REORGANIZACJA PRACY KASY MCE

Na wniosek głównego księgowego MCE, w związku ze zmianami organizacyjnymi w pionie księgowo-finansowym oraz powołując się na przepisy:

1)    ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.),

2)    rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 793),

w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zabezpieczenia osób (pracowników MCE, petentów) i mienia (siedziba MCE, pomieszczenia KASY MCE) informuję, że z dniem 22 maja br. do odwołania obowiązuje obrót bezgotówkowy
w zakresie wszystkich wydatków zakupowych.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami za pracę, wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń, świadczeniami społecznymi, stypendiami dla uczniów, innymi formami pomocy dla uczniów, wynagrodzeniami bezosobowymi, świadczeniami ZFŚS oraz świadczeniami MPKZP – będą wypłacane w KASIE tylko i wyłącznie w przypadku braku osobistego rachunku bankowego.

W okresie od 22 maja do 30 czerwca br. KASA MCE będzie czynna w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 14:00. Realizowane będą w te dni zarówno wpłaty, jak i wypłaty.

Wypłata wynagrodzeń za pracę będzie realizowana jak dotychczas – każdego pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.

Począwszy od miesiąca lipca wypłaty wszelkich świadczeń oraz przyjmowanie wpłat odbywać się będzie na podstawie ustalonego z góry harmonogramu.

M-c

Dzień

Wyszczególnienie

LIPIEC

3

poniedziałek wypłata wynagrodzeń pracowników

5

środa wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

12

środa wypłata świadczeń z ZFŚS

19

środa wypłata świadczeń z MPKZP

31

poniedziałek wypłata wynagrodzeń pracowników

SIERPIEŃ

1

wtorek wypłata wynagrodzeń pracowników

2

środa wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

9

środa wypłata świadczeń z ZFŚS

31

czwartek wypłata wynagrodzeń pracowników

WRZESIEŃ

1

piątek wypłata wynagrodzeń pracowników

6

środa wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

20

środa wypłata świadczeń z MPKZP

29

piątek wypłata wynagrodzeń pracowników