20 października 2021 r. Rada Miasta Knurów na wniosek Prezydenta Miasta zwiększyła kwotę dotacji dla niepublicznych żłobków działających na terenie Knurowa. Od 1 stycznia 2022 r. kwota dotacji udzielanej miesięcznie dla podmiotów prowadzących żłobki wyniesie 300 zł, natomiast dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce pozostanie na poziomie 200 zł. Choć dotacje te mają charakter fakultatywny, stanowią ważny instrument polityki prorodzinnej knurowskiego samorządu, będący wymiernym uzupełnieniem dofinansowania, które wszystkie placówki otrzymują w ramach resortowego programu „Maluch+”. Tylko w 2020 r. Gmina Knurów wydatkowała na dotacje dla niepublicznych pomiotów zapewniających opiekę nad maluchami kwotę 76 400 zł.

Finalnym celem dzisiejszej decyzji radnych ma być odciążenie budżetów domowych mieszkańców Knurowa, których dzieci korzystają z oferty tego typu placówek. Dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie przez samorząd podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce ma także pozwolić sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na miejsca w tego typu placówkach i powinno mieć pozytywny wpływ na wysokość opłat pobranych przez żłobki lub kluby dziecięce od rodziców. Ponadto takie rozwiązanie stanowi zachętę dla innych podmiotów do tworzenia kolejnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Warto podkreślić, że tzw. wskaźnik użłobkowienia w Polsce, czyli fakt objęcia dzieci opieką żłobkową ciągle jest wyzwaniem dla większości gmin i wynosi obecnie (dane z 2020 r.) 25,5%.  W Knurowie, obok Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka”, do którego uczęszcza 120 dzieci, na terenie miasta funkcjonują 4 niepubliczne placówki zapewniające opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Jest to 1 niepubliczny żłobek oraz 3 niepubliczne kluby dziecięce, które są w stanie zapewnić opiekę dla 114 dzieci (w tym: żłobek – 50 dzieci, kluby dziecięce łącznie dla 64 dzieci) – wykaz niepublicznych placówek https://www.knurow.edu.pl/kluby-dzieciece/

Niezależnie od powyższego mechanizmu dofinansowania opieki żłobkowej, na etapie legislacyjnym jest przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (druk nr 1509). Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. dodatkowe dofinansowanie do opłaty wnoszonej za pobyt malucha w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – w kwocie 400 zł miesięcznie – zostanie skierowane do podmiotu, który ją prowadzi. Uzyskanie takiego dofinansowania zdecydowanie powinno obniżyć koszty ponoszone przez rodziców, a gminom mają zostać przyznane kompetencje weryfikacji, czy po przyznaniu dofinansowania podmiot prowadzący obniżył rodzicowi opłatę.

Treść Uchwały nr XLV/563/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

UCHWAŁA NR XLV 563 2021 Z 20 października 2021 r.