„Zakwalifikowany” to znaczy prawie przyjęty, „Niezakwalifikowany” nie oznacza, że na pewno nie przyjęty.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o systemie oświaty obszerny rozdział p.n. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, z którego wynika, że wiele kwestii związanych z rekrutacją do szkół i przedszkoli zostało określonych na poziomie ustawowym. Choć ustawa ta weszła w życie już 18 stycznia 2014 r., to wprowadzenie przewidzianych w niej docelowych reguł rekrutacji rozłożone zostało na kilka lat. W międzyczasie obowiązywać będą przepisy przejściowe.

I tak:

Nowe zasady, zbliżone do docelowych obowiązują już przy naborze na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i dotyczą określania dodatkowych kryteriów rekrutacji, jaki i terminów naboru.

W roku szkolnym 2014/2015 przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego (zwanych dalej przedszkolami) bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy (gminy Knurów). W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria I grupy, tzw. „ustawowe” związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata:

  • wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
  • niepełnosprawność obojga rodziców,
  • niepełnosprawność rodzeństwa,
  • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria II grupy, ustalone na poziomie lokalnym.

Docelowo, poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016, określenie tych kryteriów będzie należało do rady gminy.

Przy naborze na rok szkolny 2014/2015 kryteria II grupy i liczbę punktów ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Kryteria te powinny zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Ważnym elementem powinny być również lokalne potrzeby społeczne.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie uwzględniając powyższe, dyrektorzy w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalili jednakowe kryteria i liczbę punktów oraz te same terminy naboru na terenie gminy, które są następujące:

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji z wolą kontynuacji wychowania przedszkolnego 17 – 21 lutego 2014 r. ——————–
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami 1 – 31 marca 2014 r. 4 – 8 sierpnia 2014 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14 kwietnia 2014 r.

o godz. 1400

14 sierpnia 2014 r.

o godz. 1400

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 czerwca 2014 r.

o godz. 1400

22 sierpnia 2014 r.

o godz. 1400

5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Knurów mogą być przyjmowane do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów z terenu gminy pozostaną wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza gminą niż miejsc, w stosunku do nich przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na takich samych zasadach jak wyżej.

Ustawa, o której mowa wyżej wprowadzając zasady rekrutacji określiła również definicję niektórych z kryteriów, którymi są „wielodzietność rodziny”, czyli rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci oraz „samotne wychowywanie dziecka”, oznaczające wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w seperacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oznacza to, że osoba stanu wolnego prowadząca gospodarstwo domowe z ojcem/matką co najmniej jednego wspólnego dziecka nie jest uznawana w świetle prawa za osobę samotnie wychowującą dziecko.

Ponieważ dla potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów do wniosku dołączane muszą być dokumenty czy oświadczenia ustawa daje możliwość zweryfikowania złożonych oświadczeń przez prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. W tym celu prezydent może korzystać z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje (np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

14 kwietnia 2014 r. o godz. 1400 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie. Listy zakwalifikowanych to listy z nazwiskami tych dzieci, które spełniły warunki formalne (np. są mieszkańcami) oraz zdobyły minimalną ilość punktów uprawniającą do zajęcia wolnych miejsc. Liczba minimalnej ilości punktów zostanie umieszczona na liście zakwalifikowanych.

UWAGA!

W związku z tym, że może zdarzyć się sytuacja, w której ten sam kandydat będzie umieszczony na listach zakwalifikowanych jednocześnie w maksymalnie trzech przedszkolach, jego rodzice zobowiązani są w terminie do trzech dni od ogłoszenia list wskazać miejsce docelowe, w którym chcą, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne. W wyniku wyboru przez rodziców tego dziecka tylko jednego miejsca (przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole) automatycznie „uwolnią” się miejsca dla kolejnych dzieci z list niezakwalifikowanych. Dzieci te „zostaną przesunięte” na listach i zajmą miejsca zwolnione przez dzieci, które zostały zakwalifikowane do kilku przedszkoli, a których rodzice wybrali tylko jedno docelowe. W ten sposób powstaną listy przyjętych.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 4 czerwca 2014 r. o godz. 1400

Zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów wszystkie dzieci z rocznika 2008, które nie mają obowiązku rozpoczęcia nauki w klasie I-szej we wrześniu 2014 r. będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych (tzw. „0”) w miejskich szkołach podstawowych. W budynkach szkół podstawowych przygotowane są również miejsca w oddziałach „0” celem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci z rocznika 2009, które aktualnie nie uczęszczają do przedszkoli.

Kryteria II grupy naboru do miejskich przedszkoli w Knurowie w roku szkolnym 2014/2015

L.p. Kryterium Liczba punktów Rodzaj dokumentu potwierdzającego
1. Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych/pracuje lub studiuje w trybie dziennym 10 zaświadczenie z zakładu pracy lub z uczelni obojga rodziców/opiekunów prawnych
2. Kandydat, który został zgłoszony na 8 godzin i więcej oraz rodzice/opiekunowie prawni/ zadeklarowali korzystanie przez kandydata z trzech posiłków 8 oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
3. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym przedszkolu w roku szkolnym 2014/15 4 oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
4 Kandydat, który został zgłoszony na 7 godzin oraz rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali korzystanie przez kandydata z trzech posiłków 3 oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
5. Kandydat dla którego przedszkole w którym składa wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania 2 oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
6. Kandydat znajdujący się w  trudnej sytuacji  rodzinnej, co poświadczone jest  zaświadczeniami odpowiednich instytucji 1 zaświadczenie  instytucji

Kryteria II grupy naboru do oddziałów przedszkolnych miejskich szkół podstawowych
w Knurowie w roku szkolnym 2014/2015

L.p. Kryterium Liczba punktów Rodzaj dokumentu potwierdzającego
1. Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych/pracuje lub studiuje w trybie dziennym 10 zaświadczenie z zakładu pracy lub z uczelni obojga rodziców/opiekunów prawnych
2. Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny 4 oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych lub dane własne szkoły
3. Kandydat potrzebujący wydłużonej opieki, zgłoszony do oddziału przedszkolnego w szkole na pobyt powyżej 5 godzin dziennie 3 oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych