Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. 26 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego. Jednocześnie zostało utrzymane dotychczas funkcjonujące rozwiązanie w szkołach podstawowych, które zobowiązane są zapewnić prowadzenie działalności opiekuńczej dla dzieci (klas I – III) osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią w ramach realizacji zadań publicznych.

Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Analogiczne rozwiązania zostały zapowiedziane przez Prezesa Rady Ministrów w związku z ograniczeniem funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym żłobków. Do chwili obecnej nie ukazało się jednak stosowne rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie.

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego  w związku z nowymi obostrzeniami ma zostać wydłużony do 11 kwietnia 2021 r. Zasady przyznawania tego zasiłku dostępne są za stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce aktualności.

 

             Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura