Zgodnie z umową dotacji Nr 66/2015/30/MN/zs/D z dnia 22.04.2015 r. zawartą  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”, w roku szkolnym 2014/2015 dofinansowanie na wjazd śródroczny na tzw. zieloną szkołę, otrzymało 99 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 19 360 zł (z czego 88 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170 zł, natomiast 11 dzieci na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci specjalnej troski, dzieci z rodzin zastępczych otrzymało dotację w kwocie 400 zł).

 

Realizacja zadania obejmowała okres od 15.05.2015 r. do 25.06.2015 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich:

  1. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki,
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego,
  3. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,
  4. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi,

natomiast obsługę finansową prowadził Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Program Profilaktyki Zdrowotnej i Edukacji Ekologicznej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” zrealizowano m.in. poprzez:

  • podniesienie poziomu ogólnej kondycji fizycznej,
  • podniesienie stanu odporności układu oddechowego,
  • rozwój świadomości zdrowego stylu życia,
  • zapewnienie wyżywienia bogatego w witaminy i mikroelementy,
  • edukację ekologiczną.

 

Warunek wzmocnienia organizmów dzieci (efekt ekologiczny) został osiągnięty poprzez pobyt uczniów klas trzecich na tzw. „zielonych szkołach” w miejscowościach czystych ekologicznie, co potwierdzone zostało w opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce pobytu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów na tzw. „zielonej szkole” były organizowane spotkania przy ognisku, dyskoteki oraz konkursy plastyczne i muzyczne. Ponadto dzieci uczestniczyły w wielu wycieczkach pieszych jak i autokarowych.