Oświadczenie o miejscu zamieszkania – pobierz PDF

Prawo do nauki jest jednym z podstawowych praw obywatelskich gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 70 stanowi, iż: każdy ma prawo do nauki; nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa
o systemie oświaty.

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO reguluje art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
  8 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
  w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 • Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 • W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Obowiązek, rocznego przygotowania przedszkolnego, może być spełniany przez uczęszczanie do:

 • publicznego lub niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;
 • poza przedszkolem, szkołą podstawową lub inną formą wychowania przedszkolnego na podstawie zezwolenia dyrektora (dyrektor na wniosek rodziców dziecka zapisanego do placówki może
  w drodze decyzji zezwolić na spełnienie niniejszego obowiązku w formie tzn. nauczania domowego);
 • przedszkola lub szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień
  o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
 • za spełnianie ww. obowiązku uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI OBJETYCH OBOWIĄZKIEM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
  w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym;
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o nauczaniu domowym
  w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

 • Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych
  i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 • Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego
  z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców,
  u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

OBOWIĄZEK SZKOLNY reguluje art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 • Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Odroczenie obowiązku szkolnego

 • Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Wniosek ten składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku należy dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Decyzja dyrektora o odroczeniu obowiązku szkolnego ma charakter decyzji administracyjnej i podlega wszelkim rygorom ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa,
  w obwodzie której mieszka, i odroczono mu spełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowiązku.
 • Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym takim dzieciom realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego.

FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły:

 • podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych;
 • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
 • przez udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI OBJETYCH OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM:

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym;
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o nauczaniu domowym.

Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

Powyższy obowiązek spoczywa również na dyrektorze publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.

Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum w obwodzie której dziecko mieszka (art. 19 ust.1 ustawy o systemie oświaty).

Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora, to:

 • kontrola wykonywania obowiązków rodziców (opiekunów prawnych), polegających na dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia – w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych
  w zezwoleniu;
 • prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OBOWIĄZKU NIEPIENIĘZNEGO, JAKIM JEST OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I OBOWIĄZEK SZKOLNY

WIERZYCIEL OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

Zgodnie z art. 1a pkt 12 lit. b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r, poz. 1619 ze zm.) przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

W związku z powyższym wierzycielem obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego jest odpowiednio dyrektor obwodowej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.
W ramach tej funkcji może żądać wykonania odpowiednio ww. obowiązków

NIESPEŁNIANIE OBOWIAZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 • Przez niespełnianie ww. obowiązków należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, lub placówce.
 • Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Egzekucja administracyjna – to zespół czynności organu egzekucyjnego, zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania, podjętych w celu ostatecznego urzeczywistnienia normy prawa materialnego.
 • Środki egzekucyjne stanowią formę realizacji przymusu państwowego i mają na celu doprowadzenie do wykonania obowiązków nałożonych na podmiot w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji dokonuje podziału środków egzekucyjnych na środki egzekucji należności pieniężnych i środki egzekucji obowiązków niepieniężnych. Rodzaj zastosowanego środka jest uzależniony od przedmiotu egzekucji administracyjnej.
 • Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek szkolny i obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art.2 § 1 pkt 10)
 • Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, w razie zaniechania wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu – aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej tj. wobec osób fizycznych grzywna w celu przymuszenia nie może przekroczyć 10.000 zł, a nakładana wielokrotnie – sumy 50.000 zł. Grzywna w celu przymuszenia uregulowana została w art. 119-126 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosowana jest wtedy, gdy obowiązkiem zobowiązanego jest znoszenie lub zaniechanie albo jest
  to obowiązek o charakterze osobistym, czyli taki, który nie może być zrealizowany w zastępstwie przez inny podmiot. Znajduje, więc ona zastosowanie do wszystkich obowiązków o charakterze niepieniężnym polegających na braku działania (czyli zaniechaniu, znoszeniu) lub pewnym działaniu. Grzywnę w celu przymuszenia stosuje się ponadto, gdy zastosowanie innego środka nie jest celowe. Środek ten poprzez dolegliwość w postaci obciążenia zobowiązanego kwotą pieniężną ma spowodować, że dany podmiot wykona swoją powinność. Jeżeli zobowiązanym jest osoba fizyczna, niemająca zdolności do czynności prawnych, to grzywnę nakłada się na jej przedstawiciela ustawowego. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana wielokrotnie
  w takiej samej lub wyższej kwocie. Grzywny w celu przymuszenia nałożone a nieuiszczone podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych. Jeśli jednak obowiązkiem określony w tytule wykonawczym został spełniony, nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny podlegają umorzeniu na wniosek zobowiązanego.

OBOWIĄZKI WIERZYCIELA

Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:

 • Wystosowanie upomnienia – art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji. Według art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej adresatem upomnienia jest zobowiązany (opiekun prawny dziecka). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień, w którym doręczenie nastąpiło (zwrotne poświadczenie odbioru). Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej (obecnie
  to kwota 11,60 zł). Po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wzór upomnienia – załącznik nr 1.
 • Wystawienie tytułu wykonawczego – art. 26 § 1 i art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji. Wzór tytułu wykonawczego TW-2 stosowanego w egzekucji obowiązków charakterze niepieniężnym wraz z objaśnieniami dotyczącymi sporządzenia tego tytułu zawiera rozporządzenie ministra finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2014., poz. 650) – załącznik nr 2.
 • Wystąpienie do organu egzekucyjnego (Prezydenta Miasta Knurów) z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – art. 26 § 1 i art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – załącznik
  nr 3. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się
  w organie egzekucyjnym. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor szkoły może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienie oraz występować
  z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

ORGAN EGZEKUCYJNY OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

 • Organem egzekucyjnym obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego jest Prezydent Miasta Knurów.
 • Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka.
 • Grzywnę w celu przymuszenia nakłada organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu: odpis tytułu wykonawczego, postanowienie o nałożeniu grzywny. Postanowienie o nałożeniu grzywny powinno zawierać:
 1. wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
 2. wezwanie do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym w terminie wskazanym
  w postanowieniu, z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku w terminie, będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie.
 • Zobowiązanemu wysyła się postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony przez dyrektora szkoły tytuł wykonawczy za zwrotnym poświadczeniem odbioru, a następnie przekazuje dyrektorowi szkoły informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego wraz z kopią postanowienia.
 • Zobowiązanemu – rodzicowi dziecka – służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia
  w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny

OBOWIĄZKEK NAUKI:

 • Zgodnie z art. 16 ust. 5a, 5b, 5c ustawy o systemie oświaty po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do:
 1. publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwach dyplomatycznych innego państwa w Polsce;
 3. szkoły wyższej;
 4. przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego
  u pracodawcy.
 • Kontrola obowiązku nauki spoczywa na gminie. Wierzycielem i organem egzekucyjnym obowiązku nauki młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Knurów jest Prezydent Miasta Knurów.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w stosunku do rodziców ucznia, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). Przez niespełnienie ww. obowiązków należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć szkolnych.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór upomnienia
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji
3. Rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
4. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym