Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Beneficjenta – Gminy Knurów, realizuje projekt pn. Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej. Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT).

Wartość projektu: 1 343 533,84 zł

Wartość dofinansowania: 1 142 003,77 zł

Okres realizacji: od 2016-03-31 do 2017-08-31

Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie. Przebudowa zapewnia przede wszystkim udostępnienie 2 nowych oddziałów przedszkolnych i podjazdu dla niepełnosprawnych. W planowanej przebudowie planuje się lokalizację dwóch oddziałów przedszkolnych, w którego skład wchodzą: sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla uczniów, szatnia oraz toaleta dla personelu. Ponadto projekt przewiduje przebudowę części kuchni zbiorowego żywienia lokalizowanej w budynku na I piętrze. Wraz z przebudową obiekt dostosowuje się do obowiązujących wymagań technicznych, w tym ochrony pożarowej i higieniczno-sanitarnych. Realizacja projektu prowadzi do udostępnienia 2 nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich.