenie o wynikach postępowania 13.07.2021 r. LINK

 


Rekrutacja uzupełniająca do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji uzupełniającej do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022

 

Nabór uzupełniający do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się:

8 czerwca  2021 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi otwarcie strony dla rodziców:

https:// uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl.

 Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala sobie sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji uzupełniającej do publicznych szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Przyjmowanie do klasy I na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie dzieci (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Rodzice, zapisując dziecko do szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, znajdujące się na stronie internetowej: https:// uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl. (załącznik nr 3). Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wniosek w formie papierowej można pobrać            w każdej szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

Wraz z wnioskiem rodzice kandydata podpisują oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (załącznik nr 6). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wypełniony Wniosek podpisany przez oboje rodziców, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej   od 08 czerwca 2021 r.  (godz. 8.00)  do 14 czerwca 2021 r. (godz. 14.00)  lub skan przesłać elektronicznie.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do wniosku rodzice dołączają, określone w Uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r.  dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w obwodzie danej placówki przyjmowani są z urzędu, poza obwodem przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, spoza obwodu  do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna.

 Terminy postępowania uzupełniającego:

Postępowanie  uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 36/MCE/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 4.
1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej  

X

2. Zgłoszenie lub złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 14 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną od 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 15 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4) od 21 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 25 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych       28 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej pod adresem: https:// uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl.


Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/MCE/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022.

Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców: https://uzupelniajaca-przedszkola-knurow.nabory.pl/

 

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

na rok szkolny 2021/2022

 

I. Procedury obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału https://uzupelniajaca-przedszkola-knurow.nabory.pl/. Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu/szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola/oddziały przedszkolne (wg preferencji) i składają go tylko w przedszkolu/szkole podstawowej umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru).

 

Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zamierzają zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego integracyjnego także biorą udział w rekrutacji elektronicznej lub pobierają wniosek papierowy w wybranej placówce przedszkolnej
z oddziałami integracyjnymi i wypełniony wraz z dokumentami składają go w tej placówce.

Niezłożenie w określonym terminie do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spowoduje nie ujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole lub oddział przedszkolny.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice składają deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce i są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wskazanym przez siebie jako przedszkole/oddział przedszkolny pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie jest dla niego zagwarantowane.

 

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Rodzice, którego dziecko w trakcie rekrutacji umieszczone zostanie na liście kandydatów zakwalifikowanych, w terminie określonym w harmonogramie składają dokument potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego (możliwe jest złożenie dokumentu
w wersji elektronicznej – zeskanowany dokument powinien zawierać podpisy obojga rodziców). Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. 2. 3.
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  

X

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2021 r.

godz. 14:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne od 1 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 24 czerwca 2021 r. godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

III. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Knurów.

Do przedszkoli przyjmuje się dzieci 5, 4 i 3-letnie.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci 6 i 5-letnie.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Knurów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium ustawowego została ustalona na poziomie 100 pkt):

 • Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) - 100 pkt;
 • Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt;
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
 • Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt;
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.
 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XIX/244/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r., t.j:

 • Kandydat, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 • Kandydat, którego rodzeństwo będzie kandydować lub kontynuować edukację przedszkolną/szkolną w tym samym przedszkolu/szkole podstawowej/zespole
  szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja – 5 pkt;
 • Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodzin, w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka choroba) – 3 pkt;
 • Przedszkole wskazane we wniosku jako pierwszego wyboru jest według składającego wniosek rodzica/opiekuna prawnego najdogodniejszą placówką dla kandydata – 1 pkt.

  IV. Pozostałe postanowienia.
 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych danej placówki.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384123222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 330-41-20

1.5.8.) Numer faksu: (32) 330-41-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp2@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.11.4.) Miejscowość: Knurów

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.11.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd2c7dc-be10-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000462/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Szkola bez barier - przebudowa Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu: 1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie, adres skrzynki Gov (ePUAP) – /mzjos/SkrytkaESP lub skrzynka Zamawiającego tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie,
ul. Kilińskiego 6, woj. Śląskie, adres skrzynki Gov (ePUAP) - /ZSP2Knurow/SkrytkaESP 3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XII ust. 5 SWZ.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania. 6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) (zwane dalej rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.” 7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Poczty elektronicznej pełnomocnika Zamawiającego: 7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s, 7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje), 7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail, 7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.” 7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. Kilińskiego 6,
44-193 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone
w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: zsp2@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane osobowe udostępniamy Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działającemu jako pełnomocnik Zamawiającego.
6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/41/2021/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”, polegająca na przystosowaniu budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 (w skrócie MSP4), zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Kilińskiego 6, wchodzącej w skład ZSP2, dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmująca swym zakresem m.in. budowę windy osobowej dla osób niepełnosprawnych, remont generalny węzłów sanitarnych, remont stref wejściowych do budynku, wymianę istniejących schodów wejściowych, budowę pochylni najazdowej i miejsca postojowego przy wejściu głównym.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. zagospodarowanie terenu i nawierzchnie,
2.2. roboty remontowe: elewacji, dachu, rynien, rur spustowych, stolarki okiennej
i drzwiowej,
2.3. roboty budowlane wewnątrz budynku (m.in. roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie),
2.4. roboty w zakresie instalacji WOD-KAN,
2.5. roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej,
2.6. roboty w zakresie instalacji ogrzewania i chłodzenia,
2.7. roboty w zakresie instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SWZ oraz ustalenia wynikające z projektowanych postanowień umownych. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie.
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261310-0 - Kładzenie zaprawy

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz.XIX w ust. 4.2.1. SWZ.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać się robotami budowlanymi, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wykonanymi nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 4.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.4.Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz 2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 5.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1 000 000,00 zł,
2. Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto minimum
8 000 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub rozbudowie.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3 muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1) 3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)2.Składanie dokumentów na wezwanie:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2 – 4.1.4. SWZ.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 złotych. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdz. XXII SWZ. 3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)gwarancjach bankowych,3)gwarancjach ubezpieczeniowych,4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” - wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na ww. konto przed upływem terminu składnia ofert.5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 Pzp.7.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.5.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5.1. 5.1.W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub zmian istotnych tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 2.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na: 2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć,
2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych, 2.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2.1.6. zmiany harmonogramu realizacji, 2.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych, 2.1.8. działania siły wyższej. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.2. w treści lub zakresie umowy dotyczącym: 2.2.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian, 2.2.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 2.2.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 14 i 15 wzoru umowy, 2.3. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 2.3.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy, 2.3.2. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami: 3.1.wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę, 3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy,3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 4.1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy, 4.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 4.4. w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (w skrócie PPK), o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, 4.5. cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia określa § 8 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek - specjalista MCE.

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 31.05.2021 r. Link
2 Specyfikacja Warunków Zamówienia 31.05.2021 r.
3 Formularz oferty – załącznik nr 1 31.05.2021 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 31.05.2021 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 31.05.2021 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 31.05.2021 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4, 31.05.2021 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 31.05.2021 r.
9 Wykaz osób – załącznik nr 6 31.05.2021 r.
10 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 31.05.2021 r.
11 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 31.05.2021 r.
12 Wzór gwarancji – załącznik nr 9 31.05.2021 r.
13 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 31.05.2021 r.
14 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 31.05.2021 r.
15 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 31.05.2021 r.
16 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –załącznik nr 13 31.05.2021 r.
17 Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 31.05.2021 r.
18 Dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiary robót 31.05.2021 r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Odpowiedź na pytanie z 10.06.2021 r. 11.06.2021 r.
2 Zmiana SWZ 11.06.2021 r.
3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11.06.2021 r. LINK

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Zmiana 2 SWZ 15.06.2021 r.
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.06.2021 r. LINK

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Odpowiedź na pytanie z 10.06.2021, 14.06.2021, 15.06.2021 17.06.2021 r.
2 Zmiana 3 SWZ 17.06.2021 r.
3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.06.2021 r. LINK

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Odpowiedź na pytanie z 10.06.2021 i 14.06.2021 21.06.2021 r.
2 Zmiana 4 SWZ 21.06.2021 r.
3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.06.2021 r. LINK

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Odpowiedź na pytanie z 10.06.2021 i 14.06.2021 21.06.2021 r.
2 Zmiana 4 SWZ 21.06.2021 r.
3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.06.2021 r. LINK

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 21.06.2021 r.
2 Informacja z otwarcia ofert 24.06.2021 r.
3 Wybór najkorzystniejszej oferty 06.07.2021 r.