Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Dostosowanie budynku MSP9 do p-poż”

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271078118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-65

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp9@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp9.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.11.4.) Miejscowość: Knurów

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.11.10.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostosowanie budynku MSP9 do p-poż”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b303da5-bc0e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038707/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie budynku MSP-9 do p-poż.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b303da5-bc0e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelaria@knurow.edu.pl.
3. Zapisy ust. 2 nie dotyczą składania ofert w postępowaniu.
4. Adres strony internetowej – https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – z wyłączeniem składania ofert:
6.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”):
6.1.1. za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności zadawanie pytań (w tym wniosków o wyjaśnienie treści SWZ), przekazywanie wezwań i zawiadomień,
6.1.2. formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”),
6.1.3. załączniki zgodnie z Pzp lub rozporządzeniem, o którym mowa powyżej w ust. 5 powinny być – zgodnie z wyborem Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typu zewnętrznego lub wewnętrznego,
6.1.4. w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
6.3. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6.4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6.6. Szczegółowe zasady komunikacji określa Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” zamieszczona na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: “Centrum pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: msp9@knurow.edu.pl.
4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
4.1. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pzp,
4.2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:
5.1. wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
5.2. zawarcia lub wykonania umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
8. Państwa dane osobowe udostępniamy Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działającemu jako pełnomocnik Zamawiającego.
9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.
10. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
12.1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
12.2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe,
12.3. prawo żądania usunięcia Państwa danych,
12.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
12.5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
12.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
12.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/28/2023/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku MSP9 do p-poż.” obejmującego dostosowanie budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, zlokalizowanego przy al. Lipowej 12, do wymogów przepisów przeciwpożarowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje także m.in.:
1.1. przebudowę i dostosowanie oddziałów przedszkolnych,
1.2. zapewnienie prawidłowych dróg ewakuacyjnych,
1.3. wydzielenie pożarowo klatek schodowych,
1.4. oddymianie klatek schodowych,
1.5. usunięcie elementów łatwo zapalnych na drogach pożarowych,
1.6. budowę ścianek działowych,
1.7. wyburzenia i zamurowania wewnątrz budynku,
1.8. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
1.9. montaż klap dymowych,
1.10. remont posadzek oraz miejscowy remont istniejących schodów,
1.11. malowanie ścian,
1.12. wykonanie schodów zewnętrznych,
1.13. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
1.14. wykonanie balustrad,
1.15. przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej,
1.16. roboty w zakresie instancji elektrycznej obejmujące m.in.:
1.16.1. zasilanie rozdzielnicy dla oddziałów przedszkolnych;
1.16.2. instalację przycisków PWP dla wyłącznika WG p.poż całego budynku;
1.16.3. instalacja oświetlenia ewakuacyjnego dla całego budynku;
1.16.4. instalację gniazd 230V dla oddziałów przedszkolnych;
1.16.5. instalację oświetlenia podstawowego i zewnętrznego dla oddziałów przedszkolnych;
1.16.6. instalację oddymiania klatek schodowych i zasilania central oddymiania dla całego obiektu;
1.16.7. instalację sieci komputerowej, domofonowej i RCO dla oddziałów przedszkolnych;
1.16.8. rozdzielnicę dla oddziałów przedszkolnych oraz zmiany w istniejących rozdzielnicach budynku.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SWZ oraz ustalenia wynikające z projektowanych postanowień umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
3. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w trakcie roku szkolnego w sposób niezakłócający pracy szkoły. Ponadto Zamawiający wymaga, by roboty budowlane „głośne” (polegające m.in. wyburzeniu, przekuciu, wykuciu) były wykonane w przerwie wakacyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45214210-5 – Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45262400-5 – Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262311-4 – Betonowanie konstrukcji

45262310-7 – Zbrojenie

45262520-2 – Roboty murowe

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 – Instalowanie drzwi

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 – Kładzenie płytek

45432210-9 – Wykładanie ścian

45410000-4 – Tynkowanie

45442100-8 – Roboty malarskie

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 – Roboty izolacyjne

45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1. Cena oferty obliczona zgodnie ze wzorem określonym w rozdz. XXVIII ust. 1.1. SWZ.
2. Termin zakończenia robót budowlanych. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg zasad określonych w rozdz. XXVIII ust. 1.2. SWZ.
3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg zasad określonych w rozdz. XXVIII ust. 1.3. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej-Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. XX ust. 3.1. SWZ.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
4.1. Wykonawca musi wykazać się robotami budowlanymi, o których mowa w rozdz. XX ust. 3.2. SWZ wykonanymi nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
4.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XX ust. 3.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:
5.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
5.2. Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XX ust. 3.2. SWZ,
5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
5.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz
5.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1 000 000,00 zł.
2. Wykazu co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto minimum
3 000 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub rozbudowie.
W sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
3. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
3.1. kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
3.2. kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3.3. kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3 muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1.1. plik z podpisem „Formularza ofertowy” w przypadku podpisania wypełnionego formularza podpisem zewnętrznym,
1.2. wypełnione Zestawienie składników ceny ofertowej, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ,
1.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie określonej w rozporządzeniu wskazanym w rozdz. XII ust. 10.1. SWZ,
1.4. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby/Podwykonawcy, z zastrzeżeniem rozdz. XVI ust. 4.1. SWZ,
1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
1.6. oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy,
1.7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 10 do SWZ,
1.8. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
1.9. dowód wniesienia wadium,
1.10. ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdz. XII ust. 12.7. SWZ Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XX ust. 2.2. – 2.4. SWZ.
2.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XX ust. 2.2. – 2.4. SWZ.
2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XX ust. 2.1. – 2.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 złotych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdz. XXIII SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. VeloBank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Dostosowanie budynku MSP9 do p-poż.”- wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na ww. konto przed upływem terminu składnia ofert.
5. Jeżeli wadium wnoszone w jednej z form niepieniężnych, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
6.1. być wystawione na Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów,
6.2. wskazywać numer i nazwę postępowania,
6.3. zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w Pzp,
6.4. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej Gwaranta lub Poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta lub Poręczyciela,
6.5. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) Pzp.
8. Zwrot wadium z urzędu: Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 Pzp.
9. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy w sytuacjach opisanych w art. 98 ust. 2 Pzp.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Pzp oraz rozdziale XXXIII SWZ.
10. W treści „Formularza ofertowego” należy wskazać nr rachunku bankowego na który Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do Gwaranta lub Poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 6 Pzp.
12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawców, z uwzględnieniem poniższych zapisów.
3. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Pełnomocnictwo sporządza się i przekazuje zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu, o którym mowa w rozdz. XVI ust. 1 SWZ.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XV ust. 5.6. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału XX ust. 3.2. SWZ.
8. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.
11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać przed zawarciem umowy do przedstawienia w określonym terminie kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
12. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
2.1. zmiany terminów realizacji umowy lub terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z uwagi na:
2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć;
2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych;
2.1.3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2.1.4. nieprzekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2.1.5. wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2.1.6. zmiany harmonogramu realizacji;
2.1.7. warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych;
2.1.8. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
2.2. w treści lub zakresie umowy dotyczącym:
2.2.1. akceptacji umowy o podwykonawstwie lub jej zmian;
2.2.2. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian, wymaga uprzedniego każdorazowego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z inspektorem nadzoru inwestorskiego;
2.2.3. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 15 i 16 wzoru umowy;
2.3. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
2.3.1. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy;
2.3.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy;
2.3.3. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę,
3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy,
3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przez termin składania ofert, o którym mowa w SEKCJA VIII, pkt 8.1.) należy rozumieć godz. 10:00,59.
2. Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE oraz Agata Śnieżek- samodzielny referent MCE.
3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023, poz. 129).

 

Link do postępowania na portalu e-zamówienia