Od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Od 9 listopada szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów uczęszczających do klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Nauka i opieka dla dzieci w żłobkach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Ze względu jednak na dynamiczną i trudną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz kolejne przypadki zachorowań wśród kadry pedagogicznej dyrektorzy apelują, aby nie przyprowadzać do placówek dzieci, dla których rodzice mogą zorganizować opiekę we własnym zakresie.

W dalszym ciągu dyrektor ma możliwość zawieszenia zajęć (w szczególności grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć) na czas oznaczony w danym przedszkolu lub w danej szkole podstawowej, które  wymaga zachowania określonej procedury: możliwe jest tylko  za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Analogiczne rozwiązanie przewidziane jest w przypadku żłobków.

Jednocześnie, Rada Ministrów określiła dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, który zgodnie z rozporządzeniem z 5 listopada 2020 r. będzie dotyczył okresu od 9 do 29 listopada 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku:

  • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci uczęszczały
  • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
  • ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:

–          do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

–          do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

–          do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.1389 ze zm.  z uwzględnieniem zmiany wynikającej z rozporządzenia MEN z 5 listopada 2020 r. – Dz.U. z 2020 r., poz. 1960);
  • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.);
  • Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604 ze zm.);
  • Rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 652 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1961).