Prezydent Miasta Knurów, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r., poz. 1078) zaprasza podmioty lecznicze z terenu Miasta Knurów udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2022 r. w Kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.