INFORMACJA DLA RODZICÓW

Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/MCE/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022.

Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców: https://uzupelniajaca-przedszkola-knurow.nabory.pl/

 

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

na rok szkolny 2021/2022

 

I. Procedury obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału https://uzupelniajaca-przedszkola-knurow.nabory.pl/. Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu/szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola/oddziały przedszkolne (wg preferencji) i składają go tylko w przedszkolu/szkole podstawowej umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru).

 

Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zamierzają zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego integracyjnego także biorą udział w rekrutacji elektronicznej lub pobierają wniosek papierowy w wybranej placówce przedszkolnej
z oddziałami integracyjnymi i wypełniony wraz z dokumentami składają go w tej placówce.

Niezłożenie w określonym terminie do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spowoduje nie ujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole lub oddział przedszkolny.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice składają deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce i są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wskazanym przez siebie jako przedszkole/oddział przedszkolny pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie jest dla niego zagwarantowane.

 

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Rodzice, którego dziecko w trakcie rekrutacji umieszczone zostanie na liście kandydatów zakwalifikowanych, w terminie określonym w harmonogramie składają dokument potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego (możliwe jest złożenie dokumentu
w wersji elektronicznej – zeskanowany dokument powinien zawierać podpisy obojga rodziców). Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. 2. 3.
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  

X

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2021 r.

godz. 14:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne od 1 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 24 czerwca 2021 r. godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

III. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Knurów.

Do przedszkoli przyjmuje się dzieci 5, 4 i 3-letnie.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci 6 i 5-letnie.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Knurów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium ustawowego została ustalona na poziomie 100 pkt):

 • Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) – 100 pkt;
 • Niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
 • Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt;
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.
 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XIX/244/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r., t.j:

 • Kandydat, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 • Kandydat, którego rodzeństwo będzie kandydować lub kontynuować edukację przedszkolną/szkolną w tym samym przedszkolu/szkole podstawowej/zespole
  szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja – 5 pkt;
 • Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodzin, w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka choroba) – 3 pkt;
 • Przedszkole wskazane we wniosku jako pierwszego wyboru jest według składającego wniosek rodzica/opiekuna prawnego najdogodniejszą placówką dla kandydata – 1 pkt.

  IV. Pozostałe postanowienia.
 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych danej placówki.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.