Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Konkursu ofert Podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w lalach 2011-2015.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), w tym:

– uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);

– na bazie tej placówki wsparcia dziennego podejmą działania programowe na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii), a także podejmą działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), przy możliwości realizacji również wolontariatu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, w bieżącym roku udzieli 20 dotacji podmiotom, których projekty zostaną wyłonione spośród wszystkich ofert złożonych w konkursie.

Maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu wynosi 40 000,00 zł.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją można składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs „Świetlica – Dzieci – Praca”, w terminie do dnia 20 marca 2015 roku, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, I piętro, pok. 111 lub nadesłać pocztą we wskazanym wyżej terminie na adres ROPS.

Informacje na temat przedmiotowego konkursu dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.