Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na realizację programu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie. W ramach uzyskanych środków finansowych szkoła planuje zakup pomocy interaktywnych, narzędzi do terapii wraz z laptopami, które zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystanie przez uczniów z ekranów dotykowych zwiększy ich zaangażowanie w proces uczenia się oraz umożliwi poznawanie wielozmysłowe. Zakupione pomoce dydaktyczne wspomogą także rozwój koncentracji uwagi, terapię logopedyczną oraz procesy komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych.

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 35 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 43 750,00 zł