30 czerwca 2013 r. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie dołączył do sygnatariuszy Karty Różnorodności i tym samym zobowiązał się do wprowadzenia, rozwijania i rozpowszechniania  rozwiązań przyjętych w wielu krajach Unii Europejskiej, mających na celu rozwój polityki równego traktowania. Karta Różnorodności wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, status rodzinny czy styl życia. Dokument ten ma być istotnym elementem budowania przyjaznego i inspirującego miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy traktowani są w sposób równy i pozwalający na rozwój ich potencjału.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Dokument jest promowany przez Komisję Europejską.

Więcej o Karcie Różnorodności na stronie www.kartaroznorodnosci.pl