„Koleżanko i Kolego, nauczymy Was wszystkiego!” – to tytuł nowego projektu przygotowanego przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie. Jego główny cel został określony jako „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez realizację zajęć w ramach programów indywidualizacji nauczania w klasach I-III z siedmiu miejskich szkołach podstawowych w Knurowie.”

Projekt „Koleżanko i Kolego, nauczymy Was wszystkiego!” jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizacja projektu ma wesprzeć działania szkół podstawowych w Gminie Knurów w realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Projekt będzie polegać na organizowaniu zajęć dodatkowych zgodnych z potrzebami najmłodszych. Będą to m.in. zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji, różnorakie zajęcia artystyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz tych, które wykazują braki z różnych dziedzinach.

„Koleżanko i kolego…” zostanie w całości sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznana na jego realizację to 495 868,00 zł

Oprócz zajęć dodatkowych planowane jest też doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz, zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez poszczególne placówki – w sprzęt multimedialny m.in. komputery, tablice interaktywne, laptopy, projektory, ekran elektryczny.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012\2013, planuje się objąć wsparciem 500 uczniów realizujących pierwszy etap edukacyjny w szkołach podstawowych w Gminie Knurów.