Plan zamówień publicznych na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2021 nr 2021/BZP 00000284/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1
Zamawiający:
Nazwa: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie Krajowy numer identyfikacyjny:2 9690033185
Adres: al. Lipowa 12
Miejscowość: Knurów Kod pocztowy: 44-196 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.knurow.edu.pl
Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 32 235 27 00
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

 1. 1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. 4) inny zamawiający (proszę określić).
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 314 814,81 PLN III kwartał Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. 4) partnerstwo innowacyjne;
 5. 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6. 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7. 7) konkurs;
 8. 8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. 1) przetarg nieograniczony;
 2. 2) przetarg ograniczony;
 3. 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4. 4) dialog konkurencyjny;
 5. 5) partnerstwo innowacyjne;
 6. 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7. 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8. 8) konkurs;
 9. 9) umowa ramowa;
 10. 10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.


Zmiana SIWZ nr 2 PT-I/DW/71/49/2017

PT-I/DW/71/49/2017

Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 z 22 listopada 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania odpowiedzi.

 1. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)        w rozdz. XV SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.3. otrzymuje brzmienie:

napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – nie otwierać przed 12 grudnia
2017 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 r.
do godz. 900
. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

 1. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
 2. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Numery referencyjne naboru nr MCE/110/3/2020/TL

Wpłynęły 2 oferty pracy.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie w pełnym wymiarze czasu pracy:

MCE/110/3/2020/TL/1

MCE/110/3/2020/TL/2

 

25 września 2020 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (sala nr 314) odbędzie się test merytoryczny (godz. 10.00) oraz rozmowa kwalifikacyjna (godz. 11.00).

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy MCE/110/3/2020/TL

Numer naboru: MCE/110/3/2020/TL


Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw, w szczególności dotyczących:

1) realizowanych przez Miejskie Centrum Edukacji zamówień publicznych, w szczególności obejmujących zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;

2) koordynacji zadania obejmującego przeglądy techniczne w obsługiwanych przez Miejskie Centrum Edukacji jednostkach w zakresie wskazanym w Uchwale nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych (ze zm.);

3) rozpoznania, realizacji i kontroli potrzeb Miejskiego Centrum Edukacji w zakresie zaopatrzenia;

4) gromadzenia danych i przeprowadzania analiz dotyczących mediów.


Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo;

2) co najmniej rok stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich lub w gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

3) obywatelstwo polskie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

8) znajomość przepisów:

 • § ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
 • § ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.);
 • § ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – dział I, rozdział 1, 3, 4, 5;
 • § ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) – dział II, rozdział 1.


Wymagania dodatkowe:

1) studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

2) podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów oraz struktury organizacyjnej i zadań Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze (w pomieszczeniu klimatyzacja);

2) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3) obsługa urządzeń biurowych;

4) w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

5) stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);

6) praca w stresie i pod presją czasu.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).


Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 22 września 2020 r. do godz. 1530 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 25 września 2020 r.
(godz. 1000 – test merytoryczny, godz. 1100 –
rozmowa kwalifikacyjna).

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 23 września 2020 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.


Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 listopada 2020 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

dyrektor

(-) Anna Misiura


„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 – trasa 1

MCE/261/5/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  ponowny wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 – trasa 1.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, dokonało ponownego wyboru ofert najkorzystniejszych na zadanie 1 – trasa 1, z uwagi na fakt odrzucenia oferty Wykonawcy USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK, ul. Mendego 31, 41-809 Zabrze.

Na realizatora zamówienia wybrano:

 

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 320,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

rok produkcji pojazdu – 2012 r.

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr MCE/261/5/2020/DW, tj.

 

Zadanie 1 – trasa nr I

 

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 12,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 92,00 punktów.

 

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 – trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

12,00

20,00

92,00

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

42,86

0,00

20,00

62,86

3.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 7a pzp.

ZASTĘPCA DYREKTORA MCE

(-) Tomasz Lewicki


„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” - wybór najkorzystniejszej oferty

MCE/261/5/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych. Na realizatorów zamówienia wybrano:

 


Zadanie 1 – trasa nr I

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK

ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

 

cena ofertowa - 347,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I

rok produkcji pojazdu – 2019 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 239,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

rok produkcji pojazdu – 2017 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 226,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

rok produkcji pojazdu – 2015 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa - 278,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie IV

rok produkcji pojazdu – 2019 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 5 – trasa nr V

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa 1 dzień dowozu na trasie V, na odcinku:

Knurów-  Zabrze – 258,00 zł

Knurów – Katowice – 258,00 zł

Knurów – Zabrze – Katowice – 278,00 zł

Średnia cena na trasie V – 264,67 zł

rok produkcji pojazdu – 2013 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 6 – trasa nr VI

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa - 269,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie VI

rok produkcji pojazdu – 2010 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

 

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr MCE/261/5/2020/DW, tj.

 


Zadanie 1 – trasa nr I

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK

ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

 

cena ofertowa -  55,33 pkt

rok produkcji pojazdu – 19,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 94,33 punktów;

 


Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  55,23 pkt

rok produkcji pojazdu – 17,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 92,23 punktów;

 


Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  58,41 pkt

rok produkcji pojazdu – 15,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 93,41 punktów;

 


Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 19,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 99,00 punktów;

 


Zadanie 5 – trasa nr V

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 13,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 93,00 punktów;

 


Zadanie 6 – trasa nr VI

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa -  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 10,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 90,00 punktów;

 

 

Nazwa firmy, adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, deklarowanym rokiem produkcji pojazdu oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Rok produkcji pojazdu

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

I

347,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

276,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

360,00 zł

2018 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

330,00 zł

350,00 zł

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

I

448,00 zł

2000 r. i wcześniej

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

578,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

298,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

258,00 zł

2013 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

258,00 zł

278,00 zł

VI


269,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V

290,00 zł


2020 r.

Pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

310,00 zł

330,00 zł

VI

305,00 zł

2011 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

4.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

II

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł


2016 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

280,00 zł

280,00 zł

VI

400,00 zł

2009 r.

Pomiędzy 2016 r. – 2017 r.


5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice


II


648,00 zł


2007 r.


Nie ukończył


6.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

330,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

315,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

255,00 zł


2019 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

305,00 zł

355,00 zł


7.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze


V

290,00 zł


2014 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

310,00 zł

325,00 zł


8.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

I

320,00 zł

2012 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

239,00 zł

2017 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

226,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 – trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

55,33

19,00

20,00

94,33

2.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

12,00

20,00

92,00

3.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

42,86

0,00

20,00

62,86

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 – trasa nr II

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

55,23

17,00

20,00

92,23

2.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

47,14

19,00

20,00

86,14

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

5,00

20,00

85,00

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

40,00

14,00

20,00

74,00

5.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

22,84

15,00

20,00

57,84

6.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

20,37

7,00

0,00

27,37

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 – trasa nr III

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

58,41

15,00

20,00

93,41

2.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

47,83

19,00

20,00

86,83

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

5,00

20,00

85,00

4.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

44,30

15,00

20,00

79,30

5.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

41,90

10,00

20,00

71,90

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 4 – trasa nr IV

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

19,00

20,00

99,00

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

14,00

20,00

94,00

3.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

46,33

18,00

20,00

84,33

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 5 – trasa nr V

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

13,00

20,00

93,00

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

56,71

16,00

20,00

92,71

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

51,23

20,00

20,00

91,23

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

52,07

19,00

20,00

91,07

5.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

49,63

19,00

20,00

88,63

6.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze

51,50

14,00

20,00

85,50

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 6 – trasa nr VI

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

10,00

20,00

90,00

2.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

52,92

11,00

20,00

83,92

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

40,35

9,00

10,00

59,35

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE