R A P O R T

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów

Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w celu poznania i zebrania opinii na temat kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w tym wskazania, stopnia ważności każdego z proponowanych w ankiecie kryteriów.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni byli pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach: od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.

Zaproszenie do konsultacji wraz z formularzem ankiety umieszczone zostało na stronach internetowych, Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Urzędu Miasta Knurów, przekazane przez prasę lokalną, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich miejskich i powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz do wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, i niepublicznego punktu przedszkolnego, mających siedzibę w Knurowie.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Knurów otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

 

Wyniki konsultacji:

Do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie wpłynęło:

1)       40 ankiet drogą elektroniczną, w tym 1 po terminie,

2)       90 w formie papierowej, z tego 16 ankiet nieważnych.

Ważnych ankiet, na podstawie których przygotowano poniższe zestawienie wyników było 113.

KRYTERIUM I

Dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

Ocena ważności

od 1 do 4, gdzie

4 to kryterium najważniejsze

1 najmniej ważne

Liczba oddanych głosów

4

94

3

15

2

1

1

3

X

113

KRYTERIUM II

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną/szkolną w tym samym przedszkolu/zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja.

Ocena ważności

od 1 do 4, gdzie

4 to kryterium najważniejsze

1 najmniej ważne

Liczba oddanych głosów

4

3

3

50

2

27

1

33

X

113

 

KRYTERIUM III

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór uczęszczało do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego niż przedszkole pierwszego wyboru lub do żłobka, lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3.

Ocena ważności

od 1 do 4, gdzie

4 to kryterium najważniejsze

1 najmniej ważne

Liczba oddanych głosów

4

6

3

19

2

20

1

68

X

113

 

KRYTERIUM IV

Dziecko znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny; w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych itp.).

Ocena ważności

od 1 do 4, gdzie

4 to kryterium najważniejsze

1 najmniej ważne

Liczba oddanych głosów

4

11

3

29

2

54

1

19

X

113

Według 113 mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych najważniejsze jest KRYTERIUM I, w dalszej kolejności są: KRYTERIUM II, KRYTERIUM IV i KRYTERIUM III.

Kryteria proponowane w ankietach:

1)       Dziecko mieszkające w rejonie danej placówki.

2)       Rodzice lub opiekunowie są płatnikami podatku PIT na rzecz Gminy Knurów – zeznanie PIT składają w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach.

3)       Przedszkole najbliżej miejsca zamieszkania.

4)       Przyjmowanie do przedszkoli czy żłobka dzieci, których rodzice poszukują pracy.

Pominięto te propozycje, które gwarantuje ustawa o systemie oświaty, a wpisane zostały w ankietach (wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka).

Uwagi zgłoszone w ankietach:

1)       Liczba miejsc w przedszkolach powinna być adekwatna do zapotrzebowania, aby każdy rodzic miał możliwość zapewnienia swoim dzieciom odpowiedniej edukacji od najmłodszych lat, jak również rozwoju wśród rówieśników.

2)       Dotyczy kryterium ustawowego, samotne wychowywanie – należy uważnie analizować to kryterium – rodzice nie mający ślubu nie mogą być traktowani jako samotni rodzice nawet, gdy są zameldowani pod różnymi adresami, jeżeli utrzymują kontakty i zamieszkują razem.

3)       Proponuję, by na rok wcześniej dokonywać analizy ilości dzieci, jaka będzie objęta obowiązkiem przedszkolnym w danym roku i w razie braku miejsc w przedszkolach publicznych nawiązać współpracę z placówkami niepublicznymi.

4)       Kryterium obszaru, jeśli już miałoby być zastosowane, musiałoby wynikać z wyliczeń ilości potencjalnych kandydatów do przedszkola a nie ze sztucznego i bezpodstawnego ustalania granic rejonu.

5)       Gwarancja miejsc dla wszystkich dzieci, w tym w okresie wakacyjnym dla wszystkich zgłaszających taką potrzebę.

6)       Osoby samotnie wychowujący dzieci powinny być uprzywilejowane tylko w rejonie swojego zamieszkania, czyli nie powinno dochodzić do sytuacji, w której samotnie wychowujący rodzic wybiera sobie dowolne przedszkole, często poza miejscem zamieszkania kosztem dzieci z rejonu.

7)       Rodzic powinien podpisywać tylko i wyłącznie oświadczenie, że pracuje, a nie dostarczać zaświadczenie od pracodawcy. Składając podania do trzech przedszkoli, do każdego takie zaświadczenie trzeba dostarczyć. Jest to kłopotliwe.

Zarówno wyniki oceny ważności proponowanych w ankiecie kryteriów, jak i zgłoszone uwagi będą uważnie przeanalizowane i wykorzystane przy tworzeniu katalogu kryteriów samorządowych.

 

Dziękuję za udział w konsultacjach.

Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie