Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje podstawowe:

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W latach ubiegłych dofinansowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów programu, rozszerzono katalog wsparcia o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do kogo kierowana jest pomoc?

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2022/2023 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) – uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do:

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I–III pięcioletniego technikum,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

 

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

 

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

1)  złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2022/2023;

- Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

2)  dokonać zakupu podręczników;

3)  przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu;

Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnim uczniom, po przedłożeniu dowodu ich zakupu.

W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie może przekroczyć odpowiednio kwot: 225 zł, 390 zł lub 445 zł dla ucznia.

 

 

1 Wniosek

POBIERZ

 


Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie w 2022 roku

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), na wspólny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej i rady rodziców ustalono przerwy wakacyjne oraz dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2022 roku.

 

Placówka Przerwa Dyżur Opinia MCE
w Knurowie
Decyzja
Prezydenta Miasta
Miejskie Przedszkole nr 2
im. Jana Brzechwy w Knurowie
1 -31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana 2 1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego 21a 1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka w Knurowie
1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie 1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Śląskich w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki
w Knurowie
 

1-31 lipca 2022 r.

 

1-31 sierpnia 2022 r.

 

pozytywna

 

zgoda

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
w Knurowie
1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda


Podsumowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych „Sowy 2022”

21 czerwca 2022 r. w Domu Kultury w Szczygłowicach odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych „Sowy 2022”. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursach, festiwalach i turniejach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i rejonowym w roku szkolnym 2021/2022.

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KNUROWIE
Lp. Nazwa konkursu Miejsce Imię Nazwisko Imię Nazwisko n-la
1 Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podst. województwa śląskiego Laureat Marek Mosz Zuzanna Kowal
2 Półfinał wojewódzki w piłce koszykowej chłopców IV miejsce Bartosz Kobiołka Mariusz Grotnik
3 Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2022. Konkurs Wojewódzki

(Czerwionka – Leszczyny)

 

 

XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej “Pieśń niesiemy w darze

 

III miejsce

 

 

 

III miejsce

Aleksandra Pisulska Beata Wielgosz
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KAROLA MIARKI W KNUROWIE
1 Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podst. województwa śląskiego Laureat Antoni Lisek Iza Kirszensztejn
2 Wojewódzki konkurs przedmiotowy
z matematykiXVI edycja Konkursu Informatycznego “Bóbr”
Laureat

 

 

Laureat
II miejsce

Igor Popowski Barbara Sutor

Wioletta Paczuła

 

Małgorzata Sznapka

3 XVI edycja Konkursu Informatycznego “Bóbr” Laureat

I miejsce

Jan Michalak Małgorzata Sznapka
4 Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie
w kategorii A
Laureat

I miejsce

Anna Michalczyk Małgorzata Sznapka
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KNUROWIE W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 IM. FELIKSA MICHALSKIEGO W KNUROWIE
1. Konkurs przedmiotowy

z matematyki dla uczniów szkół podst woj. śląskiego

Finalista Karolina Tymrakiewicz Agnieszka Foik
2. Konkurs przedmiotowy

z matematyki dla uczniów szkół podst woj. śląskiego

Finalista Arkadiusz Marks Agnieszka Foik
3. Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podstawowych Finalista Emilia Bloch Marzena Krawczyk
4. Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podstawowych Finalista Gabriela Polak Marzena Krawczyk
5. XXIX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia III miejsce

etap wojew.

Anna Żemlok Łukasz Porada
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KNUROWIE
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W KNUROWIE
1. Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów szkół podst. województwa śląskiego Finalista Jakub Supeł Maria Sobstyl
2. XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze” 2022.

 

 

 

XIX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Wielowieś/Dąbrówka

 

 

 

 

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2022. Konkurs Wojewódzki

(Czerwionka –Leszczyny)

 

II miejsce

 

 

 

 

 

II miejsce

 

 

 

 

 

 

II miejsce

 

Karolina Wypych

 

 

Beata Mazurek

3. Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2022. Konkurs Wojewódzki w Czerwionce  

III miejsce

 

Wiktoria Czarny

 

 

Beata Mazurek

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W KNUROWIE W ZESPÓLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3 IM. W KNUROWIE
1. Konkurs przedmiotowy

z matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego

Finalista Marcel Kamiński Anna Szymanek
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców

 

II miejsce półfinał wojew. Marcel Kamiński, Kasjan Litwa, Tomasz Wojciechowski Damian Tkocz
 

3.

XIX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Wielowieś-Dąbrówka  2021/2022

 

II miejsce Zuzanna Cebula, Jakub Cetin, Jagoda Frączek, Wiktoria Krzysztof, Nikola Mordon, Magdalena Wołczyk, Marta Klar, Emilia Grondalska, Maja Szymanowicz, Maja Kranc Justyna Zyła
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE
1. Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podst. woj. śląskiego Finalista Kinga Fiuk Barbara Lisowska
2. Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podst. woj. śląskiego  

Finalista

 

Piotr Szaruga

Barbara Lisowska
3. Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podst. woj. śląskiego  

Finalista

 

Kamil Siedlaczek

Barbara Lisowska
4. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego Finalista  

Karolina Foit

Danuta Pawłowska – Król
5. Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podst. woj. śląskiego Finalista Igor Wnuk Agata Sobiech
6. Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa – o zanieczyszczeniu powietrza i zmianach klimatu  

Laureat

 

Natalia Marcinowska

Barbara Lisowska

 

7. Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa – o zanieczyszczeniu powietrza i zmianach klimatu  

Laureat

 

Piotr Szaruga

Barbara Lisowska
8. Regionalny Konkurs LAPBOOK PATRIOTYCZNY  

I miejsce

 

Karol Pokora

 

Danuta  Pawłowska – Król
 

9.

 

Finał rejonowy w czwórboju lekkoatletycznym chłopców

 

 

IV miejsce w wojewódz.

 

Krzysztof Kranz

Aleksander Szafarz

Michał Lepak

Bartłomiej Staszek

Igor Szymajda

Piotr Oleksy

Kamil Kołodziej

Maks Ponichtera

 

Janusz Klof

 

Dawid Dybcio

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  IM. MARII KONOPNICKIEJ W KNUROWIE
1. Konkurs przedmiotowy z biologii dla woj. śląskiego Laureat Julia Poręba Barbara Bismor
2. Konkurs przedmiotowy z historii dla woj. śląskiego Laureat Wiktor Wasik Iwona Kkrzysztofik -Nachman
3. Konkurs przedmiotowy z j. polskiego dla woj. śląskiego Finalista Paulina Skoczylas Irena Kulińska
4 Bóbr – międzynarodowy konkurs informatyczny II miejsce Bartłomiej Iwański Andrzej Cekanowski

 

5. XXVIII sesja sejmu dzieci i młodzieży Posłanki

 

Julia Borkowska

Oliwia Moj

Iwona Kkrzysztofik -Nachman
6. Drużynowe zawody lekkoatletyczne  

I miejsce w rejonie

Szymon Adamus

Krzysztof Sieprawski

Bartosz Labudda

Łukasz Karpiński

Roman Deska

Bartosz Bąk

Kamil Mazurek

Patryk Polak

Krystian Grzywocz

Wojciech Ścisłowicz

Łukasz Grzyb

Antoni Latko

Jakub Łowicki

Eryk Kandzior

Ola Podsiadło
7. Zawody piłki nożnej o puchar Tymbarka I miejsce awans do finału wojewódzkiego

 

Bartosz Szurgot

Stanisław Kopij

Cyprian Machulik

Igor Białas

Dawid Res

Franciszek Ślęzak

Jakub Kopeć

Krzysztof Zych

Oliwier Mikos

Mateusz Rozumek

 

Przemysław Kopiecki

8. XIV wojewódzki festiwal pieśni i piosenki patriotycznej w Wielowsi  

III miejsce

 

Jakub Krysiuk

 

Jacek Żyła

9. XIX ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek I miejsce Milena Prokop Jacek Żyła
10. XIX ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek II miejsce ZESPÓŁ

Matylda Kaleta

Paulina Skoczylas

Liliana Matysiok

Jagoda Łazarczyk

Milena Prokop

Martyna Szopa

Jacek Żyła

Michał  Moliński

 

11. XIX ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek im. Wielowieś – Dąbrówka

 

XIII regionalny konkurs piosenki dziecięcej “Śpiewać każdy może 2021”

I miejsce

 

 

 

III miejsce

 

Milena Dolecka

 

Alina Długosz

12. Ogólnopolski konkurs misyjny ad gentes “Mój szkolny kolega z misji” I miejsce

 

Szkoła

 

Barbara Karpińska
ZESPÓL SZKÓL SPECJALNYCH W KNUROWIE
1. VI Regionalny konkurs recytatorski pod hasłem „moje marzenia”

 

I miejsce Adam Połoszczański Anna Bismor
ZESPÓL SZKÓL IM. I.J.PADEREWSKIEGO W KNUROWIE
1. Śląski Konkurs

Matematyczny

Finalista

etap wojewódzki

Zuzanna Wesoły Małgorzata Piotrowska
2. Młodzież Zapobiega Pożarom IV miejsce –

etap wojewódzki

Szymon Steiman Aleksandra Surdel
3. Licealiada Młodzieży Szkolnej Woj. Śląskiego w Lidze lekkoatletycznej Wicemistrzostwo Śląska
w skoku w dal
Krzysztof Ludwiczak Mirosława Cypruch
4. Licealiada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej VII miejsce drużyny Radosław Oszust

Alan Szwan

Paweł Szafraniec

Krzysztof Ludwiczak

Mateusz Ferensztain

Dominik Marek

Kacper Godlewski

Wiktor Litwa

Mateusz Żylski

Krzysztof Rostek

Szymon Sklamierski

Tomasz Adamus

Dawid Pietrykowski

Mirosława Cypruch
5. Międzynarodowy Bieg Powiatów w Mittelsachen III miejsce drużyn.

I miejsce indywid.

Szymon Kowalczyk

Daniel Palarz

Szymon Kowalczyk

Mirosława Cypruch
ZESPÓL SZKÓL ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE
1 X Ogólnopolski turniej Klas
o Profilu Mundurowym
I miejsce Oliwier Nowok

Michał Czapla

Katarzyna Szwarczyńska

Sławomir Tokarz

2 X Ogólnopolski turniej klas
o profilu mundurowym
II miejsce Mateusz Godziejewicz

Kacper Witkowski

Monika Wróbel

Sławomir Tokarz

Bieg Powiatów
w Mittelsachsen
III miejsce Mateusz Godziejewicz Monika Wróbel

MOPP

LAURA RUMPEL

Laura jest laureatką wielu konkursów kilkuetapowych:

 1. LAUREATKA Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej “Your Song”- Warszawa
 2. SUPER FINALISTKA Międzynarodowego Konkursu Wokalnego “The Golden Voice”- Kraków
 3. LAUREATKA Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek  “Kolędujmy Razem “- Łódż
 4. III MIEJSCE w Regionalnym Festiwalu Polskiej Piosenki Retro “Piosenki Jacka Cygana” – Bielsko -Biała
 5. II MIEJSCE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej “Stokrotkowo” – Częstochowa
 6. II MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej “Pieśń Niesiemy w Darze”- Gliwice i NAGRODA SPECJALNA: NAGRANIE PŁYTY
 7. LAUREATKA Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych  – Gliwice
 8. II MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej – Bielsko – Biała
 9. I MIEJSCE w Regionalnym Zagłębiowskim Festiwalu Piosenki w Będzinie.

 

ZESPÓŁ TĘCZA

II MIEJSCE w Wojewódzkim Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym – Czerwionka

 

JULIA GABRYŚ

II MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze”

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom uczniów dziękujemy za wsparcie, inspirację i zaangażowanie, które pozwala młodzieży rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać sukcesy i spełniać marzenia.


Materiały informacyjne dotyczące chorób zakaźnych

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach informuje:

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW - nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/MCE/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2022/2023.

Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się 23 maja 2022 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców: knurow.przedszkola.vnabor.pl

 

Poniżej przedstawiam Zasady rekrutacji do ww. placówek przedszkolnych:

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

na rok szkolny 2022/2023

 

I. Procedury obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem
knurow.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu/szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola/oddziały przedszkolne (wg preferencji) i składają go tylko w przedszkolu/szkole podstawowej umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru).

 

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zamierzają zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. W takim przypadku należy pobrać papierowy wniosek w wybranej placówce przedszkolnej z oddziałami integracyjnymi (pierwszego wyboru), a następnie wypełniony wraz z załącznikami złożyć w tej placówce.

Placówki z oddziałami integracyjnymi, w których są wolne miejsca to: Miejskie Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie.

Niezłożenie w określonym terminie do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spowoduje nie ujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole lub oddział przedszkolny.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice składają deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce i są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wskazanym przez siebie jako przedszkole/oddział przedszkolny pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie jest dla niego zagwarantowane.

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Rodzice, którego dziecko w trakcie rekrutacji umieszczone zostanie na liście kandydatów zakwalifikowanych, w terminie określonym w harmonogramie składają dokument potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 3.
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  

X

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2022 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2022 r.

godz. 14:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne od 23 maja 2022 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2022 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 czerwca 2022 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20 czerwca 2022 r.

godz. 8:00

do 24 czerwca 2022 r. godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 czerwca 2022 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

III. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Knurów.

Do przedszkoli przyjmuje się dzieci 5, 4, 3 i 2,5-letnie.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci 6 i 5-letnie.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Knurów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium ustawowego została ustalona na poziomie 1000 pkt):

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) - 1000 pkt;
 2. Niepełnosprawność kandydata - 1000 pkt;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1000 pkt;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców – 1000 pkt;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1000 pkt;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1000 pkt;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1000 pkt.
  2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XLIII/541/2021
Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r., t.j:

 

 

 

Lp.

 

Nazwa kryterium

Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. 2. 3. 4.
1.  

Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

64 pkt

w przypadku obojga rodziców/ opiekunów prawnych spełniających to kryterium

 

Zaświadczenie z zakładu pracy

o zatrudnieniu lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, a w przypadku samozatrudnienia aktualną informację

z Centralnej Ewidencji Informacji

o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierające informacje o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia

32 pkt

w przypadku jednego rodzica/opiekuna prawnego spełniającego to kryterium

2. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Knurów i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację 32 pkt

w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych spełniających to kryterium

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią II Urzędu Skarbowego w Gliwicach lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego bądź inny dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do II Urzędu Skarbowego w Gliwicach

16 pkt

w przypadku jednego rodzica/opiekuna prawnego spełniającego to kryterium

3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kandydować lub kontynuować edukację przedszkolną/ szkolną w tym samym przedszkolu/szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym,
wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie
 

 

16 pkt

 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców /opiekunów prawnych 8 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
5. Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny;
w rodzinie występuje długotrwała i ciężka choroba).
 

4 pkt

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
6. Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rekrutację do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Knurowa oraz ujętej w wykazie dziennych opiekunów 2 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w placówce, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

IV. Pozostałe postanowienia.

 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych danej placówki.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9”

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271078118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-65

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp9@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp9.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.11.4.) Miejscowość: Knurów

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.11.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5829ba1a-d1b8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00154454/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9, roboty budowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,
2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie lub skrzynka Zamawiającego tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, woj. śląskie,
3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.
6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (zwane rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.”
7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s,
7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje),
7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.”
7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.
8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów elektronicznych skompresowanych formatem .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane osobowe udostępniamy Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działającemu jako pełnomocnik Zamawiającego.
6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/45/2022/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9”. Remont dotyczy budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, zlokalizowanego przy al. Lipowej 12. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1.1. zagospodarowanie terenu,
1.2. rozebranie zadaszenia,
1.3. zadaszenie,
1.4. remont dachu,
1.5. stolarkę otworową.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SWZ oraz ustalenia wynikające z projektowanych postanowień umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
3. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w trakcie roku szkolnego w sposób niezakłócający pracy szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1. Cena oferty obliczona zgodnie ze wzorem określonym w rozdz. XXVII ust. 1.1. SWZ.
2. Termin zakończenia robót budowlanych. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg zasad określonych w rozdz. XXVII ust. 1.2. SWZ.
3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg zasad określonych w rozdz. XXVII ust. 1.3. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835). O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz.XIX w ust. 4.2.1. SWZ.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać się robotami budowlanymi, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wykonanymi nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 4.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.4.Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz 2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 5.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1 000 000,00 zł,
2. Wykazu co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto minimum 800 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub rozbudowie.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3 muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;
1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),
2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1.)
3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),
4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),
5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)
2.Składanie dokumentów na wezwanie:
1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.
2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2 – 4.1.4. SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 złotych. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdz. XXII SWZ. 3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem MSP9”- wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na ww. konto przed upływem terminu składnia ofert.5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 Pzp. 7.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
5.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5.1. 5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.
7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
2.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na:
2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć,
2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych,
2.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2.1.6. zmiany harmonogramu realizacji,
2.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych,
2.1.8. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

2.2. w treści lub zakresie umowy dotyczącym:
2.2.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian,
2.2.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
2.2.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 14 i 15 projektowanych postanowień umowy,

2.3. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
2.3.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy,
2.3.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy,
2.3.3. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
3.1.wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę,
3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy,
3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przez termin składania ofert, o którym mowa w SEKCJA VIII, pkt 8.1.) należy rozumieć godz. 10:00,59.
2. Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania wyklucza się:
3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, o których to rozporządzeniach mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
3.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
3.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 12.05.2022 r. Link
2 Specyfikacja Warunków Zamówienia 12.05.2022 r.
3 Formularz oferty – załącznik nr 1 12.05.2022 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 12.05.2022 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 12.05.2022 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 12.05.2022 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 12.05.2022 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 12.05.2022 r.
9 Wykaz osób – załącznik nr 6 12.05.2022 r.
10 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 12.05.2022 r.
11 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 12.05.2022 r.
12 Wzór gwarancji – załącznik nr 9 12.05.2022 r.
13 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 12.05.2022 r.
14 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 12.05.2022 r.
15 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 12.05.2022 r.
16 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –załącznik nr 13 12.05.2022 r.
17 Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 12.05.2022 r.
18 Dokumentacja techniczna 12.05.2022 r.
19 Protokół odbioru robót 12.05.2022 r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 16.05.2022 r.
2 Informacja o złożonych ofertach 27.05.2022 r.
3 Wybór najkorzystniejszej oferty 07.06.2022 r.
4 Ogłoszenie o wynikach postępowania 22.06.2022 r. LINK

 


Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania

 

R E K R U T A C J A

 

Biuro projektu zaprasza chętnych nauczycieli Miejskich Szkół Podstawowych w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu innowacyjnych metod nauczania języków obcych, aby w kolejnym etapie projektu móc prowadzić dla uczniów zajęcia dodatkowe.

 

Rekrutacja potrwa od 20 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

1 Regulamin rekrutacji
2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3  Rekomendacja dyrektora szkoły
4 Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
6 Harmonogram zajęć

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

R E K R U T A C J A

 

 

 

Biuro projektu zaprasza chętnych uczniów przyszłych klas V-VIII Miejskich Szkół Podstawowych w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej szkół, jaką są zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań rozwijające wiedzę w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

 

Rekrutacja potrwa od 9 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

 

1  Regulamin rekrutacji
2  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3  Kwestionariusz uczestnictwa w projekcie
4  Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5  Wzór opinii pedagoga
6  Wzór usprawiedliwienia nieobecności
7  Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271078118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-65

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp9@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp9.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.11.4.) Miejscowość: Knurów

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.11.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96b4016b-baec-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00053038/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w MSP9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,
2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie lub skrzynka Zamawiającego tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, woj. śląskie,
3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.
6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (zwane rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.”
7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s,
7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje),
7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.”
7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.
8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów elektronicznych skompresowanych formatem .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane osobowe udostępniamy Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działającemu jako pełnomocnik Zamawiającego.
6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/39/2022/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” obejmującego dostosowanie budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, zlokalizowanego przy al. Lipowej 12, do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1.1. przebudowę i dostosowanie oddziałów przedszkolnych,
1.2. zapewnienie prawidłowych dróg ewakuacyjnych,
1.3. wydzielenie pożarowo klatek schodowych,
1.4. częściowe oddymianie klatek schodowych (w tym montaż klap dymowych),
1.5. usunięcie elementów łatwo zapalnych na drogach pożarowych,
1.6. wyburzenia i zamurowania wewnątrz budynku,
1.7. częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
1.8. remont posadzek i schodów,
1.9. remont dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed budynkiem szkoły.
2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego całego budynku i instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji gniazd 230V, gniazd komputerowych i domofonu w oddziałach przedszkolnych oraz przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SWZ oraz ustalenia wynikające z projektowanych postanowień umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie.
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w trakcie roku szkolnego w sposób niezakłócający pracy szkoły. Ponadto Zamawiający wymaga, by roboty budowlane „głośne” (polegające m.in. wyburzeniu, przekuciu, wykuciu) były wykonane w przerwie wakacyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1. Cena oferty obliczona zgodnie ze wzorem określonym w rozdz. XXVII ust. 1.1. SWZ.
2. Termin zakończenia robót budowlanych. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg zasad określonych w rozdz. XXVII ust. 1.2. SWZ.
3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg zasad określonych w rozdz. XXVII ust. 1.3. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz.XIX w ust. 4.2.1. SWZ.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać się robotami budowlanymi, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wykonanymi nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 4.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.4.Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz 2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 5.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1 000 000,00 zł,
2. Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto minimum 1 500 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub rozbudowie.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3 muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;
1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),
2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1.)
3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),
4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),
5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)
2.Składanie dokumentów na wezwanie:
1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.
2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2 – 4.1.4. SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 złotych. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdz. XXII SWZ. 3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”- wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na ww. konto przed upływem terminu składnia ofert.5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 Pzp. 7.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
5.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5.1. 5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.
7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
2.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na:
2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć,
2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych,
2.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2.1.6. zmiany harmonogramu realizacji,
2.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych,
2.1.8. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

2.2. w treści lub zakresie umowy dotyczącym:
2.2.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian,
2.2.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
2.2.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 16 i 17 projektowanych postanowień umowy,

2.3. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
2.3.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy,
2.3.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy,
2.3.3. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
3.1.wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę,
3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy,
3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przez termin składania ofert, o którym mowa w SEKCJA VIII, pkt 8.1.) należy rozumieć godz. 10:00,59.
2. Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE.

 

 

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 13.04.2022 r. Link
2 Specyfikacja Warunków Zamówienia 13.04.2022 r.
3 Formularz oferty – załącznik nr 1 13.04.2022 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 13.04.2022 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 13.04.2022 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 13.04.2022 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4, 13.04.2022 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 13.04.2022 r.
9 Wykaz osób – załącznik nr 6 13.04.2022 r.
10 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 13.04.2022 r.
11 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 13.04.2022 r.
12 Wzór gwarancji – załącznik nr 9 13.04.2022 r.
13 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 13.04.2022 r.
14 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 13.04.2022 r.
15 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 13.04.2022 r.
16 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –załącznik nr 13 13.04.2022 r.
17 Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 13.04.2022 r.
18 Dokumentacja techniczna, 13.04.2022 r.
18a Dokumentacja techniczna (projekt podzielony na części dla optymalizacji przeglądarki PDF)
19 Protokół odbioru robót 13.04.2022 r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Zmiana SWZ nr 1 21.04.2022 r.
2 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 21.04.2022 r.
3 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 21.04.2022 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 21.04.2022 r.
5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.04.2022 r. LINK
6 Informacja o kwocie 26.04.2022 r.
7 Odpowiedź na pytanie z 26.04.2022 r. 27.04.2022 r.
8 Zmiana SWZ nr 2 27.04.2022 r.
9 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 27.04.2022 r. LINK

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o złożonych ofertach 09.05.2022 r.
2 Unieważnienie postępowania 11.05.2022 r.
3 Ogłoszenie o wynikach postępowania 13.05.2022 r. LINK