Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019,…


Więcej Info

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2020 roku

PREZYDENT MIASTA KNURÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 432/MCE/2019 z dnia 14.11.2019 roku oraz w…


Więcej Info

Dzień Edukacji Narodowej 2019

W poniedziałek 14 października 2019 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną uroczystość związaną z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie. Nagrodzono szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym uzyskały wyniki dydaktyczne powyżej średniej krajowej: 1. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za…


Więcej Info

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:…


Więcej Info

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019

Dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019” Zgodnie z umową dotacji Nr 136/2019/30/MN/zs/D zawartą 28 maja 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z…


Więcej Info

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Rodzice! Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019/2020. Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów prowadzona  jest z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem…


Więcej Info