Zarządzenie nr 107/MCE/2018

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 26 marca 2018 r.

 

w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola nr 2 im Jana Brzechwy w Knurowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)


zarządzam:

 

1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów;

2)    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów;

3)    Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) Adam Rams

Załącznik do zarządzenia nr 107/MCE/2018 –  wersja PDF