Numer naboru: PK-A/TL/103/2/2018

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Księgowo-Finansowym, w szczególności dotyczących:

1)         ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług;

2)         prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez MCE;

3)         obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym wadiów i depozytów;

4)         windykacji należności;

5)         analiz i statystyk finansowo-księgowo-płacowych;

6)         gospodarki mieniem jednostek obsługiwanych przez MCE.

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie o profilu technik ekonomista, technik rachunkowości;

2)     znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości;

3)     obywatelstwo polskie;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

8)     znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w szczególności dział 2, 3, 4, 6, 8, 11,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w szczególności dział I,
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 8.

 

Wymagania dodatkowe:

1)    podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów;

2)    podstawowa wiedza na temat struktury organizacyjnej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)    doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

1)     praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze;

2)     praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3)     obsługa urządzeń biurowych;

4)     w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

5)     stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);

6)     praca w stresie i pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać do 4 maja 2018 r. do  godz. 1330 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

 

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 9 maja 2018 r.
(godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1000 – 
rozmowa kwalifikacyjna).

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 7 maja 2018 r.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 czerwca 2018 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

dyrektor MCE

(-) Anna Misiura