„Remont szatni w MSP7” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510133058-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie: „Remont szatni w MSP7”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546881-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 001068052, ul. ul. Jedności Narodowej  5, 44-194  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 739, e-mail msp7@knurow.edu.pl , faks 322 352 739.
Adres strony internetowej (url): http://www.sp7knurow.eu/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont szatni w MSP7”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/4/2020/KS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont szatni w MSP7”, mieszczącej się przy ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. roboty budowlano-wykończeniowe, w tym: 2.1.1. roboty wykończeniowe, 2.1.2. roboty w zakresie stolarki drzwiowej, 2.1.3. wymiana instalacji wodnej, 2.2. roboty w zakresie instalacji elektrycznej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane mogą być wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, wykonawca w okresie roku szkolnego zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy szkoły. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty: w zakresie stolarki drzwiowej i instalacji wodnej, wykończeniowe, instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). 6. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 6.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osób, 6.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 6.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45330000-9, 45400000-1, 45410000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Remont szatni w MSP7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 168022.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Grzegorz Gąsior
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 113a
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 172743.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172743.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234334.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

„Remont szatni w MSP7” – wybór najkorzystniejszej oferty

MCE/261/4/2020/KS

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont szatni w MSP7”  – wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont szatni w MSP7”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Przedsiębiorstwo

Remontowo - Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

cena ofertowa - 172.743,93 zł

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 60 miesięcy

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr MCE/261/4/2020/KS, tj.

 

cena ofertowa - 60,00 %

okres gwarancji - 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, okresem gwarancji i przyznaną punktacją

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Okres gwarancji

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo

Remontowo - Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

172.743,93 zł

(60,00 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

EL-LAN Instalacje Elektryczne

Anna Kańtoch

ul. Sobieskiego 245b/1

42-580 Wojkowice

200.005,60 zł

(51,82 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

91,82 pkt

3.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

215.043,21 zł

(48,20 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

88,20 pkt

4.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś,

Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

227.543,15 zł

(45,55 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

85,55 pkt

5.

POL-BUD Sylwester Brzozowski

ul. Sokolska 80/209

40-087 Katowice

230.894,67 zł

(44,89 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

84,89 pkt

6.

PRAGMATIC Sp. z o.o.,

ul. Krakowska 201

40-393 Katowice

233.659,93 zł

(44,36 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

84,36 pkt

7.

JS INVEST Jacek Sielańczyk

ul. Chorzowska 44b

44-100 Gliwice

234.334,52 zł

(44,23 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

84,23 pkt

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


„Remont szatni w MSP7” – informacja z otwarcia ofert

MCE/261/4/2020/KS

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont szatni w MSP7” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 206 700, 00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

POL-BUD Sylwester Brzozowski

ul. Sokolska 80/209

40-087 Katowice

230.894,67 zł

60 miesięcy

2.

PRAGMATIC Sp. z o.o.,

ul. Krakowska 201

40-393 Katowice

236.659,93 zł

60 miesięcy

 

3.

JS INVEST Jacek Sielańczyk

ul. Chorzowska 44b

44-100 Gliwice

234.334,52 zł

60 miesięcy

4.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

227.543,15 zł

60 miesięcy

5.

EL-LAN Instalacje Elektryczne

Anna Kańtoch

ul. Sobieskiego 245b/1

42-580 Wojkowice

200.005,60 zł

60 miesięcy

6.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

215.043,21 zł

60 miesięcy

7.

Przedsiębiorstwo

Remontowo - Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

172.743,93 zł

60 miesięcy

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


„Remont szatni w MSP7” – informacja dotycząca procedury otwarcia ofert.

MCE/261/4/2020/KS

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Remont szatni w MSP7” – informacja dotycząca  procedury otwarcia ofert.

W zawiązaniu do rozdziału XV ust. 11 SIWZ nr MCE/261/4/2020/KS z 3 czerwca 2020 r., zgodnie z którym Zamawiający dopuszczał możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej www.knurow.edu.pl/index.php/zp/dostawy o planowanej transmisji, informuję, iż publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 9:30   w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Osoby chcące wziąć udział otwarciu ofert zobowiązane są do:

  • zakrycia ust i nosa maseczką,
  • zdezynfekowania rąk,
  • zachowania odległości przewidzianej przepisami prawa.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


„Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””– informacja z otwarcia ofert.

PT-I/DW/71/05/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””–  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 765 835,00 zł,
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

44-100 Gliwice

ul. Plebańska 9/3

930.000,00 zł

72 miesiące

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie: „Remont szatni w MSP7” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 546881-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie„Remont szatni w MSP7”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie, krajowy numer identyfikacyjny 001068052, ul. ul. Jedności Narodowej 5 44-194 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 739, , e-mail msp7@knurow.edu.pl , , faks 322 352 739.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sp7knurow.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, pocztą kurierską, osobiście
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont szatni w MSP7”
Numer referencyjny: MCE/261/4/2020/KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont szatni w MSP7”, mieszczącej się przy ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. roboty budowlano-wykończeniowe, w tym: 2.1.1. roboty wykończeniowe, 2.1.2. roboty w zakresie stolarki drzwiowej, 2.1.3. wymiana instalacji wodnej, 2.2. roboty w zakresie instalacji elektrycznej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane mogą być wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, wykonawca w okresie roku szkolnego zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy szkoły. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty: w zakresie stolarki drzwiowej i instalacji wodnej, wykończeniowe, instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). 6. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 6.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osób, 6.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 6.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45200000-9
45300000-0
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8
45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 150 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 150 000,00 zł, obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub rozbudowie. 1.2. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.: kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 2. Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoba spoza terytorium RP musi legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdała egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoba wskazana w ust. 1, pkt. 1.2., musi być członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. X ust. 1 pkt 1.2. SIWZ, 2. Wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdz. X ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.1., SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3. Wykaz osoby, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o której mowa w rozdz. X ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.2. SIWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium RP: 1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 4, pkt. 4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 6 pkt 6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 4 i 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. X ust. 1 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 3.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII, ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 3.2. wskazane dokumenty są aktualne. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Zasoby innych podmiotów: 5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej musi być w oryginale, w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu. 5.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 5.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 5.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, 5.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 5.2.4. czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w rozdz. VIII ust.10, pkt 10.1. SIWZ lub z innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę. 5.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.1. SIWZ. 6. Zasady dotyczące podwykonawców: 6.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VIII ust. 4 pkt 4.1. SIWZ 6.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne składają: 7.1. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ (stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.1. SIWZ od każdego z tych wykonawców, 7.2. dokumenty wymienione w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.2. SIWZ wykonawcy składają wspólnie lub powinien złożyć je dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę. 8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1, SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs waluty przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie - pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Remont szatni w MSP7”. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 6. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – pełnomocnika Zamawiającego, al. Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 307), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia, to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Dokument wadium wniesiony w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 7.1. określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 7.2. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji. Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 7.3. określenie kwoty poręczenia/gwarancji – wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 1, 7.4. określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji – musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą, 7.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego (Pełnomocnika) przed upływem terminu składania ofert – w pieniądzu, 8.2. z chwilą złożenia w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji przed upływem terminu składania ofert – w pozostałych formach. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 9.1. wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11, pkt 11.1., 9.2. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.3. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 9 pkt 9.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 11.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 11.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 11.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 7b pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pzp. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 2.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na: 2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć, 2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych, 2.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2.1.6. zmiany harmonogramu realizacji, 2.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych, 2.1.8. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: - katastrofalne działania przyrody, - akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, - zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.2. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 2.2.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy, 2.2.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy, 2.2.3. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2.3. w treści lub zakresie umowy dotyczącym: 2.3.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian, 2.3.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 2.3.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 13 i 14 wzoru umowy. 3. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami: 3.1.wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę, 3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy, 3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

1 Link do ogłoszenia 04.06.2020 r. LINK
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.06.2020 r.
3 Projekt umowy 04.06.2020 r.
4 Formularz oferty 04.06.2020 r.
5 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
04.06.2020 r.
6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
04.06.2020 r.
7 Wykaz osób 04.06.2020 r.
8 Wykaz robót budowlanych 04.06.2020 r.
9 Wykaz Pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę
04.06.2020 r.
10 Wzór gwarancji 04.06.2020 r.
11 Przedmiary, STWIOR, dokumentacja
04.06.2020 r.
12 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 04.06.2020 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510079983-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie: Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515123-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540046210-N-2020, 540048577-N-2020, 540050123-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 384123222, ul. J. Kilińskiego  6, 44-193  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (32) 330-41-20, e-mail zsp2@knurow.edu.pl , faks (32) 330-41-20.
Adres strony internetowej (url): https://www.zsp2.knurow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/1/2020/DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”, mieszczącej się w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie przy ul. Kilińskiego 6, obejmującego roboty budowlane na zapleczu szatniowym i sali gimnastycznej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. roboty budowlano-wykończeniowe: 2.1.1. roboty rozbiórkowe, 2.1.2. roboty w zakresie stolarki otworowej, 2.1.3. roboty wykończeniowe, 2.1.4. roboty posadzkowe, 2.2. roboty instalacyjne w zakresie instalacji: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, 2.3. roboty w zakresie wentylacji mechanicznej, 2.4. wyposażenie bloku sportowego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, wykonawca w okresie roku szkolnego zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy szkoły. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty: rozbiórkowe, w zakresie stolarki otworowej, wykończeniowe, posadzkowe, instalacyjne w zakresie instalacji: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, w zakresie wentylacji mechanicznej objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). 6. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 6.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osób, 6.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 6.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45262300-4, 45262520-2, 45262400-5, 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45400000-1, 45410000-4, 45421100-5, 45421152-4, 45432100-5, 45431000-7, 45442100-8, 45310000-3, 45331000-6, 39150000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 429634.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: P.H.U. Grzegorz Bednarz TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złote Łany 43B
Kod pocztowy: 43-227
Miejscowość: Góra
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 516058.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 516058.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 765121.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

„Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” – wybór najkorzystniejszej oferty

MCE/261/1/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”  – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

cena ofertowa - 516.058,80 zł,

termin zakończenia robót budowlanych – 70 dni

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr MCE/261/1/2020/DW, tj.

 

cena ofertowa - 60,00 %

termin zakończenia robót budowlanych - 30 %
okres gwarancji - 10,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną terminem wykonania robót oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Termin zakończenia robót budowlanych

Okres gwarancji

1.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

765.121,55 zł

70 dni

84 miesiące

2.

Konsorcjum firm:

“ELMUR” Sp. Z o.o.

ul. Dolna 9a 43-195 Mikołów

oraz

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

549.997,61 zł

70 dni

84 miesiące

3.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

TECHNIKA GRZEWCZA
I SANITARNA

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

516.058,80 zł

70 dni

84 miesiące

4.

REMELIT Tomasz Wolak

ul. J. Wolnego 12/7

40-857 Katowice

561.985,54 zł

60 dni

84 miesiące

5.

Przedsiębiorstwo

Remontowo -Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

579.741,10 zł

70 dni

60 miesięcy

6.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

548.500,00 zł

70 dni

84 miesiące

7.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

549.183,65 zł

70 dni

72 miesiące

8.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Mabapa Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

679.898,49 zł

70 dni

72 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

„Termin zakończenia robót”

Punkty przyznane
w kryterium

„Okres gwarancji”

Punkty razem

1.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza

i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

60,00

30,00

10,00

100,00

2.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

56,45

30,00

10,00

96,45

3.

Konsorcjum firm:

“ELMUR” Sp. Z o.o.

ul. Dolna 9a 43-195 Mikołów

oraz

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

56,30

30,00

10,00

96,30

4.

REMELIT Tomasz Wolak

ul. J. Wolnego 12/7

40-857 Katowice

55,10

30,00

10,00

95,10

5.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

56,38

30,00

5,00

91,38

6.

Przedsiębiorstwo

Remontowo -Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

53,41

30,00

0,00

83,41

7.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Mabapa Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

45,54

30,00

5,00

80,54

8.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

40,47

30,00

10,00

80,47

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


„Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” – informacja z otwarcia ofert.

MCE/261/1/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 480 902,40 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

765.121,55 zł

84 miesiące

70 dni

2.

Konsorcjum firm:

“ELMUR” Sp. Z o.o.

ul. Dolna 9a 43-195 Mikołów

oraz

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

549.997,61 zł

84 miesiące

70 dni

3.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

TECHNIKA GRZEWCZA
I SANITARNA

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

516.058,80 zł

84 miesiące

70 dni

4.

REMELIT Tomasz Wolak

ul. J. Wolnego 12/7

40-857 Katowice

561.985,54 zł

84 miesiące

60 dni

5.

Przedsiębiorstwo

Remontowo -Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

579.741,10 zł

60 miesięcy

70 dni

6.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

548.500,00 zł

84 miesiące

70 dni

7.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

549.183,65 zł

72 miesiące

70 dni

8.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Mabapa Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwcie

679.898,49 zł

72 miesiące

70 dni

 

(-)Anna Misiura
Dydektor MCE


„Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedź na pytanie z 16.03.2020 r.

MCE/261/1/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedź na pytanie z 16.03.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 16.03.2020 r. pytanie.

Pytanie 1:

W pozycji 1.4.14 przedmiaru budowlanego (kalk. własna – Dostawa i montaż kabin systemowych wraz z drzwiami) występuje obmiar:

(1,83)*2,1

(0,9*4)*2,1

Z powyższego obmiaru wynika, iż pominięto jedną ściankę WC!

Prawidłowy obmiar wynikający z dokumentacji projektowej (rys. B-01) powinien być:

(1,83)*2,1*2=7,686 m2

(0,9*4)*2,1= 7,560 m2

Co daje łączny obmiar 15,246 m2

Prosimy zatem o poprawienie błędnego obmiaru kabin systemowych!

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej załącza przedmiar po dokonaniu powyższych zmian.

Zamawiający informuje, że  udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Nowy przedmiar budowlany - PDF

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE