I N F O R M A C J A

dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Knurów, zainteresowanych dowozem ich dzieci do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2012/2013

Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Knurów bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu.

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Z DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

  1. dzieci 5-letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku,
  2. dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum,
  3. dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadgimnazjalnej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  4. dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczające do ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI  DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

proszeni są w terminie do 31 maja 2012 r. złożyć w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych z siedzibą w Knurowie przy Alei Lipowej Nr 12 – pokój nr 309:

  1. wniosek o zorganizowanie dowozu do przedszkola, szkoły czy ośrodka, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców składany na formularzu dostępnym w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie, Aleja Lipowa 12, w każdym miejskim przedszkolu, miejskiej szkole podstawowej i miejskim gimnazjum w Knurowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie a także na stronie internetowej www.knurow.edu.pl.
  2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
  3. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
  4. skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

 

Rodzicie/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do klas integracyjnych Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Knurowie, do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej nr 25 oraz do oddziałów integracyjnych Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Knurowie mogą składać stosowne wnioski za pośrednictwem tych szkół i przedszkola.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych (pokój 309) oraz pod nr telefonu  32 235 27 02.

 


Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zorganizowanie dowozu – pobierz
  2. Wniosek o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców – pobierz