Dofinansowanie zadania

“Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

w roku szkolnym 2015/2016”

Zgodnie z umową dotacji Nr 180/2016/30/MN/zs/D zawartą 6 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie na wyjazd śródroczny – tzw. zieloną szkołę, otrzymało 125 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 24 700 zł (z czego 110 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170 zł, natomiast 15 dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci specjalnej troski, z rodzin zastępczych, otrzymało dotację w kwocie 400 zł).

Realizacja zadania obejmowała okres od 16 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich, natomiast obsługę finansową prowadził Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie. W wyjazdach uczestniczyli uczniowie:

  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie.

Program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdów na zielone szkoły zrealizowano między innymi poprzez zwiększenie odporności układu oddechowego, spożywanie posiłków bogatych w mikroelementy i witaminy, aktywny i bezpieczny wypoczynek, podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia, wzrost poziomu ogólnej kondycji fizycznej oraz realizację programu edukacji ekologicznej. Uczniowie wyjeżdżali do miejscowości czystych ekologicznie, co zostało potwierdzone w opinii Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce wyjazdu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów w miejscowościach nadmorskich były organizowane wycieczki piesze oraz autokarowe, rejsy statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkania przy ognisku, a także różnorodne konkursy z zakresu plastyki i muzyki.