Nauczyciele pracujący w publicznych szkołach i przedszkolach mają możliwość osiągnięcia czterech stopni awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Po odbyciu trwającego 9 miesięcy stażu zakończonego rozmową przed komisją kwalifikacyjną nauczyciel otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego. Po przepracowaniu co najmniej 2 lat, od momentu ostatniego awansu, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, który twa 2 lata i 9 miesięcy. Staż ten kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Procedura uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dostępna jest tutaj. O stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany może ubiegać się po przepracowaniu co najmniej roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego. Mniej więcej po 10 latach od rozpoczęcia pracy większość nauczycieli przechodzi ścieżkę rozwoju zawodowego.

 

 

We wrześniu 2014 r. w Knurowie zatrudnionych było blisko 400 nauczycieli, w tym:

18 nauczycieli stażystów, co stanowi 4,5 % ogółu;

56 nauczycieli kontraktowych, co stanowi 14,1 %;

114 nauczycieli mianowanych, co stanowi 28,6 %;

210 nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 52,8 %.

 

Z analizy przeprowadzonej przez MZJOś w Knurowie oraz z danych MEN opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” (publikacja z dnia 23 marca 2015 r.), wynika, że procent nauczycieli pracujących w Knurowie, pod względem stopnia awansu zawodowego, jest bardzo podobny do średniej krajowej.

Ze stopniami awansu zawodowego nauczycieli powiązany jest system wynagradzania nauczycieli, w tym wskaźnik tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, które wynoszą:

Stopień awansu zawodowego

Średnie zarobki nauczycieli

% kwoty bazowej

stażysta

2 717,59 zł

100 %

kontraktowy

3 016,52 zł

111 %

mianowany

3 913,33 zł

144 %

dyplomowany

5 000,37 zł

184 %

Średnia zarobków nauczycieli w 2014 r. ze wszystkich stopni awansu zawodowego wyniosła 3 661,95 zł.

 

Źródło: opracowanie własne MZJOś oraz „Rzeczpospolita”, publikacja z dnia 23 marca 2015 r.