Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

1)    profilaktyczną opiekę zdrowotną;

2)    promocję zdrowia;

3)    opiekę stomatologiczną.

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych, z którymi Gmina Knurów zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń są:

1). Od 12 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Izabela Kraczala-Bizoń, Zbigniew Bizoń, Sandra Bizoń  prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą BISTOM S.C. z siedzibą pod adresem 44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D.

2). Od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Elżbietą Hildebrandt Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
z siedzibą pod adresem: 44-193 Knurów, ul. J. Kilińskiego 6.

Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda obojga rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę, np. na spotkaniach rodziców, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą. Szkoła może po zebraniu sprzeciwów i zgód utworzyć, na ich podstawie, własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną (wymagana zgoda obojga rodziców). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.

Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udzielają poszczególni dyrektorzy miejskich szkół podstawowych w Knurowie.

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

(-) Anna Misiura