I. Procedury obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. 1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

  Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

  Kontynuacja wychowania przedszkolnego nie dotyczy dzieci z rocznika 2010, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola. Dzieci z rocznika 2010 biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na zasadach określonych jak niżej.

 2. Dzieci zapisywane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.

  Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.knurow.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu/szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola/oddziały przedszkolne (wg preferencji) i składają go tylko w przedszkolu/szkole podstawowej umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru).

  Nie złożenie w określonym terminie do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spowoduje nie ujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 3. Dzieci zmieniające przedszkole lub oddział przedszkolny.
  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice składają deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce i są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
 4. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 5. Rodzice, którego dziecko w trakcie rekrutacji umieszczone zostanie na liście kandydatów zakwalifikowanych, w terminie określonym w harmonogramie składają dokument potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Nie złożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

II. Harmonogram rekrutacji.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 22.02.2016 r. godz. 8:00

do 03.03.2016 r. godz. 15:00

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

10.03.2016 r.

09.05.2016 r. 8:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 10.03.2016 r. godz. 8:00

od 09.05.2016 r. godz.8:00

do 25.03.2016 r. godz. 15:00

do 13.05.2016 r. godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

od 10.03.2016 r.

od 09.05.2016 r.

do 31.03.2016 r.

do 18.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2016 r. godz. 08:00

01.06.2016 r. godz. 8:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22.04.2016 r. godz. 08:00

od 01.06.2016 r. godz. 8:00

do 02.05.2016 r. godz. 15:00

do 06.06.2016 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

05.05.2016 r. 08:00

08.06.2016 r. godz. 15:00

III. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

  Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Knurów.
  Do przedszkoli przyjmuje się dzieci 5, 4 i 3-letnie.
  Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci 6-letnie.

  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Knurów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium ustawowego została ustalona na poziomie 100 pkt):

  1) Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) – 100 pkt;
  2) Niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
  3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
  4) Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt;
  5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
  6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
  7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

 2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji.
  W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XVI/206/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2015 r., t.j:

  1) Kandydat, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;
  2) Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną/szkolną w tym samym przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja – 16 pkt;
  3) Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodzin, w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka choroba) – 8 pkt;
  4) Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór uczęszczał do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 – 4 pkt;
  5) Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego i nie został przyjęty – 2 pkt;
  6) Przedszkole wskazane we wniosku jako pierwszego wyboru jest według składającego wniosek rodzica/opiekuna prawnego najdogodniejszą placówką dla kandydata – 1 pkt.

 

IV. Pozostałe postanowienia.

 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie.
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.