Zarządzenie nr 88/MCE/2019

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Knurowie, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

zarządzam:

1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów;

2)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów;

3)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) Adam Rams

Załącznik do zarządzenia 88/MCE/2019 – PDF

Klauzula informacyjna w związku przetwarzaniem danych osobowych – PDF