„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać” – Mark Twain

Nauczyciele nie tylko oceniają, ale przecież także sami podlegają ocenom, nie tylko uczą innych, ale i sami podnoszą kwalifikacje.

W środę 4 września 2013 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dziewięciu nauczycieli kontraktowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów w ostatnich dniach sierpnia br. pomyślnie zdało egzamin przez komisją powołaną przez Prezydenta Miasta.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli:

̶ Barbara Bujok – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie;

̶ Dorota Curzydło – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie;

̶ Jolanta Kleczka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie;

̶ Katarzyna Superat – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie;

̶ Beata Wapińska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie;

̶ Tatiana Bazylewicz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z  Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie;

̶ Ewa Gołąb – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w  Knurowie;

̶ Magdalena Kazimierska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13 z  Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie;

̶ Monika Tkocz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w  Knurowie.

Nauczyciele odebrali decyzje administracyjne z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Surówki, który pogratulował zgromadzonym sukcesu związanego z awansem zawodowym, podkreślając przy tym znaczenie wysokich kwalifikacji nauczycieli dla jakości kształcenia. Wcześniej nauczyciele w obecności swoich przełożonych – dyrektorów placówek, w których są zatrudnieni, złożyli uroczyste ślubowanie, według roty której tekst określa Karta Nauczyciela:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i  otwiera drogę do uzyskania najwyższego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten, stanowi nie tylko podstawę do otrzymania wyższego wynagrodzenia zasadniczego, ale przede wszystkim świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu pedagogicznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

WYKRES – liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Knurów w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego (stan na 04.09.2013 r.):