PREZYDENT MIASTA KNURÓW

OGŁASZA

konkursy na stanowisko dyrektorów:

 

– Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21a, 44-194 Knurów;

– Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów;

– Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów;

– Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22, 44-190 Knurów;

– Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów;

– Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów;

– Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów.

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić:

  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
  b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  d) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
  e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne (lub ukończył kolegium nauczycielskie – dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola) albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1 lit. b – i;

  3) osoba niebędąca nauczycielem, która:
  a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  b) ukończyła studia magisterskie,
  c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  f) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1 lit b, e, g, i.

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola lub szkoły;

  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3;

  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  7) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);

  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (tu wpisać właściwą nazwę przedszkola lub szkoły) w terminie do 30 marca 2016 r. na adres:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, al. Lipowa 12

(kancelaria, pokój nr 307)

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Knurów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WZORY OŚWIADCZEŃ składanych przez osoby przystępujące do konkursu znajdują się w treści ogłoszenia znajdującego się na stronie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie (www.knurow.edu.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 235-27-03 lub 32 235-27-00.