Funkcjonowanie placówek oświatowych w strefie czerwonej oznacza zmianę dla funkcjonowania szkół podstawowych, w których nauka w klasach 4 – 8 odbywać się będzie od dzisiaj tj. 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Edukacja przedszkolna i nauka w klasach 1 – 3 odbywa się bez nowych ograniczeń określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zachowaniem dotychczas ustalonych wymogów sanitarnych.

W dalszym ciągu istnieje możliwość zawieszenia przez dyrektora zajęć (w szczególności grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć) na czas oznaczony w danym przedszkolu lub w danej szkole podstawowej, które  wymaga zachowania określonej procedury: możliwe jest tylko  za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (dotyczy podmiotów niepublicznych). Zgoda i opinia, o których mowa powyżej, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Za organizację realizacji zadań przedszkola lub szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor placówki, który współpracuje w tym zakresie z nauczycielami. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań placówki oświatowej w okresie jej czasowego ograniczenia funkcjonowania.

Rada Ministrów wprowadziła ograniczenia w zakresie określonego sposobu przemieszania się dzieci: małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.     

ŻŁOBKI w czerwonych strefach pozostaną otwarte przy stosowaniu aktualnych wytycznych przeciwepidemicznych, o ile w danej placówce nie zostanie wykryte zakażenie koronawirusem. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, za zgodą odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 może dotyczyć całej formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 albo poszczególnych grup dzieci. O czasowym ograniczeniu funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun zawiadamia prezydenta miasta sprawującego nadzór nad tą formą opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rodziców dzieci objętych opieką.

 

Podstawa prawna:

  • 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.1389 ze zm.);
  • 1 Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)
  • 18 ust. 2a-2c i 3 Rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604 ze zm.);
  • 2b Rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 652 ze zm.);
  • 26 ust. 2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1758 ze zm.).