Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na obszarze Gminy Knurów za rok szkolny 2011/2012, przygotowaną zgodnie z wymogami ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jest to czwarte tego rodzaju doroczne, kompleksowe podsumowanie stanu knurowskiej oświaty, zawierające obszerną i szczegółową prezentację posiadanych zasobów edukacyjnych. Materiał ten opisuje w sposób syntetyczny realizację priorytetowych przedsięwzięć oświatowych w naszym mieście i pozwala w sposób bardziej efektywny monitorować proces osiągania zamierzonych celów, czego efektem ma być jakościowy rozwój szkół i placówek oświatowych.

Gmina Knurów na oświatę przeznacza około 1/3 swojego budżetu, inwestując w ten sposób w rozwój miasta i jego kapitału ludzkiego.

Zgodnie z ustawowym wymogiem, 31 października 2012 r. Prezydent Miasta Knurów przekazał „Informację (…)” Radzie Miasta Knurów.