MCE/261/3/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – odpowiedź na pytanie z 20.05.2020 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 3 SIWZ, odpowiadam na pytanie złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu
20.05.2020 r.

Pytanie 1:
Zadanie 5.2 – Zakup i dostawa wyposażenia
Pozycja 31 apteczka przenośna
Zakup apteczki z zestawem przeciwwstrząsowym, wiąże się ze złożeniem zamówienia na odpowiednim druku zapotrzebowania przez Zamawiającego z przeznaczeniem do danej jednostki z podpisem osoby upoważnionej (lekarza, pielęgniarki), która będzie podawać lekarstwa. Czy Zamawiający po dostarczeniu zapewni podpisanie takiego druku przez odpowiedzialne za podanie leków osoby? Jeśli nie proszę o wykreślenie pozycji 31 z zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapewni podpis druku zapotrzebowania na ww. zestaw przez odpowiednią osobę.

Z uwagi na fakt, iż pytanie Wykonawcy wpłynęło po terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 pzp, a udzielona odpowiedź nie wpływa na treść SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że  udzielona odpowiedź jest wiążąca  dla Wykonawców i stanowi integralną część SIWZ.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura