Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
„Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. dla placówek oświatowych w Knurowie”

 

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271078118

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: aleja Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-45

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: msp9@knurow.edu.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp9.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Słoniny 1

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)235-27-16

1.5.8.) Numer faksu: (32)235-27-16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp1@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mspnr1knurow.edupage.org/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilsona 22

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-25

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp2@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://msp2knurow.edupage.org

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jedności Narodowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-194

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-40

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp7@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp7knurow.eu/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-16-06-849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Feliksa Michalskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)235-27-79

1.5.8.) Numer faksu: (32)235-27-79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zspknurow.szkolna.net

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-16-38-714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Kilińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 330-41-20

1.5.8.) Numer faksu: (32) 330-41-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp2@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsp2.knurow.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-16-43-106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 7

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-194

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-35

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp3@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsp3.knurow.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lotników 3

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)235-27-72

1.5.8.) Numer faksu: (32)235-27-72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mp2@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.przedszkolenr2.edupage.org

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Floriana Ogana 2

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)235-27-83

1.5.8.) Numer faksu: (32)235-27-83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mp7@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www: www.mp7.knurow.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-194

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-85

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mp12@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mp12knurow.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-00-33-392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudczyków 4

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-88

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mp13@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mp13knurow.edupage.org.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Żłobek “Kraina Maluszka” w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-13-13-917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiosenna 1

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 441-97-43

1.5.8.) Numer faksu: 32 441-97-43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zm@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zlobek.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

„Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. dla placówek oświatowych w Knurowie”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-136c3bf7-2116-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196676

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-29

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00053038/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. dla placówek oświatowych w Knurowie”

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: MCE/26/82/2021/DW

3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej obejmującej korzystanie przez Odbiorców z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym
w szczególności:
4.1. transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji,
4.2. utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania,
4.3. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

3.10.) Główny kod CPV: 09310000-5 – Elektryczność

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 – Przesył energii elektrycznej

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie może wykonać tylko lokalny dystrybutor (OSD) będący właścicielem sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są obiekty odbiorców. Na terenie, na którym znajdują się punkty poboru energii elektrycznej lokalnym dystrybutorem jest: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków – który może wykonywać usługę dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TAURON Dystrybucja S.A.

5.1.2.) Ulica: Podgórska 25A

5.1.3.) Miejscowość: Kraków

5.1.4.) Kod pocztowy: 31-035

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie prowadzone jest przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów działające jako pełnomocnik Zamawiającego,
1. NIP: 9690033185
2. Kraj: Polska
3. Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki
4. Numer telefonu: (32) 235-27-00
5. Numer faksu: (32) 235-27-00
6. Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl
7. Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

Lp.

Nazwa dokumentu

Data publikacji

Do pobrania

1

Ogłoszenie o wyniku postępowania 10.12.2021 r. LINK