Informacja dla rodziców w związku z ogłoszoną od 8 kwietnia 2019 r. akcją strajkową nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

W związku z ogłoszonym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie informuję, że w okresie akcji strajkowej mogą wystąpić utrudnienia w organizacji zajęć opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w placówkach.

Dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli wraz z przedstawicielami organu prowadzącego dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne dla dzieci i uczniów skutki strajku. Aktualne komunikaty w zakresie sytuacji strajkowej w konkretnej placówce będą się pojawiały na bieżąco na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz będą wywieszane w miejscach ogólnodostępnych (np. na drzwiach szkoły/przedszkola). W miarę możliwości o bieżącej sytuacji rodzice będą również informowani przez dziennik elektroniczny.

Szczególnej analizie i uwadze poddawana jest organizacja egzaminu gimnazjalnego (10 – 12 kwietnia) i egzaminu ośmioklasisty (15 – 17 kwietnia). Dyrektorzy miejskich szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ośmioklasisty poszukują osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, które mogłyby zostać powołane w skład zespołu nadzorującego. W tym celu osoby te proszone są o bezpośredni kontakt z dyrektorami poszczególnych szkół. Wykaz szkół i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl w zakładce placówki oświatowe/szkoły podstawowe.

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie