Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe to już czwarty projekt realizowany przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX –  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest harmonijny rozwój kompetencji kluczowych u min. 1248 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Knurów w okresie od sierpnia 2011 do lipca 2013 przyczyniający się do podniesienia wyników w nauce oraz kształtowania postaw, jakimi powinni cechować się młodzi obywatele Europy.

Celami szczegółowymi projektu jest:

 

  • podniesienie kompetencji lingwistycznych w obszarze języka polskiego, głównie w zakresie swobodnego, poprawnego stosowania go w mowie
  • podniesienie kompetencji lingwistycznych w obszarze języka angielskiego, głównie w zakresie przełamywania barier psychologicznych utrudniających swobodne posługiwanie się nim
  • podniesienie kompetencji przyrodniczo-matematycznych i techniczno-naukowych, głównie w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce dnia codziennego
  • podniesienie kompetencji informatycznych, głównie w zakresie rozwijania umiejętności korzystania z technologii społeczeństwa informacyjnego poprzez edytory, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, otoczenia sieciowe
  • podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich, głównie w zakresie kształtowania właściwych postaw młodego europejczyka\młodej europejki otwartych na problematykę: równego traktowania kobiet i mężczyzn, odmienności przekonań i różnorodności poglądów
    w demokratycznej Europie
  • podniesienie kompetencji kulturalnych, głównie w zakresie kształtowania poczucia estetyki, taktu i „dobrego smaku” poprzez obcowanie ze sztuką
  • uświadomienie korzyści płynących z rozwijania zdolności skutecznego uczenia się
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 01 sierpnia 2011 – 31 lipca 2013 roku. Planowane są 4 edycje zajęć: edycja 1 i 3 w miesiącach od września do grudnia oraz edycja 2 i 4 w miesiącach od stycznia do czerwca. Dysproporcje w czasie są celowo zamierzone, z uwagi na organizację roku szkolnego – jego druga część wymaga większego nakładu czasu na działania edukacyjne ze względu na większą ilość dni wolnych od zajęć szkolnych.