INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022

 

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się
15 marca 2021 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi otwarcie strony dla rodziców:  sp-knurow.nabory.pl. Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala sobie sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

 

I.  Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do publicznych szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

II.  Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie dzieci (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej publicznej szkoły podstawowej.
 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.
  Rodzice, zapisując dziecko do szkoły po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Zgłoszenie o przyjęcie do publicznej szkoły, znajdujące się na stronie internetowej: sp-knurow.nabory.pl (załącznik nr 1). Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają je odręcznie. Zgłoszenia w formie papierowej można pobrać w każdej szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.
 • Wraz ze zgłoszeniem rodzice kandydata podpisują oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wypełnione Zgłoszenie podpisane przez oboje rodziców, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej w dniach od 15 marca 2021 r. (godz. 8.00)             do 23 kwietnia 2021 r. (godz. 15.00) lub skan przesłać elektronicznie.
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Knurów w Uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów (załącznik nr 2).
 • Rodzice wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sp-knurow.nabory.pl (załącznik nr 3). Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdej szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek należy złożyć do dyrektora tej szkoły w dniach od 12 kwietnia 2021 r. (godz. 8.00) do 23 kwietnia 2021 r. (godz. 15.00) lub skan przesłać elektronicznie.
  Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice dołączają, określone w Uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 1. Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w obwodzie danej placówki przyjmowani są z urzędu, poza obwodem przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, spoza obwodu do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 36/MCE/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 3. 4.
1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej od 15 marca 2021 r. godz. 8:00

do 1 kwietnia 2021 r.

godz. 15:00

 

X

2. Zgłoszenie lub złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 kwietnia 2021 r.

godz. 8:00

do 23 kwietnia 2021 r.

godz. 15:00

od 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 14 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną od 12 kwietnia 2021 r.

godz. 8:00

do 29 kwietnia 2021 r.

godz. 15:00

od 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 15 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 kwietnia 2021 r.

godz. 13:00

21 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4) od 4 maja 2021 r.

godz. 8:00

do 7 maja 2021 r.

godz. 15:00

od 21 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 25 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 maja 2021 r.

godz. 8:00

      28 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej pod adresem sp-knurow.nabory.pl.