„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 – trasa 1

MCE/261/5/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  ponowny wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 – trasa 1.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, dokonało ponownego wyboru ofert najkorzystniejszych na zadanie 1 – trasa 1, z uwagi na fakt odrzucenia oferty Wykonawcy USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK, ul. Mendego 31, 41-809 Zabrze.

Na realizatora zamówienia wybrano:

 

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 320,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

rok produkcji pojazdu – 2012 r.

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr MCE/261/5/2020/DW, tj.

 

Zadanie 1 – trasa nr I

 

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 12,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 92,00 punktów.

 

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 – trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

12,00

20,00

92,00

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

42,86

0,00

20,00

62,86

3.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 7a pzp.

ZASTĘPCA DYREKTORA MCE

(-) Tomasz Lewicki


„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” - wybór najkorzystniejszej oferty

MCE/261/5/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych. Na realizatorów zamówienia wybrano:

 


Zadanie 1 – trasa nr I

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK

ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

 

cena ofertowa - 347,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I

rok produkcji pojazdu – 2019 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 239,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

rok produkcji pojazdu – 2017 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 226,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

rok produkcji pojazdu – 2015 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 278,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie IV

rok produkcji pojazdu – 2019 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 5 – trasa nr V

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa 1 dzień dowozu na trasie V, na odcinku:

Knurów-  Zabrze – 258,00 zł

Knurów – Katowice – 258,00 zł

Knurów – Zabrze – Katowice – 278,00 zł

Średnia cena na trasie V – 264,67 zł

rok produkcji pojazdu – 2013 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 6 – trasa nr VI

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa - 269,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie VI

rok produkcji pojazdu – 2010 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

 

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr MCE/261/5/2020/DW, tj.

 


Zadanie 1 – trasa nr I

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK

ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

 

cena ofertowa -  55,33 pkt

rok produkcji pojazdu – 19,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 94,33 punktów;

 


Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  55,23 pkt

rok produkcji pojazdu – 17,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 92,23 punktów;

 


Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  58,41 pkt

rok produkcji pojazdu – 15,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 93,41 punktów;

 


Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 19,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 99,00 punktów;

 


Zadanie 5 – trasa nr V

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 13,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 93,00 punktów;

 


Zadanie 6 – trasa nr VI

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 10,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 90,00 punktów;

 

 

Nazwa firmy, adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, deklarowanym rokiem produkcji pojazdu oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Rok produkcji pojazdu

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

I

347,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

276,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

360,00 zł

2018 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

330,00 zł

350,00 zł

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

I

448,00 zł

2000 r. i wcześniej

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

578,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

298,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

258,00 zł

2013 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

258,00 zł

278,00 zł

VI


269,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V

290,00 zł


2020 r.

Pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

310,00 zł

330,00 zł

VI

305,00 zł

2011 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

4.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

II

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł


2016 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

280,00 zł

280,00 zł

VI

400,00 zł

2009 r.

Pomiędzy 2016 r. – 2017 r.


5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice


II


648,00 zł


2007 r.


Nie ukończył


6.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

330,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

315,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

255,00 zł


2019 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

305,00 zł

355,00 zł


7.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze


V

290,00 zł


2014 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

310,00 zł

325,00 zł


8.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

I

320,00 zł

2012 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

239,00 zł

2017 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

226,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 – trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

55,33

19,00

20,00

94,33

2.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

12,00

20,00

92,00

3.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

42,86

0,00

20,00

62,86

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 – trasa nr II

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

55,23

17,00

20,00

92,23

2.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

47,14

19,00

20,00

86,14

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

5,00

20,00

85,00

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

40,00

14,00

20,00

74,00

5.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

22,84

15,00

20,00

57,84

6.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

20,37

7,00

0,00

27,37

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 – trasa nr III

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

58,41

15,00

20,00

93,41

2.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

47,83

19,00

20,00

86,83

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

5,00

20,00

85,00

4.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

44,30

15,00

20,00

79,30

5.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

41,90

10,00

20,00

71,90

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 4 – trasa nr IV

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

19,00

20,00

99,00

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

14,00

20,00

94,00

3.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

46,33

18,00

20,00

84,33

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 5 – trasa nr V

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

13,00

20,00

93,00

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

56,71

16,00

20,00

92,71

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

51,23

20,00

20,00

91,23

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

52,07

19,00

20,00

91,07

5.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

49,63

19,00

20,00

88,63

6.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze

51,50

14,00

20,00

85,50

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 6 – trasa nr VI

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

10,00

20,00

90,00

2.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

52,92

11,00

20,00

83,92

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

40,35

9,00

10,00

59,35

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE


„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” – informacja z otwarcia ofert

MCE/261/5/2020/DW

 

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia - 331 136,91 zł, w tym na poszczególne części:

 

Zadanie 1 - trasa I – 52 398,53 zł

Zadanie 2- trasa II – 48 356,09 zł

Zadanie 3 - trasa III – 45 724,25 zł

Zadanie 4 - trasa IV – 52 398,53 zł

Zadanie 5 - trasa V – 62 719,52 zł

Zadanie 6 -  trasa VI – 69 539,99 zł

 

 

2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, rok produkcji pojazdu oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Rok produkcji pojazdu

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

I

347,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

276,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

360,00 zł

2018 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

330,00 zł

350,00 zł

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSLAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

I

448,00 zł

2000 r. i wcześniej

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

578,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

298,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

258,00 zł

2013 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

258,00 zł

278,00 zł

VI


269,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V

290,00 zł


2020 r.

Pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

310,00 zł

330,00 zł

VI

305,00 zł

2011 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

4.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

II

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł


2016 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

280,00 zł

280,00 zł

VI

400,00 zł

2009 r.

Pomiędzy 2016 r. – 2017 r.


5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

 


II


648,00 zł


2007 r.


Nie ukończył


6.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

330,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

315,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

255,00 zł


2019 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

305,00 zł

355,00 zł


7.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze


V

290,00 zł


2014 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

310,00 zł

325,00 zł


8.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

I

320,00 zł

2012 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

239,00 zł

2017 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

226,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTOR MCE
(-) Tomasz Lewicki


„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 556733-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa 12 44-196 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, , e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/uslugi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/uslugi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, pocztą kurierską, osobiście
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
Numer referencyjny: MCE/261/5/2020/DW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, na 6 trasach opisanych w rozdz. II ust. 2 SIWZ polegającego na: 1.1. Odbiorze dzieci z wyznaczonych przez zamawiającego miejsc (w szczególnych przypadkach również z miejsca zamieszkania) i dowozie dzieci najdogodniejszą dla dzieci trasą do szkoły/placówki oświatowej. 1.2. Odbiorze dzieci po zajęciach ze szkoły/placówki oświatowej i dowozie (najdogodniejszą dla dzieci trasą) do miejsca, z którego zostały odebrane od rodziców/opiekunów, bądź miejsca wskazanego indywidualnie przez rodziców/opiekunów. 1.3. Przez najdogodniejszą dla dzieci trasę należy rozumieć trasę przejazdu zapewniającą najkrótszy czas przebywania dziecka w pojeździe w czasie podróży od miejsca odbioru dziecka z właściwego przystanku do szkoły/placówki oświatowej oraz w drodze powrotnej. 1.4. Przez odbiór należy rozumieć: 1.4.1. podstawienie pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w oznaczonym miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem po podpisaniu umowy; 1.4.2. umożliwienie przewożonym dzieciom dostania się do wnętrza pojazdu za pomocą wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (w uzasadnionych i wskazanych przypadkach również pomoc we wniesieniu dziecka do pojazdu). 1.5. Przez dowóz należy rozumieć: 1.5.1. przemieszczenie się najdogodniejszą dla dzieci trasą pomiędzy miejscem odbioru a miejscem celu podróży (z uwzględnieniem wyznaczonych przystanków); 1.5.2. umożliwienie przewożonym dzieciom opuszczenia pojazdu (w tym w uzasadnionych i wskazanych przypadkach pomoc w wyniesienie dziecka z pojazdu). 1.6. Przez szkołę/placówkę oświatową należy rozumieć: 1.6.1. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44-194 Knurów (MSP 2); 1.6.2. Zespół Szkolno-Rewalidacyjny “Szkoła Życia” w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, 44-200 Rybnik (ZSR); 1.6.3. Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów (ZSS); 1.6.4.Zespół Szkolno-Przedszkolny Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice (ZSP K-ce); 1.6.5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice (ZSOS nr 7); 1.6.6. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Gliwicach, ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice (ZSP nr 7); 1.6.7. Gliwickie Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne - Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych, w Gliwicach ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice (GCER); 1.6.8. Zespoł Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice (ZS); 1.6.9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 47, 41-800 Zabrze, (ZSS nr 42). 1.7. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były “na wyłączność”, tzn. zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez zamawiającego, tj: 1.7.1. realizatorami zamówienia (kierowca i opiekun); 1.7.2. dziećmi wskazanymi przez zamawiającego; 1.7.3. w uzasadnionych przypadkach w pojeździe może się znajdować – rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby). 1.8. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.7 ppkt 1.7.3. pod warunkiem, gdy liczba miejsc siedzących w pojeździe jest większa niż liczba przewożonych osób (tj. dzieci wraz z opiekunem - w danym dniu). 1.9. Na każdą trasę wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 1.10. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, niekarana, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od rodzica/opiekuna, w czasie przewozu, a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i ze szkoły/placówki do pojazdu, aż do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi. Ponadto opiekun zobowiązany jest doprowadzić dziecko/dzieci do miejsca wskazanego przez dyrektora szkoły (placówki)/osobę upoważnioną przez dyrektora (np. świetlica, szatnia). 1.11. Zamawiający wymaga, by opiekun realizujący zadanie na trasie nr VI posiadał dokumenty potwierdzające odbycie nie wcześniej niż w 2015 r. kursu/szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 1.12. Przewożone dzieci mogą bez opieki udać się z pojazdu do domu, tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych złożonej opiekunowi. 1.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 1.14. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością lub zaniechaniem wykonawcy. 1.15. Zamawiający wymaga, aby transport dzieci wraz z opiekunami przeprowadzany był pojazdem, zapewniającym wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 1.16. Zamawiający wymaga by pojazdy, którymi będzie realizowane zadanie były wyposażone w sprawną klimatyzację. 1.17. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez zamawiającego. 1.18. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia trasy (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania ucznia, zmiany szkoły, zwiększenia liczby przewożonych uczniów w ramach posiadanych wolnych miejsc w pojeździe, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa). 1.19. W przypadku wydłużenia trasy, o którym mowa w pkt 1.18., które ma miejsce na terenie Miasta Knurów, Gliwic, Zabrza, Rybnika, Katowic (tj. miast w których znajdują się szkoły/placówki oświatowe do których dowożeni są uczniowie w ramach danej trasy), wykonawca zobowiązany jest dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez zamawiającego. 1.20. W przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt. 1.17. - 1.19., wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 1.21. W przypadku wydłużenia trasy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.18., które ma miejsce poza miastami wskazanymi w ust. 1 pkt 1.19. wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, obliczone w następujący sposób: 1.21.1. na wniosek zamawiającego wykonawca: - podaje liczbę kilometrów za obecnie pokonywaną daną trasę (bez wydłużenia) w obie strony (w przypadku trasy I z uwzględnieniem dwóch powrotów ze szkoły) oraz - dokonuje obliczenia liczby kilometrów, danej trasy o które będzie wydłużona dana trasa i przekazuje tę informację w terminie do 3 dni zamawiającemu, celem akceptacji; 1.21.2. po akceptacji ww. danych zamawiający obliczy: - koszt 1 km jako iloraz ceny ofertowej brutto za daną trasę i liczby kilometrów, o której mowa w ust. 1 pkt 1.21. ppkt 1.21.1. tiret pierwszy, - wysokość wynagrodzenia za wydłużony odcinek na danej trasie jako iloczyn liczby kilometrów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.21. ppkt 1.21.1. tiret 2 i ceny za 1 kilometr wyliczony zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1.21. ppkt 1.21.2. tiret 1, 1.22. W sytuacji gdy okoliczność powodująca wydłużenie trasy przestanie mieć miejsce (np. dziecko nie będzie już dowożone do nowej szkoły), dodatkowe wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 pkt 1.21., wykonawcy nie przysługuje. 1.23. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o zmianę przebiegu trasy ustalonej wcześniej pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie mniej korzystne dla zamawiającego. 1.24. Wykonawca może zmienić trasy przejazdu, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego chyba, że wynika to z nieprzewidzianych okoliczności, na które nie miał wpływu wykonawca, a które utrudniały bądź uniemożliwiały wykonanie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji, wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie zamawiającego. 1.25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dzieci w ramach posiadanych miejsc w pojeździe. 1.26. Zamawiający zastrzega zlecenie przewozu dzieci poza dniami roboczymi, w dniach, w których dana szkoła/placówka oświatowa odpracowuje dni wolne od zajęć. 1.27. Wykonawca zamówienia musi realizować przewóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110). 1.28. W okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. 1.29. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób, tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji wydanej na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 1.30. Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeśli wymagają tego przepisy prawa. 1.31. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy. 1.32. Wykonawca w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych umową, we własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż jego pojazd oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną zgodą zamawiającego będą świadczyć usługi. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez zamawiającego. 1.33. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnoście spełniania warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa. 1.34. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoba wskazana w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.3., tiret 2, lit. a) SIWZ wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia (kierowca), została zatrudniona w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 1.35. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załączniki do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 1.35.1.sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osoby, 1.35.2.uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 1.35.3.rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 1.36. W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich zaleceń i wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85312120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01 lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób, tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji wydanej na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019, poz. 2140) wystawione dla przynajmniej jednej z osób zarządzających firmą wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto) każda, polegające na dowozie osób. Warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch opisanych usług. - dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanymi poniżej: a) kierowcą posiadającym kwalifikacje niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, b) opiekunem, tj. osobą pełnoletnią, dającą rękojmię bezpiecznego przejazdu dzieci. - dysponuje pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającym aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW, z uwzględnieniem rozdz. II, ust. 2, pkt 2.1. ppkt 2.1.2., pkt 2.4. ppkt 2.4.4. oraz ust. 2 pkt 2.6. ppkt 2.6.3. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, chyba, że wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod podanym adresem internetowym ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych i zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Licencja lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy o transporcie drogowym, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.1. SIWZ. 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.3., tiret 1 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.3., tiret 2 SIWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 4. Wykaz narzędzi (pojazdów), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.3., tiret 3 SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium RP: 1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4, pkt. 4.1. ppkt 4.1.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1.1., zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiającyw celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. VIII ust. 1 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 3.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 3.2. wskazane dokumenty są aktualne. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Zasoby innych podmiotów: 5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej musi być w oryginale, w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu. 5.2. Jeżeli wykonawca, wskazuje spełnienie warunków przez wykonawcę, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 5.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 5.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, 5.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 5.2.4. czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w rozdz. VI ust. 10, pkt 10.1. SIWZ lub z innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę. 5.3. Jeżeli wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. ppkt 4.1.1. SIWZ. 6. Zasady dotyczące podwykonawców: 6.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. ppkt 4.1.1. SIWZ 6.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielnie zamówienia składają: 7.1. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ (stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. ppkt 4.1.1. SIWZ (składa każdy z wykonawców), 7.2. dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.2. ppkt 4.2.1., 4.2.3. oraz 4.2.4. SIWZ (wykonawcy składają wspólnie lub powinien złożyć je dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę), 7.3. dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.2. ppkt 4.2.2. SIWZ (składa dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę). 8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W celu sprawdzenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki, biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs waluty przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP, przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Wiek pojazdu 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 1. zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższej okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez zamawiającego. 2. zawieszenia przez zamawiającego wykonania usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 2.3.1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy, 2.3.2. wydłużenia trasy, o której mowa w rozdz. II ust. 1 pkt 1.21. SIWZ, 3. zmiany pojazdów którymi realizowany jest przedmiot umowy lub zmiany osób realizujących przedmiot umowy, 4. Zmiana liczby przewożonych dzieci/uczniów niepowodująca wydłużenia trasy, wydłużenie trasy o której mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 1.18. i 1.19. SIWZ nie wymaga zmiany umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci. 5. Określenie dodatkowego wynagrodzenia, za wydłużenie trasy, o którym mowa w rozdz. XVII ust. 3 pkt 3.3. ppkt 3.3.2. SIWZ nastąpi na zasadach określonych w rozdz. II ust. 1 pkt 1.21. SIWZ i wymaga aneksu do umowy. 6. Zmiana w zakresie wydłużenia trasy, o których mowa w rozdz. II ust. 1 pkt 1.21. SIWZ nie wymaga aneksu do umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci. 7. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami: 7.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 7.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku wykonawcy i zaakceptowaniu go przez zamawiającego lub na wniosek zamawiającego, 7.3. w przypadku zmiany pojazdów bądź osób, za pomocą których wykonawca realizuje przedmiot umowy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany pojazd oraz osoby spełniają wymogi wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7.4. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy, 7.5. wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: TRASA nr I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający przewiduje 17 dzieci przewożonych na trasie nr I. 2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie I musi posiadać co najmniej 20 miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna i musi być przystosowany do przewozu wózka o parametrach wynikających z załącznika nr 12 do SIWZ, zabezpieczonego pasami bezpieczeństwa. 3. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 4. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje: - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci - szkoła (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny południowe), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny popołudniowe). 5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły w dwóch godzinowych terminach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Wiek pojazdu 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: TRASA nr II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający przewiduje 13 dzieci przewożonych na trasie nr II. 2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie II musi posiadać co najmniej 16 miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna. 3. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 4. Zamawiający na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj. - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe). 5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Wiek pojazdu 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: TRASA nr III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający przewiduje 9 dzieci przewożonych na trasie nr III. 2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać co najmniej 12 miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna. 3. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.3. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 4. Zamawiający na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj. - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe). 5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Wiek pojazdu 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: TRASA nr IV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający przewiduje 5 dzieci przewożonych na trasie IV. 2. Zamawiający na trasie IV przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). 3. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie IV musi posiadać co najmniej 7 miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna. 4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie IV musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa. 5. Przystanki na trasie nr IV oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.4. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA IV”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00. 6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorami szkół/placówek oświatowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00
Wiek pojazdu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: TRASA nr V

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający przewiduje 2 dzieci przewożonych na trasie V. 2. Zamawiający na trasie V przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: - przejazd na trasie miejsce zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie – ZSS nr 42 - ZSP K-ce (dziecko do ZSS nr 42 musi być dowiezione do szkoły do godz. 7.30, natomiast do ZSP K-ce do godz. 8:00), - przejazd na trasie ZSP K-ce - ZSS nr 42 – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe) 3. Przystanki na trasie nr V określa załączniki nr 5.5. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA V”. Godziny odbioru dzieci po zajęciach w poszczególnych dniach tygodnia przewoźnik ustala z dyrektorami szkół/placówek oświatowych. 4. Rozliczenie dowozu uczniów na trasie V nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionych list obecności uczniów potwierdzonych przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną i dostarczonych przez wykonawcę do MCE. Rozliczenie będzie opiewało na kwotę wynikającą z formularza oferty w zależności od odcinka trasy V, tj.: - Knurów – ZSS nr 42 (Knurów – Zabrze) albo - Knurów – ZSP K-ce (Knurów – Katowice) albo - Knurów – ZSS nr 42 – ZSP K-ce (Knurów – Zabrze – Katowice).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Wiek pojazdu 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: TRASA nr VI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający przewiduje 1 dziecko/ucznia przewożonego na trasie VI. 2. Zamawiający na trasie VI przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Rybniku (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Rybniku – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). 3. Pojazd, którym będzie przewożone dziecko na trasie VI musi być przystosowany do przewozu wózka o parametrach wynikających z załącznika nr 11 do SIWZ, zabezpieczonego pasami bezpieczeństwa. 4. Opiekun na trasie nr VI musi mieć ukończony nie wcześniej niż w 2015 r. kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, 5. Przystanki na trasie nr VI oraz godziny odbioru i dowozu dziecka określają załączniki nr 5.6. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA VI”. Godzina odbioru dziecka podane w załączniku są orientacyjne i będzie doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dziecko musi być dowiezione do szkoły/placówki oświatowej w Rybniku do godz. 8.00. 6. Godzinę odbioru dziecka po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 7. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie nr VI nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej listy obecności ucznia potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną i dostarczonej przez wykonawcę do MCE.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu 60,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00
Wiek pojazdu 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
02.07.2020 r. LINK
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02.07.2020 r.  
3 Wzór umowy (załącznik nr 3) 02.07.2020 r.  
4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)

02.07.2020 r.
5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2)
02.07.2020 r.
6 Formularz oferty (załącznik nr 4) 02.07.2020 r.
7 Harmonogramy dowozu dzieci na trasie I-VI (załączniki nr 5.1 do 5.6) 02.07.2020 r.
8 Wykaz usług, osób, pojazdów (załącznik nr 6, 7, 8) 02.07.2020 r.
9 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 9) 02.07.2020 r.
10 Umowa powierzenia (załącznik nr 10) 02.07.2020 r.
11 Dane techniczne Modi Buggy (załącznik nr 11) 02.07.2020 r.
12 Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (załącznik do umowy) 02.07.2020 r.
13 Parametry wózka przewożonego na trasie nr I (załącznik nr 12) 02.07.2020 r.

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


„Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” - Zapytanie Ofertowe

MCE/260/44/2020/DW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Gmina Knurów z siedzibą przy ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, reprezentowana przez Annę Misiurę - Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie
z siedzibą przy al. Lipowej 12, 44-196 Knurów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie
pn. „Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko
w swoim żywiole!”.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 001/10/2019 dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 15 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w wieku przedszkolnym.

2.Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)    przeprowadzenia szkolenia obejmującego 400 godzin zajęć (1 godzina zajęć
to 60 min.), z następującym podziałem:

 • gimnastyka korekcyjna - 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • arteterapia - 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • muzykoterapia - 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • bajkoterapia - 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni).

b)    zapewnienia przerw kawowych i lunchów/obiadów opisanych w pkt. 7 niniejszego zapytania.

3. Zamawiający wymaga by zajęcia prowadzone w ramach szkoleń były przede wszystkim zajęciami praktycznymi.

4. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie:

 • do  prowadzenia dziennika szkoleniowego,
 • sporządzania list obecności oraz ankiet ewaluacyjnych,
 • wystawienia zaświadczeń,
 • sporządzenia raportu końcowego,
 • stosowania aktualnych logotypów UE na dokumentach.

5. Szkolenia muszą zakończyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wykonawca ustali z dyrektorem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie (w skrócie MSP6), po podpisaniu umowy, biorąc pod uwagę dostępność poszczególnych nauczycieli w okresie wakacyjnym.

6. Wykonawca w celu przeprowadzenia szkolenia zobowiązany będzie zawrzeć z dyrektorem MSP6 umowę nieodpłatnego użyczenia sal dydaktycznych na czas realizacji szkolenia.

7. Zamawiający przewiduje każdego dnia szkolenia jedną przerwę kawową oraz jedną przerwę na lunch/obiad (tj. 50 przerw kawowych i 50 przerw na lunch/obiad). W przerwie kawowej wykonawca zapewni kawę lub herbatę do wyboru, wodę mineralną gazowaną lub niegazowaną (0,5l) oraz słodki poczęstunek. W porze lunchu/obiadu wykonawca zapewni ciepły posiłek składający się z mięsa lub ryby do wyboru (150g), warzywa wg. uznania (150g), dodatek w postaci ryżu/makaron/ziemniaków itp. (150g) oraz napój lub woda mineralna gazowana/niegazowana (0,5l). Opisany powyżej poczęstunek, lunch/obiad i napoje dotyczą jednej osoby szkolonej.

8. Wykonawca w cenie ofertowej brutto zawrze wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją zamówienia tj. m.in. przerwę kawową oraz lunch/obiad w każdym dniu szkoleniowym, dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt i materiały konieczne do przeprowadzenia szkoleń, prowadzenie dziennika szkoleniowego, listy obecności oraz  ankiet ewaluacyjnych, wystawienie zaświadczeń.

II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

III. Sposób obliczenia ceny i warunki płatności

1. Cena ofertowa powinna zawierać cały zakres zamówienia oraz koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją zamówienia.

2. Niedoszacowanie nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia.

3. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania wynagrodzenia.

4. Wszelkie rozliczenia zamawiającego z wykonawcą będą realizowane wyłącznie w polskich złotych.

5. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura oraz protokół odbioru realizacji zamówienia, zaakceptowany i podpisany „bez uwag” przez zamawiającego lub inne osoby do tego upoważnione.

6. Zapłata nastąpi z konta zamawiającego na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Zgodnie z zapisami ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018, poz. 2191), Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumenty elektronicznych, za pośrednictwem tzw. platformy elektronicznego fakturowania, która znajduje się na stronie: https://efaktura.gov.pl/.

8. Faktury będą płatne przelewem najpóźniej do 14 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na lub według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • pieczęć firmową wykonawcy,
 • nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, adres wykonawcy, numer NIP, numer REGON, dane teleadresowe do kontaktu,
 • kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, termin związania ofertą wynoszący 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 • datę sporządzenia oferty oraz własnoręczny podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferta w oryginale powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, bądź w formie skanu oferty drogą elektroniczną na adres: kancelaria@knurow.edu.pl , do dnia ……………….…. do godz. godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę ofertową brutto.

Cena (C) - 100%

Liczone jako Cena najniższej oferty Cena badanej oferty x 100

2. W niniejszym kryterium, wykonawca  może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi każdego z wykonawców, który złożył ofertę o pozycji złożonej przez niego oferty
  i  otrzymanej punktacji.
 2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy.
 3. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. W związku z przeprowadzonym postępowaniem zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawców oraz dane osobowe innych osób zamieszczone
  w dokumentach składanych w związku z prowadzonym postępowaniem. Informacje
  o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2.
 2. Dodatkowych informacji udziela specjalista MCE Magdalena Kowalska pod numerem telefonu 32 235 27 04 lub adresem e-mail: mkowalska@knurow.edu.pl .

Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty,
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 510218118-N-2019 z 14.10.2019 r.

Ogłoszenie nr 540543812-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510218118-N-2019
Data: 14/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): https://sp9.knurow.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotowe postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Annę Misiurę – dyrektora MCE w Knurowie, działające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Pzp, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, wspólnych zamawiających wymienionych w sekcji I. Kwota wynikająca z sekcji IV pkt IV.6)ogłoszenia tj. kwota 387 343,58 zł stanowi sumę udzielanych zamówień. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone indywidualnie przez każdego z zamawiających, Wykonawcy - Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, w terminach wskazanych poniżej: 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie - 3 umowy z 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 2. Miejski Żłobek w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 3. Miejskie Przedszkole nr 12 im. J. Korczaka w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. F. Michalskiego w Knurowie - jedna umowa z 30.09.2019 r., druga z 1.10.2019 r.(umowy przekazane drogą elektroniczna 08.10.2019 r.), 6.Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Brzechwy w Knurowie - 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r. 7. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie - 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r.) 8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Knurowie - 3 umowy z 1.10.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczną 8.10.2019 r.), 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie - 4 umowy z 1.10.2019 r. (jedna z umów przekazana drogą elektroniczną 8.10.2019 r. trzy umowy przekazane 11.10.2019 r.).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotowe postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Annę Misiurę – dyrektora MCE w Knurowie, działające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Pzp, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, wspólnych zamawiających wymienionych w sekcji I. Kwota wynikająca z sekcji IV pkt IV.6)ogłoszenia tj. kwota 387 343,58 zł stanowi sumę udzielanych zamówień. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone indywidualnie przez każdego z zamawiających, Wykonawcy - Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, w terminach wskazanych poniżej: 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie - 3 umowy z 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 2. Miejski Żłobek w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 3. Miejskie Przedszkole nr 12 im. J. Korczaka w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. F. Michalskiego w Knurowie - jedna umowa z 30.09.2019 r., druga z 1.10.2019 r.(umowy przekazane drogą elektroniczna 08.10.2019 r.), 6.Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Brzechwy w Knurowie - 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r. 7. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie - 2 umowy z 1.10.2019 r. 8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Knurowie - 2 umowy z 1.10.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczną 8.10.2019 r.), 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie - 4 umowy z 1.10.2019 r. (jedna z umów przekazana drogą elektroniczną 8.10.2019 r. trzy umowy przekazane 11.10.2019 r.), 10. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie - dwie umowy jedna z 01.10.2019 r., druga z 01.01.2020 r., 11. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie - umowa z 25.11.2019 r., 12. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie - umowa z 25.11.2019 r.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 510218118-N-2019 z dnia 14-10-2019 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. J. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, REGON:384123222, osoba do kontaktu: dyrektor szkoły: Dariusz Dzindzio, tel./fax: (32) 330-41-20, e-mail: msp4@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, REGON:001068052, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Danuta Pluta, tel./fax: (32) 235-27-40, e-mail: msp7@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, REGON:271078118, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Marzena Rudzewicz, tel./fax.: (32) 235-27-45, e-mail: msp9@knurow.edu.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów, REGON:278099230, osoba do kontaktu - dyrektor placówki: Barbara Iwanicka,tel./fax (32)235-27-79, e-mail: zsp@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A, 44-190 Knurów, REGON:272001394, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Grażyna Misztalewska, tel./fax (32)235-27-83, e-mail: mp7@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, REGON:272001454, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Aldona Rychlewska, tel./fax (32) 235-27-88, e-mail: mp13@knurow.edu.pl
Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, REGON: 277912628, osoba do kontaktu - dyrektor żłobka: Małgorzata Dorabiała, tel./fax 32 441-97-43, e-mail: zm@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44 - 190 Knurów, REGON:000727200, osoba do kontaktu: dyrektor szkoły: Teresa Bochenek, tel. (32) 235-27-25 / fax (32) 235-27-25, e-mail: msp2@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów, REGON:000727191, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Barbara Starek, tel./fax (32)235-27-16, e-mail: msp1@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, REGON:000727245, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Barbara Hankus, tel./fax: (32) 235-27-35, e-mail: msp6@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, REGON:270231285, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Małgorzata Czapla, tel./fax (32)235-27-72, e-mail: mp2@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, REGON:272001448, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Ilona Wierzbowska-Pluta, tel./fax (32) 235-27-85, (32) 235-27-86, e-mail: mp12@knurow.edu.pl
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): https://sp9.knurow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
1. Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialna jest: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, która na podstawie art. 15 Pzp udzieliła pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowanemu przez dyrektora - Annę Misiurę, tel./fax 32/235-27-00, e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl 2. Zamówienie zostało udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/12/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej obejmującej korzystanie przez Odbiorców z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności: 1. transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji, 2. utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania, 3. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 314913.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podgórska 25A
Kod pocztowy: 31-035
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 387343.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 387343.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 387343.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Annę Misiurę – dyrektora MCE w Knurowie, działające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Pzp, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, wspólnych zamawiających wymienionych w sekcji I. Kwota wynikająca z sekcji IV pkt IV.6)ogłoszenia tj. kwota 387 343,58 zł stanowi sumę udzielanych zamówień. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone indywidualnie przez każdego z zamawiających, Wykonawcy - Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, w terminach wskazanych poniżej: 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie - 3 umowy z 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 2. Miejski Żłobek w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 3. Miejskie Przedszkole nr 12 im. J. Korczaka w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie - 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. F. Michalskiego w Knurowie - jedna umowa z 30.09.2019 r., druga z 1.10.2019 r.(umowy przekazane drogą elektroniczna 08.10.2019 r.), 6.Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Brzechwy w Knurowie - 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r. 7. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie - 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r.) 8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Knurowie - 3 umowy z 1.10.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczną 8.10.2019 r.), 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie - 4 umowy z 1.10.2019 r. (jedna z umów przekazana drogą elektroniczną 8.10.2019 r. trzy umowy przekazane 11.10.2019 r.).
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie może wykonać tylko lokalny dystrybutor (OSD) będący właścicielem sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są obiekty odbiorców. Na terenie, na którym znajdują się punkty poboru energii elektrycznej lokalnym dystrybutorem jest: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków - który może wykonywać usługę dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie nr 550196087-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Knurów: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. J. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, REGON:384123222, osoba do kontaktu: dyrektor szkoły: Dariusz Dzindzio, tel./fax: (32) 330-41-20, e-mail: msp4@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, REGON:001068052, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Danuta Pluta, tel./fax: (32) 235-27-40, e-mail: msp7@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, REGON:271078118, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Marzena Rudzewicz, tel./fax.: (32) 235-27-45, e-mail: msp9@knurow.edu.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów, REGON:278099230, osoba do kontaktu - dyrektor placówki: Barbara Iwanicka,tel./fax (32)235-27-79, e-mail: zsp@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A, 44-190 Knurów, REGON:272001394, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Grażyna Misztalewska, tel./fax (32)235-27-83, e-mail: mp7@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, REGON:272001454, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Aldona Rychlewska, tel./fax (32) 235-27-88, e-mail: mp13@knurow.edu.pl
Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, REGON: 277912628, osoba do kontaktu - dyrektor żłobka: Małgorzata Dorabiała, tel./fax 32 441-97-43, e-mail: zm@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44 - 190 Knurów, REGON:000727200, osoba do kontaktu: dyrektor szkoły: Teresa Bochenek, tel. (32) 235-27-25 / fax (32) 235-27-25, e-mail: msp2@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów, REGON:000727191, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Barbara Starek, tel./fax (32)235-27-16, e-mail: msp1@knurow.edu.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, REGON:000727245, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Barbara Hankus, tel./fax: (32) 235-27-35, e-mail: msp6@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, REGON:270231285, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Małgorzata Czapla, tel./fax (32)235-27-72, e-mail: mp2@knurow.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, REGON:272001448, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Ilona Wierzbowska-Pluta, tel./fax (32) 235-27-85, (32) 235-27-86, e-mail: mp12@knurow.edu.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): https://sp9.knurow.edu.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
1. Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialna jest: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, która na podstawie art. 15 Pzp udzieliła pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowanemu przez dyrektora - Annę Misiurę, tel./fax 32/235-27-00, e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl 2. Zamówienie zostanie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie.
Numer referencyjny PT-I/DW/71/12/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej obejmującej korzystanie przez Odbiorców z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności: 1. transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji, 2. utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania, 3. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie może wykonać tylko lokalny dystrybutor (OSD) będący właścicielem sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są obiekty odbiorców. Na terenie, na którym znajdują się punkty poboru energii elektrycznej lokalnym dystrybutorem jest: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków - który może wykonywać usługę dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A,  31-035,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 510177397-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571692-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540147312-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): www.knurow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/06/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”, na 6 trasach opisanych w ust. 2 polegającego na: 1.1. Odbiorze dzieci z wyznaczonych przez zamawiającego miejsc (w szczególnych przypadkach również z miejsca zamieszkania) i dowozie dzieci najdogodniejszą dla dzieci trasą do szkoły/placówki oświatowej. 1.2. Odbiorze dzieci po zajęciach ze szkoły/placówki oświatowej i dowozie (najdogodniejszą dla dzieci trasą) do miejsca, z którego zostały odebrane od rodziców/opiekunów, bądź wskazanego indywidualnie przez rodziców/opiekunów. 1.3. Przez najdogodniejszą dla dzieci trasę należy rozumieć trasę przejazdu zapewniającą najkrótszy czas przebywania dziecka w pojeździe w czasie podróży od miejsca odbioru dziecka z właściwego przystanku do szkoły/placówki oświatowej oraz w drodze powrotnej. 1.4. Przez odbiór należy rozumieć: 1.4.1. podstawienie pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w oznaczonym miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem po podpisaniu umowy; 1.4.2. umożliwienie przewożonym dzieciom dostania się do wnętrza pojazdu za pomocą wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (w uzasadnionych i wskazanych przypadkach również pomoc we wniesieniu dziecka do pojazdu). 1.5. Przez dowóz należy rozumieć: 1.5.1. przemieszczenie się najdogodniejszą dla dzieci trasą pomiędzy miejscem odbioru a miejscem celu podróży (z uwzględnieniem wyznaczonych przystanków); 1.5.2. umożliwienie przewożonym dzieciom opuszczenia pojazdu (w tym w uzasadnionych i wskazanych przypadkach pomoc w przeniesieniu dziecka z pojazdu do miejsca zamieszkania). 1.6. Przez szkołę/placówkę oświatową należy rozumieć: 1.6.1. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44-194 Knurów (MSP 2); 1.6.2.Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Ks. Henryka Jośki 41, 44-217 Rybnik (SZSP); 1.6.3. Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów (ZSS); 1.6.4.Zespół Szkolno-Przedszkolny Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice (ZSP K-ce); 1.6.5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice (ZSOS nr 7); 1.6.6. Zespół Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach, ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice (ZSP nr 7); 1.6.7. Gliwickie Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne - Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych, w Gliwicach ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice (GCER); 1.6.8. Zespoł Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice (ZS); 1.6.9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 47, 41-800 Zabrze, (ZSS nr 42). 1.7. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były “na wyłączność”, tzn. zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez zamawiającego, tj: 1.7.1. realizatorami zamówienia (kierowca i opiekun); 1.7.2. dziećmi wskazanymi przez zamawiającego; 1.7.3. w uzasadnionych przypadkach w pojeździe może się znajdować – rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby). 1.8. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.7 ppkt 1.7.3. pod warunkiem, gdy liczba miejsc siedzących w pojeździe jest większa niż liczba przewożonych osób (tj. dzieci wraz z opiekunem - w danym dniu). 1.9. Na każdą trasę wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 1.10. Opiekunem powinna być osoba dorosła, niekarana, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od rodzica/opiekuna, w czasie przewozu, a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i ze szkoły/placówki do pojazdu, aż do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi. Ponadto opiekun zobowiązany jest doprowadzić dziecko/dzieci do miejsca wskazanego przez dyrektora szkoły (placówki)/osobę upoważnioną przez dyrektora (np. świetlica, szatnia). 1.11. Zamawiający wymaga, by opiekun realizujący zadanie na trasie nr VI posiadał dokumenty potwierdzające odbycie w latach 2015 - 2019 kursu/szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 1.12. Przewożone dzieci mogą bez opieki udać się z pojazdu do domu, tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych złożonej opiekunowi. 1.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 1.14. Zamawiający wymaga, aby transport dzieci wraz z opiekunami przeprowadzany był pojazdem, zapewniającym wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży. 1.15. Przez dany etap podróży należy rozumieć podróż dziecka/dzieci, od momentu odbioru z właściwego przystanku/szkoły/placówki oświatowej, do momentu dowozu dziecka/dzieci do szkoły/placówki oświatowej/właściwego przystanku (np. po dowiezieniu dziecka/dzieci na dany przystanek istnieje możliwość odbioru kolejnego dziecka/dzieci z przystanku pod warunkiem, iż wszystkie przewożone osoby, w tym opiekunowie, między przystankiem odbioru a przystankiem dowozu będą miały zapewnione miejsca siedzące zabezpieczone pasami bezpieczeństwa). 1.16. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez zamawiającego. 1.17. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenie trasy (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania ucznia, zmiany szkoły, zwiększenia liczby przewożonych uczniów w ramach posiadanych wolnych miejsc w pojeździe, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa). 1.18. Za wydłużoną trasę przejazdu o której mowa w pkt 1.17.,wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, obliczone w następujący sposób: 1.18.1. wykonawca dokonuje obliczenia liczby kilometrów, o które będzie wydłużona dana trasa i przekazuje tę informację w terminie 3 dni zamawiającemu, celem akceptacji; 1.18.2. wynagrodzenie za wydłużoną trasę będzie stanowiło iloczyn wyliczonych kilometrów wydłużonej trasy zaakceptowanych przez zamawiającego i ceny brutto za 1 km wydłużonej danej trasy, zgodnie z ofertą wykonawcy; 1.18.3. w sytuacji gdy okoliczność powodująca wydłużenie trasy przestanie mieć miejsce (np. dziecko nie będzie już dowożone do nowej szkoły) dodatkowe wynagrodzenie, ustalone zgodnie z pkt 1.18.2., wykonawcy nie przysługuje. 1.19. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o zmianę przebiegu trasy ustalonej wcześniej pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie mniej korzystne dla zamawiającego. 1.20. Wykonawca może zmienić trasy przejazdu, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego chyba, że wynika to z nieprzewidzianych okoliczności, na które nie miał wpływu wykonawca, a które utrudniały, bądź uniemożliwiały wykonanie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji, wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie zamawiającego. 1.21. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu, o którym mowa w pkt. 1.19. i 1.20. 1.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dzieci w ramach posiadanych miejsc w pojeździe. 1.23. Zamawiający zastrzega zlecenie przewozu dzieci poza dniami roboczymi, w dniach, w których dana szkoła/placówka oświatowa odpracowuje dni wolne od zajęć. 1.24. Wykonawca zamówienia musi realizować przewóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990). 1.25. W okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. 1.26. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób, tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji wydanej na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 1.27. Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeśli wymagają tego przepisy prawa. 1.28. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy. 1.29. Wykonawca w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych umową, we własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż jego pojazd oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną zgodą zamawiającego będą świadczyć usługi. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez zamawiającego. 1.30. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnoście spełniania warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa. 1.31. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoba wskazana w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.3., tiret 2, lit. a) wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia, została zatrudniona w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 1.32. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załączniki do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 1.32.1.sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osoby, 1.32.2.uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 1.32.3.rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 1.33. Zamawiający wymaga by pojazd, którym będzie realizowane zadanie był wyposażony w sprawną klimatyzację. 2. Szczegółowy opis tras przewozu dzieci: 2.1. Zadanie nr I – TRASA nr I. 2.1.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.1.2. Zamawiający przewiduje 18 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr I. 2.1.3. Wykonawca winien zapewnić, jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.1.4. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 2.1.5. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje: - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci - szkoła (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny południowe), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny popołudniowe). 2.1.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły w dwóch godzinowych terminach. 2.2. Zadanie nr II – TRASA nr II. 2.2.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.2.2. Zamawiający przewiduje 12 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr II. 2.2.3. Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.2.4. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 2.2.5. Zamawiajacy na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj. - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe). 2.2.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły. 2.3. Zadanie nr III – TRASA nr III. 2.3.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.3.2. Zamawiający przewiduje 9 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr III. 2.3.3. Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.3.4. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.3. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 2.3.5. Zamawiający na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj. - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe). 2.3.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły. 2.4. Zadanie nr IV – TRASA nr IV. 2.4.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom . 2.4.2. Zamawiający przewiduje 6 dzieci/uczniów przewożonych na trasie IV. 2.4.3.Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.4.4. Zamawiajacy na trasie IV przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). 2.4.5. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie IV musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa. 2.4.6. Przystanki na trasie nr IV oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.4. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA IV”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00. 2.4.7. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 2.5. Zadanie nr V – TRASA nr V. 2.5.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.5.2. Zamawiający przewiduje 2 dzieci/uczniów przewożonych na trasie V. 2.5.3. Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.5.4. Zamawiający na trasie V przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: - przejazd na trasie miejsce zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie – ZSS nr 42 - ZSP K-ce (dziecko do ZSS nr 42 musi być dowiezione do szkoły do godz. 7.30, natomiast do ZSP K-ce do godz. 8:00), - przejazd na trasie ZSP K-ce - ZSS nr 42 – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe) 2.5.5. Przystanki na trasie nr V określa załączniki nr 5.5. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA V”. Godziny odbioru dzieci po zajęciach w poszczególnych dniach tygodnia przewoźnik ustala z dyrektorami szkół/placówek oświatowych. 2.5.6. Rozliczenie dowozu uczniów na trasie V nastąpi na podstawie list obecności uczniów potwierdzonych przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną. Rozliczenie będzie opiewało na kwotę wynikającą z formularza oferty w zależności od odcinka trasy V, tj.: - Knurów – ZSS nr 42 (Knurów – Zabrze) albo - Knurów – ZSP K-ce (Knurów – Katowice) albo - Knurów – ZSS nr 42 – ZSP K-ce (Knurów – Zabrze – Katowice). 2.6. Zadanie nr VI – TRASA nr VI. 2.6.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom . 2.6.2. Zamawiający przewiduje 1 dziecko/ucznia przewożonego na trasie VI. 2.6.3.Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.6.4. Zamawiający na trasie VI przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: - przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Rybniku (godziny ranne), - przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Rybniku – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). 2.6.5. Pojazd, którym będzie przewożone dziecko na trasie VI musi być przystosowany do przewozu wózka o parametrach wynikających z załącznika nr 11 do SIWZ, zabezpieczonego pasami bezpieczeństwa. 2.6.6. Opiekun na trasie nr VI musi mieć ukończony w okresie 2015 r. do 2019 r. kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, 2.6.7. Przystanki na trasie nr VI oraz godziny odbioru i dowozu dziecka określają załączniki nr 5.6. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA VI”. Godzina odbioru dziecka podane w załączniku są orientacyjne i będzie doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dziecko musi być dowiezione do szkoły/placówki oświatowej w Rybniku do godz. 8.00. 2.6.8. Godzinę odbioru dziecka po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 2.6.9. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie nr VI nastąpi na podstawie listy obecności ucznia, potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV: 85312120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: TRASA nr I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36725.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Andrzej Sabadach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Satyryków 8/6
Kod pocztowy: 44-113
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46043.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46043.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132109.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: TRASA nr II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18088.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Andrzej Sabadach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Satyryków 8/6
Kod pocztowy: 44-113
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 42489.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39110.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159999.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: TRASA nr III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12919.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Andrzej Sabadach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Satyryków 8/6
Kod pocztowy: 44-113
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40177.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40177.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40888.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: TRASA nr IV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41141.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Andrzej Sabadach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Satyryków 8/6
Kod pocztowy: 44-113
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46043.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44444.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46043.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: TRASA nr V

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 71420.16
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osiedle 18
Kod pocztowy: 44-177
Miejscowość: Chudów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55111.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53333.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62221.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: TRASA nr VI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 33646.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osiedle 18
Kod pocztowy: 44-177
Miejscowość: Chudów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 54222.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54222.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92444.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177647-N-2019

Ogłoszenie nr 540177647-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510177397-N-2019
Data: 26/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): www.knurow.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 1 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 46043.52 Oferta z najniższą ceną/kosztem 46043.52 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132109.44 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 1 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 49728.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 49728.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144000.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 2 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 42489.60 Oferta z najniższą ceną/kosztem 39110.40 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159999.36 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 2 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 45888.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 42240.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172800.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 3 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 40177.92 Oferta z najniższą ceną/kosztem 40177.92 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40888.32 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 3 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 43392.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 43392.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44160.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 4 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 46043.52 Oferta z najniższą ceną/kosztem 44444.16 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46043.52 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 4 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 49728.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 48000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49728.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 5 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 55111.68 Oferta z najniższą ceną/kosztem 53333.76 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62221.44 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 5 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 59520.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 57600.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67200.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 6 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 54222.72 Oferta z najniższą ceną/kosztem 54222.72 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92444.16 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 6 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 58560.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 58560.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99840.00 Waluta: PLN

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura