Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 131/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z 4 kwietnia 2017 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zmianami).

W wyniku przeprowadzonego konkursu do świadczenia ww. usług wybrano Panią Joannę Mikucką.

Na realizację zadania w roku 2017 Gmina Knurów przeznaczyła 47.250,00 zł.

Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z dziennym opiekunem wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani objęciem opieką ich dzieci przez dziennego opiekuna proszeni są o kontakt z pracownikiem Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, pokój nr 315 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 730-1530; środa w godz.: 730-1730 i piątek w godz.: 730-1330) w terminach od 1.08.2017 r. do 11.08.2017 r. oraz od 21.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 02.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura