Ogłoszenie nr 510087263-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie: “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
“Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” – projekt nr RPSL.11.01.03-24-021H-18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527639-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): https://www.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/2/2020/DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń do jadalni, kuchni oraz sal przedszkola, zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 2.1. Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia do kuchni i jadalni, 2.2. Zakup i dostawa wyposażenia sal. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 2.1 zawierają załączniki nr 5.1. i 5.2. do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 2.2 zawiera załącznik nr 5.3. do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT/innego równoważnego dokumentu księgowego, oddzielnie dla każdego załącznika nr 5.1., 5.2., 5.3. do SIWZ. W sumie zamawiający przewiduje 3 faktury VAT/inne równoważne dokumenty księgowe. 6. Urządzenia i wyposażenie, w tym zabawki i pomoce dla dzieci, będące przedmiotem zamówienia, powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego. 7. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych niż wynika to z wymagań określonych przez zamawiającego. Podanie typów oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Obrazki wyposażenia zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie przykładowej wizualizacji produktu. 8. Zamawiający wymaga by wyposażenie było w kolorach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył taką ilość wyposażenia w danym kolorze i odcieniu, jaka wynika ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 9. Dostarczane urządzenia i wyposażenie w tym zabawki muszą być fabrycznie nowe. 10. Zaproponowane wyposażenie (przede wszystkim zabawki) muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia dzieci i osób trzecich podczas użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia z uwzględnieniem zachowania dzieci w wieku przedszkolnym. 11. Zaproponowane zabawki muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa wykazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816). 12. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do budynku przedszkola zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5 na koszt wykonawcy. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m. in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 13. W cenie zamówienia wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane ze złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 14. Dostarczone urządzenia i wyposażenie muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 15. Jeśli w szczegółowym opisie występują wymiary urządzeń, wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 10%. 16. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na poszczególne urządzenia, wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, wynosi 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 17. Okres realizacji zamówienia planowany jest na kwiecień – maj 2020 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV: 37520000-9, 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 37524100-8, 39220000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia do kuchni i jadalni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28300.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: SAS Sp. z o.o., Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Chmielna 15
Kod pocztowy: 65-261
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31597.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31032.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44233.98
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia sal
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 108444.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97310.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97310.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139866.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura