INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji uzupełniającej do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022

 

Nabór uzupełniający do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się:

8 czerwca  2021 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi otwarcie strony dla rodziców:

https:// uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl.

 Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala sobie sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji uzupełniającej do publicznych szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Przyjmowanie do klasy I na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie dzieci (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Rodzice, zapisując dziecko do szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, znajdujące się na stronie internetowej: https:// uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl. (załącznik nr 3). Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wniosek w formie papierowej można pobrać            w każdej szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

Wraz z wnioskiem rodzice kandydata podpisują oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (załącznik nr 6). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wypełniony Wniosek podpisany przez oboje rodziców, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej   od 08 czerwca 2021 r.  (godz. 8.00)  do 14 czerwca 2021 r. (godz. 14.00)  lub skan przesłać elektronicznie.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do wniosku rodzice dołączają, określone w Uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r.  dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
  • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w obwodzie danej placówki przyjmowani są z urzędu, poza obwodem przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, spoza obwodu  do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna.

 Terminy postępowania uzupełniającego:

Postępowanie  uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 36/MCE/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 4.
1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej  

X

2. Zgłoszenie lub złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 14 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną od 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 15 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4) od 21 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

do 25 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych       28 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej pod adresem: https:// uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl.