W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych w uzgodnieniu z prezydentem miasta, ustalili te same terminy naboru na terenie Knurowa, które są następujące:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1. Składanie deklaracji z wolą kontynuacji wychowania przedszkolnego

do 23 lutego 2015 r.

X

2. Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 2 marca 2015 r.

do 31 marca 2015 r.

od 6 czerwca 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2015 r. godzina 14 00

14 czerwca 2015 r. godzina 14 00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 maja 2015 r.

godzina 14 00

26 czerwca 2015 r.

godzina 14 00

5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (t.j. do 12 maja 2015 r.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Przy przyjęciu do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Knurów. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria I grupy, tzw. „ustawowe”, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, a mianowicie:

 • wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie (t.j. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami czy oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole decydować będą kryteria II grupy tzw. „samorządowe”, ustalone 28 stycznia 2015 r. przez Radę Miasta Knurów w uchwale Nr IV/40/15 (Śląsk.2015.542). Uchwała ta ustaliła kryteria wraz z liczbą punktów oraz określiła dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia – pobierz PDF.

Dla potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów, do wniosku dołączane muszą być oświadczenia albo zaświadczenia. Istnieje możliwość zweryfikowania złożonych w procesie rekrutacji dokumentów, w tym celu prezydent miasta korzysta z informacji, które posiada z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach podlegających weryfikacji (np. Urząd Skarbowy, ZUS, MOPS, itp.).

Rodzice zainteresowani przyjęciem dzieci w roku szkolnym 2015/2016 do miejskich przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych przy miejskich szkołach podstawowych w Knurowie od 2 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. mogą składać stosowne wnioski i niezbędne dokumenty. Wzór wniosku i wzory oświadczeń dostępne są na stronach placówek:

 1. Miejskie przedszkole nr 2
 2. Miejskie przedszkole nr 3
 3. Miejskie przedszkole nr 7
 4. Miejskie przedszkole nr 12
 5. Miejskie przedszkole nr 13
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny
 7. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
 8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
 9. Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
 10. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
 11. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
 12. Zespół Szkół nr 1

oraz w siedzibach miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.